Buradasınız

3 MAYIS 1944 OLAYLARI IŞIĞINDA IÇ-DIŞ POLİTİKADA SİYASÎ DENGELER

IN THE LIGHT OF THE CIRCUMSTANCES OF 3 MAY 1944 INTERNAL-EXTERNAL POLICY POLITICAL BALANCE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_225

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Racism and Turanism lawsuit, Turkism, as the ideas of Turkish nationalism in Turkey, the pro-Soviet propaganda tried before the law, this movement is believed to be blocked the spread of socialist ideas of the Soviet Union, fascist Germany, tried to present it as a move to support racist and fascist ideas. Some pro-government publications contained in the press believe that the fascist Germany come out victorious from II. World War. For this reason, to hide their activities and guiding the attention of others on the ground formed. With this case, proponents of socialism who tries to break into the party and government cadres were able to settle state administration and universities. The government and the managers of the era supported the socialist circles and gave permission to look nice on behalf of the Soviet Union to the activities. In some circles, but depending on the state, planned events, driven on by a period against the state response actions at all, which does not react to the show, pulling into the democratic nationalist sector events, drew up their propaganda to the democratic actions can make ground Turkey to the democratic developments in this ways. The events of 3 May 1944 begins with the political strife between two people. Then, under the name of Racism-Turanism lawsuit happens the subject of a major trial. Indictment are prepared, defenses and the provision justification puts forth. There are knows and unknowns in this lawsuit as every lawsuit. The mysteries of this lawsuit is important. This lawsuit which has cost to history had planned the provocation of certain environments and although there is no factual has been adopted as an actual event. There are the secret goals and targets of this trial. This trial had been edit in order to use in the material of foreign policy and in order to establish the state and universities.
Abstract (Original Language): 
Irkçılık ve Turancılık davası ile, Türkçülük, Türk Milliyetçiliği gibi fikirler Türkiye'deki Sovyet yanlısı propagandalarla hukuk önünde yargılanarak, Sovyetler Birliği'nin sosyalist düşüncelerle yayılmasına engel olunacağına inanılan bu hareketi, Faşist Almanya'nın ırkçı ve faşist fikirlerini destekleyen bir hareket gibi göstermeye çalışmıştır. Basın içinde yer alan hükümet yanlısı bazı yayın organları, Faşist Almanya'nın II. Dünya Savaşı'ndan galip çıkacağına inandılar. Bu nedenle kendi faaliyetlerini gizleyecek ve dikkati başkalarının üzerine yönlendirebilecek bir zemin oluşturdular. Parti ve hükümet kadrolarına sızmak isteyen sosyalist çevreler bu dava ile devlet kadrolarına, üniversitelere yerleşme imkânı bulmuşlardır. Hükümet ve devrin yöneticileri Sovyetler Birliğine hoş görünmek adına sosyalist çevreleri desteklemişler ve faaliyetlerine izin vermişlerdir. Sol kendi içerisinde olmadığı, ama tahrik ederek planladığı olaylarla, devlete bağlı, tarihinde hiç bir döneminde devlete karşı tepkisini eylemlerle göstermeyen milliyetçi kesimi olayların içerisine çekerek, demokratik tepki göstermelerini sağlayarak, kendi propagandalarını yapabilecekleri, demokratik eylemlere zemin hazırlamışlar, Türkiye'ye bu yolla demokratik gelişmeler getirmeyi planlamışlardır. 3 Mayıs 1944 olayları iki şahıs arasında geçen siyasi bir çekişmeyle başlar. Sonra Irkçılık -Turancılık davası adı altında büyük bir davanın konusu olur. İddianameler hazırlanır, suçlamalar, savunmalar ve hüküm gerekçesi ortaya konur. Her davada olduğu gibi bu davada bilinenler ve bilinmeyenler vardır. Bu davanın bilinmeyenleri önemlidir. Tarihe mal olmuş bu dava belli çevrelerin tahrikiyle planlanmış ve gerçeğe dayalı olmamasına rağmen gerçek bir olay gibi kabul edilmiştir. Bu davanın gizli amaçları ve hedefleri vardır. Bu dava dış politika malzemesinde kullanılmak amacıyla ve komünist kadroların devlete ve üniversiteleri yerleştirilmesi amacıyla kurgulanmıştır.

REFERENCES

References: 

ARMAOĞLU, Fahri, 20. Yüzyıl Siyasî Tarihi, (Cilt 1-2: 1914-1995), Alkım Yayınevi, Ankara 1984.
HOCAOĞLU, Durmuş, Laisizm'den Milli Sekülerizm'e, Selçuk yayınları, Ankara 1995.
KOÇAK, Cemil, Türkiye'de Milli Şef Dönemi, C. I, İstanbul 1996. MÜFTÜOĞLU, Mustafa, Çankaya'da Kâbus, İstanbul 1974.
MÜFTÜOĞLU, Mustafa, Milliyetçiliğimizin Meseleleri ve Kurtuluş Yollarımız, İstanbul 1970.
SAYILGAN, Aclan, Solun 94 Yılı 1871-1065 Türkiye'deki Sosyalist- Komünist Hareketler, Mars Matbaası, Ankara 1967.
YALÇIN, Semih, "3 Mayıs Türkçüler Gününün Menşei Üzerine", www.ulkuocaklari.org.tr.
YALÇIN, Semih, "3 Mayıs Türkçüler Gününün Menşei Üzerine", www.ulkuocaklari.org.tr.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com