Buradasınız

1989’DAN GÜNÜMÜZE İL VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ NİTELİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

A RESEARCH ABOUT THE QUALITIES OF THE PROVINCE AND METROPOLITAN MUNICIPALITIES MAYORS’ SINCE 1989 TILL TODAY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_547
Abstract (2. Language): 
Accepted as democracy schools, local governments are the primary institutions citizens appeal for public service, and they are more predisposed to people’s involvement to administration than central government. Particularly in city life interactions with the citizens effect the municipality’s political decisions. At the end of the local government reform that started 2004 and seem to be not completed today, as the local governments’ effect increases on public administration, municipalities also come out as the primary units among local governments. Mayor elected by public vote is the strongest organ at the municipalities administered by presidential system. Mayors have the power and authority that influence public service with both political and managerial decisions directly and because of this, their qualities like education, professional growth, age and gender are very effective on the administration. Political parties, jobs, educations and ages of province and metropolitan municipalities mayors selected at 1989, 1994, 1999, 2004 and 2009 elections are analysed on this local authority’s social profile study. Considering the relationships between local politics and national politics, representation of wage earners, youth, and women in local government elections are disputed as a result. As an evaluation of the study, proposals on political parties’ mayor candidate establishment are developed before the local governments elections.
Abstract (Original Language): 
Demokrasi okulu kabul edilen yerel yönetimler pek çok alanda vatandaşın başvurduğu birincil kamu kurumları olmalarının yanında halkın yönetime katılmasına merkezi yönetimden daha yatkındırlar. Özellikle kent yaşamında hizmet sunulan hemşeriler ile karşılıklı etkileşim belediyedeki siyasi iradeyi belirler. 2004’te başlayan ve hala tamamlanmadığı görülen yerel yönetimler reformu sonunda yerel yönetimlerin kamu yönetimindeki ağırlığı arttığı oranda belediyeler de yerel yönetimlerin içinde başat birimler olarak öne çıkmaktadır. Son yasal düzenlemelerle sınırları genişleyen, görevleri artan belediyelerde halkın oyu ile seçilen başkan idarenin en güçlü organı konumundadır. Başkanlık sisteminin uygulandığı belediyelerde hem siyasi hem de yönetsel kararlarıyla kamu hizmetini doğrudan yönlendirecek güç ve yetkiye sahip olan belediye başkanlarının eğitim durumu, mesleki donanım, yaş, cinsiyet gibi niteliklerinin, siyasi görüşlerinin yönetime, kamu hizmetine etkisi kaçınılmazdır. Yakın siyasi tarihimizde yerel temsili otoritenin sosyal profilini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada; 1989, 1994, 1999, 2004 ve 2009 Mahalli İdareler Seçimleri’nde il ve büyükşehir belediye başkanı seçilenlerin siyasi partileri, meslekleri, eğitim durumları ve yaşları incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, yerel siyasetle ulusal siyasetin ilişkisi de göz önüne alınarak, demokratik söylemde önemli yeri olan ücretli kesimlerin, gençlerin ve kadınların incelenen mahalli idareler seçimlerindeki siyasi temsili sorgulanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde yaklaşan mahalli idareler seçimleri öncesinde siyasi partilerin belediye başkanı adayı belirlemeleri üzerine öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır.
759-776

REFERENCES

References: 

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 18076 sayılı Resmi Gazete
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 25531 sayılı Resmi Gazete
5393 sayılı Belediye Kanunu, 25874 sayılı Resmi Gazete
AYMAN-GÜLER, Birgül. (2012), http://www.yayed.org/id256-gorusler/hukumetyerel-
yonetimden-vazgeciyor-prof-dr-birgul-ayman-guler.php, (2.12.2012)
ERYILMAZ, Bilal. (2011), Kamu Yönetimi, Ankara: Okutman Yayıncılık
ÖZER, İnan ve MEDER M. (2008), Siyasal Katılma ve Seçmen Davranışı, İstanbul: Ege
Yayınları
1989’dan Günümüze İl ve Büyükşehir Belediye Başkanlarının Nitelikleri Üzerine Bir Araştırma 776
ÖZTEKİN, Ali. 1992, Türkiye’de Merkezi Yönetim Belediye Uyuşmazlıkları, Malatya,
Yayınlanmamış Doçentlik Tezi.
TOPRAK, Zerrin. (2011),Yerel Yönetimlerde Başkanın Politik Lider Rolü İÜHFM C. LXIX,
S.1 - 2, s. 299-316.
Türk Belediyecilik Derneği. (1991), Belediye Başkanları Albümü 1989-1994, Ankara: Türk
Belediyecilik Derneği Yayınları
Türk Belediyecilik Derneği. (1995), Belediye Başkanları Albümü 1994-1999, Ankara:
Türk Belediyecilik Derneği Yayınları
Türk Belediyecilik Derneği. (2000), Belediye Başkanları Albümü 1999-2004, Ankara:
Türk Belediyecilik Derneği Yayınları
Türkiye İstatistik Kurumu. (2012), http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul
(1.12.2012)
Türkiye İstatistik Kurumu. (2012),
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10736 (22.09.2012)
Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği. (2012),
http://www.yayed.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=977 (22.09.2012)
YÖRÜK, Durmuş ve DÜNDAR, Süleyman ve TOPÇU, Birol. (2011) Türkiye’deki
Belediye Başkanlarının Liderlik Tarzıve Liderlik Tarzını Etkileyen Faktörler, Ege
Akademik Bakış Cilt: 11, Sayı: 1, ss. 103 -109

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com