Buradasınız

BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR ÖN YETERLİKLERİNİN BÖLÜM DERSLERİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ

EFFECTS OF COMPUTER PRE-QUALIFICATION ON CIT STUDENTS’ SUCCESS IN DEPARTMENT COURSES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_429

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Department of Computer and Instructional Technologies Education (BÖTE) accept students both from general high schools and related departments of vocational high schools. Since vocational high school graduates took some computer courses during their high school education they are expected to be more successful in computer related technical courses than the general high school graduates during their undergraduate education. Thus, general high schools graduates are anxious about their success in computer related technical courses which negatively affect their status of self-efficacy. Tiredness, pessimism, stress, anxiety and etc. which are called as “psychological status” are among the elements affecting level of selfefficacy. Self-efficacy and psychological status are interrelated affecting each other. So, validity and affects of these anxieties of students on their grades in this type of courses are to be examined in this study. In this context, courses are grouped in to two categories; “technical computer courses” and “other courses”. Correlational research design applied in this study and mean scores of students in both groups are compared in order to explore the relationship between high school type and grades taken. Gender and instruction type (day or evening) are other independent variables taken into consideration.
Abstract (Original Language): 
Eğitim Fakülteleri’nin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü hem genel lise hem de meslek ve teknik liselerinin bilgisayar ile ilgili bölüm ve kollarından mezun olan öğrencileri almaktadır. Ancak alan içi lise bölüm ve kollarından mezun olan öğrenciler BÖTE bölümünde okutulmakta olan teknik bilgisayar derslerinin içeriklerini lisede kısmen gördüklerinden bilgisayar ön-yeterliklerinin diğer öğrencilere göre daha yüksek olması beklenmektedir. Bu bağlamda, BÖTE’ye genel liselerden ya da alan dışı lise kollarından mezun olarak gelen öğrenciler meslek lisesi veya teknik liselerin bilgisayar bölümlerinden mezun olarak gelen öğrencilerin teknik bilgisayar derslerinde daha başarılı olacakları kaygısı taşımaktadırlar. Psikolojik durum; yorgunluk, karamsarlık, stres, kaygı v.b. unsurların özyeterlik algısı üzerindeki etkisini ifade etmekte ve durumdan duruma değişen bir özellik göstermektedir. Psikolojik durum öz-yeterlik algısını etkilerken, öz-yeterlik algısı da psikolojik durumu etkileyebilmektedir. Bu çalışmada, öğrencilerin ilgili kaygılarının geçerliğini ve derslerdeki başarıya olan etkisini belirlemek amacıyla, BÖTE’ye, meslek lisesi veya teknik liselerin bilgisayar kollarından mezun olarak gelen öğrenciler ile alan dışı lise ve lise kollarından mezun olarak gelen öğrencilerin teknik bilgisayar derslerindeki başarıları karşılaştırılmış ve sonuçlar irdelenerek çözüm önerilerinde bulunulmuştur. İlişkisel tarama modeli kullanılarak yapılan bu çalışmada, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında ÇOMÜ, BÖTE Bölümü’nden mezun olan öğrencilerin 8 yarıyılda aldıkları dersler teknik bilgisayar dersleri ve diğer dersler olarak iki gruba ayrılarak grup ortalamaları karşılaştırılmıştır.

REFERENCES

References: 

AKKOYUNLU, B., & ORHAN, F. (2003). Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Egitimi
(BÖTE) Bölümü Ögrencilerinin Bilgisayar Kullanma Öz Yeterlik @nancı ile
Demografik Özellikleri Arasındaki @liski. The Turkish Online Journal of Educational
Technology – TOJET , 2 (3), 86-93.
AġKAR, P., & UMAY, A. (2001). Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin
Bilgisayarla Ġlgili Öz-Yeterlik Algısı. Hacettepe Üniı'ersitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
, 21, 1-8.
AġKAR, P., & UMAY, A. (2001). Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin
Bilgisayarla Ġlgili Öz-Yeterlik Algısı. Hacettepe Üniı'ersitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
, 21, 1-8.
BANDURA, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change,
Psychological Review. 84 (2), 191-215.
COMPEAU, D., & HĠGGĠNS, C. (1995). Computer Self-Efficacy: Development of a. MIS
Quarterly , s. 189-211.
FĠDAN, N. (1988). Problems and Issues Central to the Use of Microcomputers in Schools.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 3, 35-40.
FĠELD, A. (2005). Effect Sizes. Research methods 2 (s. 1-9). içinde
HAZIR BIKMAZ, F. (2004). "Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretiminde Öz Yeterlilik Ġnancı".
Milli Eğitim Dergisi .
HE, J., & FREEMAN, L. A. (2010). Understanding the Formation of General Computer Self-
Efficacy. Communications of the Association for Information Systems , s. 225-244.
HĠLL, T., SMĠTH, N., & MANN, M. (1987). Role of efficacy expectations in predicting the
decision to use advanced technologies: The case of computers. Journal of Applied
Psychology , s. 307-313.
KARASAR, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın-Dağıtım.
KARSTEN, R., & ROTH, R. (1998). The relationship of computer experience and computer
self-efficacy to performance in introductory computer literacy courses. Journal of
Research on Computing Education , s. 14-24.
KAYNAK, S., & ORHAN, F. (2009). BiliĢim teknolojileri öğretmenlerinin görev yaptıkları
okullarda üstlendikleri sorumlulukların incelenmesi. 1st International Educational
Research Conference. Çanakkale, 1-3 May, 2009: Türkiye.
KORKMAZ, Ġ. (2002). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Ankara: Pegem yayıncılık.
KURBANOĞLU, S. (2004). Öz-yeterlik inancı ve bilgi profesyonelleri için önemi. Bilgi
Dünyası , s. 137-152.
LĠN, S., & OVERBAUGH, R. C. (2009). Computermediated discussion, self-efficacy and
gender. British Journal of Educational Technology , s. 999-1013.
MEMMEDOVA, A., & SEFEROĞLU, S. S. (2001). Bilgisayar destekli eğitim (BDE)’de rol
alan formatör öğretmenlerin görevlerini gerçekleĢtirme düzeylerine ve BDE
uygulamalarına iliĢkin görüĢleri. 1. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı
(IETC2001), Sakarya Üniversitesi, (s. 351-358). Adapazarı.
MĠURA, I. (1987). The relationship of computer self-efficacy expectations to computer
interest and course enrollment in college. Sex Roles , s. 303-311.
BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Ön Yeterliklerinin Bölüm Derslerindeki… 1208
MURPHY, C., COOVER, D., & OWEN, S. (1989). Development and validation of the
computer self efficacy scale. Educational and Psychological measurement , s. 893-899.
ORHAN, F., & AKKOYUNLU, B. (2003). Eğitici Bilgisayar Formatör (Master)
Öğretmenlerin Profilleri Ve Uygulamada KarĢılaĢtıkları Güçlüklere ĠliĢkin GörüĢleri.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 24, 90-100.
PLACE, R. A., & LESĠSKO, L. J. (2005). Hiring the Best Qualified Technology Coordinator:
A Pennsylvania Perspective. Annual Meeting of the PASA-PSBA School Leadership
Conference Hershey, PA October 25-28, 2005, (s. 1-18).
SAY, M. (2005). Fen bilgisi öğretmenlerinin öz-yeterlilik inanışları. Marmara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ġlköğretim Anabilim Dalı .
SENEMOĞLU, N. (2002). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Gazi Yayıncılık.
TORKZADEH, G., & KOUFTEROS, X. (1994). Factor validity of a computer self-efficacy
scale and the impact of computer training. Educational and Psychological
Measurement , s. 813-821.
YÖK. (1998). Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlenmesi
Raporu. Ankara.
YÖK. (2007). Öğremen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri. Ankara: YÖK.
ZEHĠR TOPKAYA, E. (2010, January). Pre-service english language Teachers' Perceptions of
computer Self-Efficacy and General Self-efficacy. TOJET: The Turkish Online Journal
of Educational Technology , s. 143-156.
.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com