Buradasınız

1960-70'LI YILLARD A SSCB'DE SOSYOKÜLTÜREL ORTAM

SOCIOCULTURAL ATMOSPHERE OF THE SOVIETS BETWEEN 1960-1970

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/jasss_154

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Beginning of 20th century witnessed important changes in the domains of art and culture due to the interaction between Russia and the western world. Russian artists, who took to the stage on the first quarter of the century, had a global influence with their wide range of cultural and artistic works. A group within these artists, known as the first generation Russian avant-gardes, left Russia after the October Revolution in 1917. Another group had to leave their home country in 1932, as a reaction to the social realism which was imposed by the government as the cultural policy. Few of them, on the other hand, compromised with the ideology by staying quiet and isolated and thus stayed in Russia. Moderation period which is one of the most interesting intervals throughout Russian history of art, took place between 1954 and 1964, under Kruşev's rule. Moderation was "the second generation avant-gardism" in the art of the soviets and it was also called "the new art" or "art of the underground". Following the end of moderation period, sociocultural atmosphere of the 60s and the 70s witnessed the victory of party's bureaucracy, conservative traditions re-gaining its power in the cultural life of the country and increasing of the censorship. This period which was named as "New Stalinism", was characterized with the deportations or exiles of the many intellectuals, writers, artists, and incidents as such. In this article, there will be special emphasis on the incidents such as Manej (1962), Pogrom -with bulldozers- (1974).
Abstract (Original Language): 
20.yüzyılın başlarında Rusya'nın Batı dünyası ile etkileşimi sonucu kültür ve sanat hayatında önemli değişim yaşandı. Yüzyılın ilk çeyreğinde kültür ve sanatın tüm dallarında tüm dünyayı önemli derecede etkileyecek Rus sanatçılar yetişti. Birinci kuşak Rus avangartları olarak bilinen bu sanatçıların bir kısmı Ekim Devriminden (1917) sonra bir kısmı ise 1932'de ülkenin sanat politikasında yaşanan değişim sonucu, sanatçılara dayatılan toplumsal gerçekçilik ideolojisine karşı çıkarak ülkeyi terk ettiler. Bazı sanatçılar ise bu ideolojiyle uzlaşarak kendi kabuklarına çekildiler ve ülkede kaldılar. Sovyet sanatı tarihinde en ilginç olaylardan "Çözülme", 50-60'lı yıllarda Kruşev iktidarında, Sovyet sanatının "ikinci kuşak avangardizmi", "yeni sanat" veya "yer altı sanatı" olarak adlandırılan dönemde (1954-1964) yaşanmıştır. "Çözülme" yıllarının sona ermesinin ardından 1960-70'li yılların sosyokültürel ortamı, parti bürokrasisinin zaferine, konservatif geleneklerin tekrar ülkenin kültür hayatında artmasına ve sansürün şiddetlenmesine sahne oldu. "Yeni stalinizm" olarak adlandırılan bu dönemde aydın, sanatçı ve yazarların sınır dışı edilmesi, sürgüne gönderilmesi gibi tarihe kara harflerle yazılan olaylar yaşandı. Özellikle konservatif geleneklere baş kaldıran sanatçıların mücadelesi ve bu sürecin sanata yansıyan yüzü olan Manej-1962, Pogrom-1974 (Buldozerli Kıyım) sergilerine araştırmada geniş yer verilecektir.

REFERENCES

References: 

BİLGE, N., Modern ve Soyut Heykelin Doğuşu 1900-1950. s.14-148
ELÇİN, A., Sentyabr 1974,"Bulduzerli Qıyım". Edebiyat ve İncesenet Qezeti.(Erişim.
12.03.2011)
MEHDİYEVA AZİZZADE,T., 2011. Uluslar arası Sanat/Tasarım ve estetik Kuramları Sempozyumu. Bildiri.s.6
YILMAZ, M., , Modernizmden Postmodernizme Sanat, Ankara 2006, s. 94-95
AHgpeö XJIO6MCTHH. KpancHH Kypc HCTOPHH HOHkoM^opMH3Ma. (noHCK@Mail.Ru http://go.mail.ru/.erişim: 10.01.2012)
AneKcaHgp r.ne3ep. PyccKaa Mbicnb, ceHTa6pb 1976 .IIoHCK@Mail.Ru http://go.mail.ru/.(erişim: 13.02.2010)
AneKcaHgp r.ne3ep. K 35-jıeTHK> «6yjibgo3epHOH» BbiCTaBKH. HHTepBbio. IIoHCK@Mail.Ru http://go.mail.ru/.(erişim:03.05.2012)
Bynbgo3epHHÖ nep^opMaHC.MeMyap yracraHKa CO6MTHH TpHguaTHjıeTHeö gaBHOCTH. 2004¬ 09-17 / Ba^eHTHH BopoöbeB .rioHCK@Mail.Ru http://go.mail.ru/:(erişim:23.02.2012)
"Bynbgo3epHaa BHCTaBKa": nocnegmiS niTpux K oirenejiH. IIoHCK@Mail.Ru
http://go.mail.ru/:(erişim: 14.05.2011)
BjıaflHMHp BorgaHOB.fflecTHgecaTHHKH. HHBecrauHH B aoreonucb. noHCK@Mail.Ru
http://go.mail.ru/:
rpynna rHe3go - xpoHHKa 1974 - 1979.CocTaBjıeHa M. Ponıajib-cDegopoB H O. XonMoropoBa. IIoHCK@Mail.Ru http://go.mail.ru/ :(erişim:22.12.2011)
1960-70'li Yıllarda SSCB 'de Sosyokültürel Ortam
222
"3EPKAJ1O" - JJfflEATWHaxyflO)KECIBEHHbM DKyPHAJJ PoccuöcKaa KyjibTypa OT BToporo pyccKoro aBaHrapga go coBpeMeHHHx gocraaceHHH B npo3e, no33HH, acceucTHKe H H3o6pa3HTejibHbix HCKycciBax. FfegaeTca B Ffepaune (Tejib-ABHB), rjıaBHbiS pegaKTop: HpuHa Bpy6ejib-rojıy6KHHa, E-mail:
exprocom@gmail.com:(erişim:12.11.2011)
HpuHa IU,ep6aKOBa.HcKyccTBO H IponaraHga. 22/05/2009. IIoHCK@Mail.Ru http ://go.mail.ru/: (Eerişim 10.07.2012)
Keti Chukhrov, "Sovyet 60 ları: Projenin Sona Ermesinden Hemen Önce" Red Thread/ Arşiv / Sayı 2 (2010). www.red-thread.org/tr/makale. (Erişim, 20.05.2012)
KoHeıj oirenejiH H ycmeHHe KOHcepBaTHBHbix TeHgeHUHÖ B pykoBogcTBe kyjiTypHOH >KH3Hbio. noHCK@Mail.Ru http://go.mail.ru/: (Eerişim 10.01.2012)
MaTepuaji
H
3 CBo6ogHOÖ pyccKOÖ 3HnHKjionegHH «Tpagunua». noucK@Mail.Ru http://go.mail.ru/: (Eerişim 10.02.2012)
Muxauji BnexMaH(KiHBneHg). Bo^gu3M H HckycciBO. IoucK@Mail.Ru http://go.mail.ru/: (Eerişim 03.05.2012)
Heo CTajiHHH3M B KyibType B 60-70-e rr. IoucK@Mail.Ru http://go.mail.ru/: (Eerişim
11.04.2012)
HauHOHajibHaa
nojiHTHK
a coBeTCKoro rocygapcTBa. IoucK@Mail.Ru http://go.mail.ru/:
(Eerişim 12.08.2012)
Oirenejib"
H
coBeTCKaa KyjibTypa B KOHue 50-x - 60-e rr. IoucK@Mail.Ru http://go.mail.ru/: (Eerişim 10.03.2012)
OTenecTBeHHaa KyjibTypa B 1960-e - cepeguHe 1980-x rr. IoucK@Mail.Ru http://go.mail.ru/: (Eerişim 10.03.2012)
IocnegcTBua 6yngo3epHOÖ BbicıaBKH 1974. IoucK@Mail.Ru.http://go.mail.ru/: (Eerişim
10.03.2012)
IocemeHHe XpymeBbiM BbiciaBKH «HoBaa peajibHOCTb» IoucK@Mail.Ru http://go.mail.ru/: (Eerişim 10.03.2012)
Pa3BHTue OTenecTBeHHOÖ KyjibTypbi B KOHue 20-x - 30-e rr. IoucK@Mail.Ru http://go.mail.ru/: (Eerişim 12.08.2012)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com