Buradasınız

CAM TAVAN SENDROMUNUN ÇALIŞANLARIN KORKU DÜZEYLERİNE ETKİSİ VAR MIDIR? EĞİTİM SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

DOES GLASS CEILING HAS EFFECT ON EMPLOYERS’ FEAR LEVEL? AN AMPIRICAL STUDY ON EDUCATION SECTOR

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_474

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Glass ceiling is the organizational problem for the women that effected their career development. In our society, there are clearly discriminations about social roles between men and women. These disriminations were writtien peoples’ mind from childhood period. Then in future we see these discriminations as stereotype judgements. On the other hand fear is a feeling that affected our whole life. In literature a lot of different fear types were have been holeded from different perspectives. But generally it was accepted as 5 different fear types. These are, work / stres fear, critism / failure fear, unknown fear, death / danger fear and not enough having fear. This result will be stated that Glass ceiling is happened in a different way of fear. This study is planned to clarify that. In this study we apply the experiment on126 women teacher who work in public and this study is stated that for learning what kinds of fear that feels Turkish women teacher for prejudgement in education sector and showing of the results of affects of this problem in our community. The most important result of this study, streotypes is effecting almost all fear types. Since this is a new topic, all this results make important contribution on literature.
Abstract (Original Language): 
Cam tavan tüm dünyada iş yaşamında kadınların kariyer gelişimini engelleyen örgütsel bir problemdir. Toplumumuzda kadın erkek arasındaki toplumsal roller bakımından oldukça net ayrımlar söz konusudur. Bu ayrımlar çocukluktan itibaren bireylerin hafızalarına kazınmakta ve gelecekte bu durum bir takım basmakalıp yargılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan korku ise, tüm yaşamımızı etkileyen önemli bir duygudur. Literatürde bir çok farklı korku çeşidi farklı çalışmalarda ele alınıp işlenmiştir. Ancak genel olarak korkuyu 5 temel başlık altında ele alıp incelemek mümkündür. Bunlar, iş / stres korkusu; eleştiri / başarısızlık korkusu; bilinmeyen korkusu; ölüm ve tehlike korkusu ve yeterli düzeye sahip olmama korkusu olmak üzere beş temel sınıfa ayırmak mümkündür. Kadınlara yönelik olarak ortaya konulan cam tavan uygulamaları onlarda farklı korku biçimleri olarak ortaya çıkabilecektir. Bu durumu netleştirebilmek amacıyla bu çalışma tasarlanmıştır. Çalışma, kamuda görevli 126 kadın öğretmene uygulanmıştır. Araştırmanın temel amacı toplumumuzda kadın öğretmenlere yönelik önyargıları ve eğitim sektöründe kadın öğretmenlerin ne tür korkular yaşadığını ortaya koymaktır. Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında birbirinden farklı sonuçların ortaya çıktığını görmek mümkündür. Çalışmanın en anlamlı sonucu ise cam tavan alt boyutlarından olan basmakalıp yargıların neredeyse tüm korku çeşitlerini etkiliyor olmasıdır. Araştırmanın sonuç kısmında detaylı bir şekilde açıklanan tüm sonuçlar ve literatürde üzerinde henüz çalışılmamış bir konuda olması bakımından çalışmanın literatüre önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

REFERENCES

References: 

ANAFARTA, Nilgün; Fulya, SARVAN ve Nuray, YAPICI. (2008). Konaklama
ĠĢletmelerinde Kadın Yöneticilerin Cam Tavan Algısı: Antalya Ġlinde Bir AraĢtırma.
Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. 8 (15). s. 111-137.
Anonymous. (2002). Thin On Top! Why Men Earn More And Get Promoted Faster. Women in
Management Review, 17(2), p. 92-96.
ATAN, Elif. (2011). Ġlköğretim Okullarında Görev Yapan Kadın Okul Yöneticilerinin “Cam
Tavan”a ĠliĢkin Algılarının Ġncelenmesi.
BOYDAK ÖZAN, Mukadder. (2009). Okul Yöneticiliğinde Cam Tavan Sendromunun
YaĢanmadığı Bir Ada Örneği: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Elektronik Sosyal
Bilimler Dergisi. 8 (29). s. 15-33.
CELMER, D. S. (2007). Fear, Organizational Learning, and Groupthink in The Small Work
Group. Phd. Fordham University. Newyork.
COLLĠNS, Darlene D. (2006). Entrepreneurıal Success: The Effect Of Fear On Human
Performance. Phd. Capella University October 2007.
COOK, P. (2005). Formalized risk management: Vital tool for project and business success.
Cost Engineering, 47 (8). p. 12-13.
ÇALIġKAN, Ali. (2012). Kamu Sektöründe Ġstihdam Edilen Kadınların Kariyer Engellerini
ve Cam Tavan Sendromunu Algılamalarına ĠliĢkin Bir AraĢtırma. Yüksek Lisans
Tezi. Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ġstanbul.
DAVĠS, M. (1992). The Role Of Amygdala Ġn Conditioned Fear. In J. P. Aggleton (Ed), The
amygdala: Neurobiological Aspects Of Emotion, Memory And Mental Dysfunction.
New York: Wiley- Liss.
FARMĠLANT, S. R. (1995). Rasch Analysis Of The Fear Survey Schedule-III. Psy.D.
Dissertation, Adler School of Professional Psychology, United States -- Illinois.
Retrieved January 29, 2007, From ProQuest Digital Dissertations Database.
(Publication No. AAT 9732016).
FRESE, M., BRANTJES, A., ve HOORN, R. (2002). Psychological Success Factors Of Small
Business in Namibia: The Roles Of Strategy Process, Entrepreneurial Orientation
And The Environment. Journal of Developmental Entrepreneurship, 7 (3), p. 259-
283.
GHĠLĠC-MĠCU, B. ve STOĠCA, M. (2003). Trust and Fear in The Virtual Organization.
Economy Informatics. p. 16-20.
GREEN, M. (2006). Fear of Failure Deters Entrepreneurs. Financial Times, p. 3. Retrieved
August 14, 2006, From Abi/Inform Global Database. (Document Id: 987032901).
HĠLLARD, Carrie. (2007). Moving Beyond the Glass Ceiling: Career Paths of Women in Print
Journalism. M.A. Thesis. University of Kansas.
KARACA, A. (2007). Kadın Yöneticilerde Kariyer Engelleri: Cam Tavan Sendromu Üzerine
Uygulamalı Bir AraĢtırma. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Cam Tavan Sendromunun Çalışanların Korku Düzeylerine Etkisi Var Mıdır? 986
KĠSH-GEPHART, J. J., DETERT, J. R., TREVĠNO, L. K. ve EDMONDSON, A. C. (2009).
Silenced By Fear: The Nature, Sources, And Consequences Of Fear At Work.
Research in Organizational Behavior 29 (2009), p.163–193.
LYNESS, K., S., ve THOMPSON, D. (1997). Above The Glass Ceiling? A Comparison Of
Matched Samples Of Female And Male Executives. Journal of Applied Psychology,
82(3), p. 359-375.
MĠCHALES, R., FRANCES, A., ve SHEAR, K. (1985). Psychodynamic Models Of Anxiety.
In A. Hussain Tuma & J. Maser (Eds.), Anxiety And The Anxiety Disorders. p. 595-
618. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
OKAMURA, L. S. (1995) Fear of success: A Comparison Of Projective And Objective
Measures. Ph.D. Dissertation, University of Missouri - Columbia, United States --
Missouri. Retrieved September 1, 2006, from ProQuest Digital Dissertations
Database. (Publication No. AAT 9705256).
ÖĞÜT, Adem. (2006). Türkiye'de Kadın GiriĢimciliğin ve Yöneticiliğin Önündeki Güçlükler:
Cam Tavan Sendromu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma
Dergisi. s. 55-77.
OKAMURA, L. S. (1995). Fear of success: A comparison Of Projective And Objective
Measures. Ph.D. Dissertation, University of Missouri - Columbia, United States --
Missouri. Retrieved September 1, 2006, from ProQuest Digital Dissertations
database. (Publication No. AAT 9705256).
ÖRÜCÜ, E., KILIÇ, R. ve KILIÇ,T. (2007). Cam Tavan Sendromu ve kadınların üst Düzey
Yönetici Pozisyonuna Yükselmelerindeki Engeller: Balıkesir Örneği. Yönetim ve
Ekonomi. Cilt 14: 2. s. 117-135.
ÖZTÜRK, Aslı. (2011). Kadın Öğretim Elemanlarının Cam Tavan Sendromu Üzerine Bir
AraĢtırma: Ankara Üniversitesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
PATTERSON, Carol, A. (2006). The Glass Ceiling Effect: Perspective of African American
Women. Phd Thesis. Capella University.
PAYNE, Deitra, C. (2005). The Glass Ceılıng Ten Years Later: A Study Of The Professıonal
Woman‟s Perceptıon Of Success In Corporate Amerıca. Ohd Thesis. Capella
University.
PROVOST, L., ve LEDDĠCK, S. (1993). How to Take Multiple Measures To Get A Complete
Picture Of Organizational Performance. National Productivity Review, 12(4),
Retrieved September 6, 2006, From Abi/Inform Global database. (Document ID:
677620981).
RYAN, K. D., ve OESTREĠCH, D. K. (1998). Driving fear out of the workplace: Creating the
high trust, high performance organization. Jossey-Bass Books: San Francisco.
SEZEN, Bayram. (2008). Örgütlerde Kadın ÇalıĢanların KarĢılaĢtıkları Cam Tavan Engeli:
Orta Ve Büyük Ölçekli Otel ĠĢletmelerinde Bir AraĢtırma. Yüksek Lisans Tezi.
Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çanakkale.
STARR, J. (2001). Facing the Fear Of Success. Retrieved September 9, 2006 From The
Nibiruan Council Web Site: http://www.nibiruancouncil.com/html/
facingthefearofsuccess.html (EriĢim Tarihi: 1411.2012).
987
Kubilay ÖZYER & Ufuk ORHAN
UDOVĠK, S. (2011). Fear and Anxiety: Effective Managerial Tools Or Harmful and
Jeopardizing Factors? Far East Journal of Psychology and Business. 5 (2): p. 1-12.
YORTON, T. (2005). Using improv methods to overcome the fear factor. Employment
Relations Today, 31(4), 7-13. Retrieved August 14, 2006, From Abi/Inform Global
Database. (Document Id: 783051831).
ZEL, Uğur (2002), “ĠĢ Arenasında Kadın Yöneticilerin Algılanması ve Kraliçe Arı
Sendromu”, Türkiye ve Ortadogu Amme Ġdaresi Dergisi, 35,(2). s. 39-48.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com