Buradasınız

AKSİYON ARAŞTIRMASI ARACILIĞIYLA OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ

DEVELOPING SKILL OF READING COMPREHENSION VIA AN ACTION RESEARCH

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_268

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Reading is a complex processes including components such as meaning making, thinking, evaluating, and relating. Behind this processes, reading comprehension resides. Pupils are expected to use various strategies behind, during and after reading in order to develop their reading comprehension skills. Primary school teachers are also expected to create convenient environments to develop pupils' reading comprehension skills. The purpose of this study is to develop deficient pupils' understanding skill of reading comprehension. With this purpose, PRSOE (Predicting-Reviewing-Summarizing-Organizing-Evaluating), one of the strategies of reading comprehension is used, and the effect of this strategy on pupils' skill of reading comprehension is investigated accordingly. The study is carried out by means of an action research, which is one of the methods of critical theory research approach. Critical theory approach uses both the methods of quantitative and qualitative research approaches. The basic aim of action research, which is used in this approach, is to improve any situations. Diaries and natural observations are used as research tools. The sample of the study is three deficient pupils who are studying in a primary school located in the city of Kars. The sample is nonrandom in which simple random sampling is used. The duration of the study is 22 working days. The study has reached to a conclusion that the strategy of PRSOE has positive effect on deficient pupils' understandings kills of reading. It is hoped that the study can put lights on the topic of how to develop deficient pupils' understandings kills of reading for primary school teachers.
Abstract (Original Language): 
Okuma, anlam kurma, düşünme, değerlendirme, ilişki kurma gibi çeşitli öğelerden oluşan karmaşık bir süreçtir. Bu sürecin özünde ise okuduğunu anlama vardır. Öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilebilmeleri için okuma öncesi, sırası ve sonrasında çeşitli stratejileri kullanmaları gerekmektedir. Sınıf öğretmenleri öğrencilerin bu stratejileri kullanmalarını sağlayarak okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi için uygun eğitim ortamları oluşturmalıdırlar. Bu bağlamda araştırmanın amacı, okuduğunu anlama becerisi yetersiz olan öğrencilerin bu becerilerinin geliştirilmesidir. Bu amaçla, okuduğunu anlama stratejilerinden TİÖD (Tahmin - İnceleme - Özetleme -Örgütleme - Değerlendirme) Okuduğunu Anlama Stratejisi kullanılmış ve bu stratejinin öğrencilerin okuduğunu anlama becerisi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırma, eleştirel kuram yaklaşımı çerçevesinde aksiyon araştırması yöntemi ile yürütülmüştür. Eleştirel kuram yaklaşımı, nicel ve nitel araştırma yaklaşımlarının yöntemlerinden etkin olarak yararlanır. Bu kuram içerisinde kullanılan aksiyon araştırmasının temel amacı, herhangi durumu geliştirmektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak günlük ve doğal gözlemlerden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Kars iline bağlı bir ilköğretim okuluna devam eden üç öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem tekniği ise olasılık dışı örnekleme kapsamında tipik durum örneklemesidir. Araştırmada her gün bir çalışma olmak koşuluyla toplamda 22 günlük çalışma yapılmıştır. Araştırma sonucunda, TİÖD okuduğunu anlama stratejisinin öğrencilerin okuduğunu anlama becerisini geliştirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın, sınıf öğretmenlerine, okuduğunu anlama becerisi yetersiz olan öğrencilerin bu becerilerini nasıl geliştirecekleri konusunda ışık tutabileceği düşünülmektedir.

REFERENCES

References: 

AKYOL, H. (2010). Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
AKYOL, H. (2011). Türkçe İlkokuma Yazma Öğretimi (10. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
BURNS, P. C.,ROE, B. D. ve ROSS, E. P. (1992). Teaching Reading in Today's Elemantary Schools. USA: Houghton Mifflin Company.
CASTİLLEJA,
G
. (2011). Is That Your Final Answer?" Before, During, and After Reading Strategies. Illinois Reading Council Journal, 40 (1), 23-26.
ÇAKICI, D. (2011). Şema Kuramının Okuduğunu Anlama Sürecindeki Rolü. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 30, 77-86.
327 Durmuş EKİZ- Tolga ERDOĞAN- Fatma Gül UZUNER
ÇELENK, S. (2007). İlkokuma Yazma Programı ve Öğretimi. Ankara: Maya Akademi.
DEDEOĞLU, H.,ULUSOY, M., ÜGÜTEN, M. ve YOLAÇAN, P. (2010). Yanlış Analizi Envanteri 'nin İlköğretim Okulları I. Kademe Öğrencilerinin Okumalarının Değerlendirilmesinde Kullanımı. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumunda sunulmuş bildiri, Elazığ.
DOĞAN, B. (2002). Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Öğretimi ile İlgili Alanyazın Taraması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 97-107.
EKİZ, D. (2009). Araştırma Yöntemleri (Genişletilmiş 2.baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
EPÇAÇAN, C. (2009). Okuduğunu Anlama Stratejilerine Genel Bir Bakış. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 207-223.
EPÇAÇAN, C. ve DEMİREL, Ö. (2011). Okuduğunu Anlama Öz Yeterlik Algısı Ölçeğinin
Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4, (16),
120-128.
GÜNEŞ, F. (2007). Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın.
GÜNGÖR, A. ve AÇIKGÖZ, K. Ü. (2006). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Kullanımı ve Okumaya Yönelik Tutum Üzerindeki Etkileri.
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 48, 481-502.
HOLLİNGSEAD, C. ve OSTRANDER, R.
(2006)
. How Can I Help My Students Who Struggle With Reading Comprehension?,Journal Of Adventist Education, April/ May, 15 -20.
KARTAL, E. ve
ÖZTEKE
, H. Ç. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Okuduklarını Anlama ve Anlatma Düzeylerinin Belirlenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3
(11), 373-380.
KILIÇ, A. (2000). İlkokuma Yazma Öğretiminde Programlandırılmış Öğretime Göre Metin Yönteminin Etkililiği. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
KOÇ, C. (2011). Aktif Öğrenmenin Okuduğunu Anlama ve Eleştirel Düşünme Üzerindeki Etkileri. CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 35 (1), 28-37.
KURTDEDE FİDAN, N. ve AKYOL, H. (2011).Hafif Düzeyde Zihinsel Öğrenme Güçlüğü Olan Bir Öğrencinin Okuma ve Anlama Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Nitel Bir Çalışma, Kuramsal Eğitimbilim, 4(2), 16-29.
PRADO, L., ve PLOURDE, L. A. (2011). Increasing Reading Comprehension Through
Explici
t Teaching of Reading Strategies: Is There a Difference Among the Genders? Reading Improvement, 48(1), 32-43.
ROTRUCK, K. H. (2001) A Study of the Effects of the POSSE Technique on the Perceptions of Pre-service Teachers in Teaching Learning Disabled Students. Yayımlanmamış Doktora Tezi. West Virginia University Morgan Town.
Aksiyon
Araştırması Aracılığıyla Okuduğunu Anlama Becerisinin Geliştirilmesi 1
328
SARACALOĞLU, A. S. ve KARASAKALOĞLU, N. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuduğunu Anlama Düzeyleri ile Çalışma ve Öğrenme Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 3(5(161), 98-115.
SMALL, R. V. ve ARNONE, M. P. (2011). Creative Reading, Knowledge Quest, 39(4), 12-15.
ÜNAL,
E
. ve KÖKSAL, K. (2007). Okuduğunu Anlama ve Sorular. Üniversite ve Toplum: Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi. 7 (4), 10. 02. 2012 tarihinde http://www.universite-toplum.org adresinden edinilmiştir.
YANGIN, B. (2002). Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi. Ankara: Dersal Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com