Buradasınız

ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI’NIN HAYATI, İSLAM TARİHÇİLİĞİ VE HZ. MUHAMMED TASAVVURU

THE LIFE, ISLAMIC HISTORIOGRAPHY AND ENVISAGEMENT OF HZ. MUHAMMAD OF ABDULBAKİ GÖLPINARLI

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_589
Author Name
Abstract (2. Language): 
Abdülbaki Gölpınarlı was born on January 12, 1900 in İstanbul. He is a scholar who hails from caucasian origin. He was graduated from Istanbul University, Faculty of Literature. He lectured on a History of Literature and Suphism at University. He passed away in Istanbul in 1982. Literary historian, scholar, poet, and the Gölpınarlı, Mevlevi Order known as an expert in research. Abdülbaki Gölpınarlı, as a versatile scholar, carried out studies on Literature, History of Literature, History of Suphism and wrote many books and articles. Made translations from Arabic and Persian. Abdülbaki Gölpınarlı, Literature and History of Islam and the Prophet, as well as work in the field of Sufism. Wrote works about the life of Muhammad. As the branch itself, although the Islamic historian and worked in this area. In the studies related to History of İslam, he introduced Hz. Muhammad, Hz. Ali, Twelve Imams and Hz. Fatıma. Studies on the History of the Prophet of Islam has made. Ali and Ahl-ul-Bayt concentrated more focused way. In the books of courses of religion which were written for students he explained Islam, life and personality of Hz. Muhammad in his own style. Abdülbaki Gölpınarlı had different approaches to Hz.Muhammad and Ehli Beyt and made some original comments about some events. Works were written on the Prophet studied as a textbook in schools. He gave prominence to humane specialities of Hz. Muhammed, such as morality, industriousness, where narrating his life. Books Hz. Muhammad accuracy, precision, diligence, cleanliness and superior qualities such as kindness to the fore increased the.
Abstract (Original Language): 
Abdülbaki Gölpınarlı, 12 Ocak 1900 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Kafkasya kökenli bir ilim adamıdır. İstanbul Edebiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. Üniversite’de Edebiyat ve Tasavvuf Tarihi dersleri okutmuştur. 1982 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Âlim şair ve Edebiyat Tarihçisi olan Gölpınarlı, Mevlevilik araştırmaları uzmanı olarak bilinir. Çok yönlü bir âlim olan Abdülbaki Gölpınarlı, Edebiyat, Edebiyat Tarihi, Tasavvuf Tarihi ve İslam Tarihine dair çalışmalar yapmış ve çok sayıda kitap ve makale yazmıştır. Arapça ve Farsçadan tercümeler yapmıştır. Abdülbaki Gölpınarlı, Edebiyat ve Tasavvuf alanındaki çalışmalarının yanı sıra İslam Tarihi ve Hz. Muhammed’in hayatına dairde eserler yazmıştır. Kendisi branşı itibarı ile İslam Tarihçisi olmamasına rağmen bu alanda da çalışmalar yapmıştır. İslam Tarihi ile ilgili yapmış olduğu çalışmalarda, Hz. Peygamberi, Hz. Ali’yi, On İki İmam’ı ve Hz. Fatıma’yı tanıtmıştır. İslam Tarihine dair yapmış olduğu çalışmalarda Hz. Ali ve Ehl-i Beyt üzerinde daha ağırlıklı bir şekilde durmuştur. Öğrencilere yönelik yazmış olduğu din dersleri kitaplarında; İslam’ı, Hz. Peygamber’in hayatını ve kişiliğini kendine has bir tarzda anlatmıştır. Abdülbaki Gölpınarlı, İslam Tarihine, Hz. Peygamber ve Ehli Beyt’e farklı bir bakış açısıyla yaklaşmış, özellikle bazı olaylara özgün yorumlar getirmiştir. Hz. Peygamber ile ilgili yazmış olduğu eserleri okullarda ders kitabı olarak okutulmuşlardır. Hz. Muhammed’in hayatını anlatırken onun iyi ahlakı, çalışkanlığı gibi beşeri özelliklerini ön plana çıkartmıştır. Kitaplarında ayrıca Hz. Muhammed’in doğruluk, kararlılık, çalışkanlık, temizlik ve nezaket gibi üstün vasıflarını dikkat çekmiştir.
99-119

REFERENCES

References: 

AKAR, Metin, ‚Vefatının On İkinci Yılında Abdülbaki Gölpınarlı ve Eserleri‛, Türk
Dünyası İncelemeleri Dergisi, sayı. 2, İstanbul, 1994.
AKÜN, Ömer Faruk, ‚Gölpınarlı, Abdülbaki‛, DİA, cilt. XIV, İstanbul, 1996.
ALPARSLAN, Ali, Abdülbaki Gölpınarlı, Ankara, 1996.
AYNUR, Hatice, Abdülbaki Gölpınarlı Bibloğrafyası, Journal Of Turkish Studies
Türlük Bilgisi Araştırmaları İn Memoriam Abdülbaki Gölpınarlı Hatıra
Sayısı, volume. XIX, Harvard University, 1995.
BEYHAKİ, Ebu Bekr Ahmed b. Hüseyyin, Delailü’nüNübüvve, cilt. I, Beyrut, 1985.
ÇAKAN, İsmail Lütfü, Hadis Usulü, İstanbul, 1991.
DİYARBEKRİ, Muhammed b. Hasen, Tarihu’Hamis Fi Ahvali’l-Enfesi’l-Nefis,
Beyrut, ts.
119
Zekeriya AKMAN
GÖLPINARLI, Abdülbaki, Hz. Muhammed ve Hadisleri, İstanbul, 2010.
GÖLPINARLI, Abdülbaki, Sosyal Açıdan İslam Tarihi Hz. Muhammed ve İslam’ın
İlk Devri, İstanbul, 1991.
GÖLPINARLI, Abdülbaki, On iki İmam, İstanbul, 1989.
GÖLPINARLI, Abdülbaki, Mü’minlerin Emiri Hz. Ali, haz. Muhammed Mucahidi,
İran, 1996.
GÖLPINARLI, Abdülbaki, Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri, İstanbul, 2012.
HAMİDULLAH, Muhammed, İslam Peygamberi, Trc. Salih Tuğ, İstanbul, 1990.
İBN HİŞAM, Ebu Muhammed Abdülmelik, es-Sîretü’n-Nebeviyye, Beyrut, 1995.
İBN İSHAK, Muhammed b. İshak b. Yesar, Sîretü’l-İbn İshak, Tahkik. Muhammed
Hamidullah, 1981.
İBN KESİR, Ebu’l-Fida İsmail b. Ömer, el-Bidaye ve’n-Nihaye, Kahire, 1992.
İBN SA’D, Muhammed b. Mani, et-Tabakatü’l-Kübra, cilt, I, Kahire, 2001.
İBN SEYYİDİNNÂS, Ebu’l-Feth Muhammed b. Muhammed, Uyûnü’l-Eser, Beyrut, ts.
KARA, Mustafa, ‚Vefatının 30. Yılında Abdülbaki Gölpınarlı‛, Dergâh, cilt. XXIII,
sayı. 266. İstanbul, Nisan 2012.
KAZICI, Ziya, Hz. Muhammed’in Aile Hayatı ve Eşleri, İstanbul, 1997.
ÖZGÜR, T. ‚Gölpınarlı, Abdülbaki‛ Türk Dünyası Ortak Edebiyatı: Türk Dünyası
Edebiyatçıları Ansiklopedisi, cilt. IV, Ankara, 2004.
ÖZTÜRK, Faruk – KUŞ, Gülcân, ‚Abdülbaki Gölpınarlı‛, DTCF’de Türkolojinin
Öyküsü, Haz. Hasan Özdemir, Hadi Şenol, Ankara, 2006.
ÖZTÜRK, Hakan, ‚1923-1938 Yılları Arasında Din Derslerinde Okutulan Kitaplarda
Hz. Muhammed Tasavvuru‛, FÜİFD, Elazığ, 2012.
SUYÛTİ, Celaleddin Abdurrahman, el-Hasaisu’l-Kübrâ, Mısır, 1967.
TABERİ, Muhammed b. Cerir, Tarihü’l-Taberi, Kahire, ts.
TİRMİZİ, Muhammed b. İsa, es-Sünen.
YAKUBİ, Ahmed b. Ebu Yakub b. Cafer b. Vehb b. Vâdih, Tarihu’l- Yakubi, Beyrut,
1993.
YAZICI, Tahsin, ‚Gölpınarlı, Abdülbaki‛, Encylopedia İranica, Vol. XI, New York,
2003.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com