Buradasınız

AKTİF ÖĞRENMEYE DAYALI BİR YAZ BİLİM KAMPININ ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

INFLUENCE OF A SCIENCE CAMP BASED ON ACTIVE LEARNING ON STUDENTS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_545

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to examine the effects of the project titled “An Entertaining Discovery of the Mysterious World: Summer Science Camp II”, which was conducted within the scope of the TUBITAK 4004 Nature Education and Science Schools project, on students. 48 students who had completed the primary education 7th grade participated in the project. To determine the effects of the project on the participants, semi-structured interviews, diaries, Scientific Attitude Scale, “Science Lab Attitude Scale”, and the letters written by the participants at the end of the camp were used. The activities conducted at camp were aimed at enabling students to comprehend basic scientific phenomena in the fields of physics, chemistry, biology, mathematics, and ecology. Furthermore, activities about personal, academic, and professional development of students were conducted together with a guidance specialist included in the project. The interviews demonstrated that students generally had quite positive views concerning the activities. It was seen that student motivation was satisfactory during the camp period. Based on the data obtained from the Scientific Attitude Scale, it can be said that a statistically significant improvement took place in the attitudes of primary education students participating in summer science camp about science and science lab at the end of the camp in comparison to the pre-camp period. When all evaluations are taken into consideration, it is seen that participants completed camp period with positive cognitive and affective acquisitions. In the light of the contributions of the project to students, it can be recommended to generalize these kinds of science camps for different groups, places, and disciplines within the body of universities, and to encourage implementation and participation.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada TÜBİTAK, 4004 Doğa eğitimi ve bilim okulları projeleri kapsamında gerçekleştirilen “Gizemli Dünyanın Eğlenceli Keşfi Yaz Bilim Kampı II” projesinin öğrenciler üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Projeye, ilköğretim 7. sınıfı tamamlamış 48 öğrenci katılmıştır. Projenin katılımcılar üzerindeki etkilerini belirlemek amacı ile yarı yapılandırılmış mülakatlardan, güncelerden, Bilimsel Tutum Ölçeği”nden, “Fen Laboratuarı Tutum Anketi”nden ve katılımcıların kamp sonunda yazdıkları mektuplardan yararlanılmıştır. Kampta yürütülen etkinlikler, fizik, kimya, biyoloji, matematik ve çevre bilimi alanlarında, temel bilimsel olguları öğrencilerin kavramalarını sağlamaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Bununla birlikte, projede yer alan bir Rehberlik uzmanıyla birlikte, öğrencilerin kişisel, akademik, mesleki gelişimlerine yönelik etkinlikler de yürütülmüştür. Mülakatlar sonucunda öğrencilerin genel olarak etkinliklere ilişkin oldukça olumlu düşüncelere sahip oldukları belirlenmiştir. Kamp süresince öğrenci motivasyonunun yeterli düzeyde sağlandığı ortaya konulmuştur. Bilimsel Tutum ölçeğinden elde edilen veriler, yaz bilim kampına katılan ilköğretim öğrencilerinin bilime ve fen laboratuarına yönelik tutumlarının kamp sonrasında, kamp öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yükseldiğini göstermiştir. Tüm değerlendirmeler göz önüne alındığında katılımcıların bilişsel ve duyuşsal olarak olumlu kazanımlarla kamp sürecini tamamladıkları ortaya konulmuştur. Çalışmada projenin öğrenciler üzerine katkıları düşünüldüğünde, üniversiteler bünyesinde bu tür bilim kamplarının farklı hedef kitle, yer ve disiplinlerde yaygınlaştırılması, ayrıca uygulama ve katılımın teşvik edilmesi önerilebilir.

REFERENCES

References: 

BİRİNCİ KONUR, K., ŞEYİHOĞLU, A., SEZEN, G. ve TEKBIYIK, A. (2011). Bir Yaz
Bilim Kampı Uygulamasının Değerlendirmesi, Gizemli Dünyanın Eğlenceli
Keşfi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(3), 1589-1608.
CÜREBAL, F. (2004). Gifted Students Attitudes Towards Science and Classroom
Environment Based on Gender and Grade Level. Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitisü, Ankara.
ÇAKIR, N.K., ŞENLER B., ve TAŞKIN, B.G. (2007). İlköğretim II. Kademe
Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Türk
Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 637-655.
ÇELİK, İ. (2012). Bir Bilim Kampından Notlar, TUBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, 538,
15-19.
DEMİRBAŞ, M. ve YAĞBASAN, R. (2006). Fen Bilgisi Öğretiminde Bilimsel
Tutumların İşlevsel Önemi ve Bilimsel Tutum Ölçeğinin Türkçeye
1403 A. TEKBIYIK – A. ŞEYİHOĞLU – K. BİRİNCİ KONUR – G. SEZEN VEKLİ
Uyarlanma Çalışması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 271-
299.
DILLON, J., RICKINSON, M., TEAMEY, K., MORRIS, M., CHOI, M. Y., SANDERS, D.
& BENEFİELD, P. (2006). The Value of Outdoor Learning: Evidence From
Research in the UK and Elsewhere. School Science Review, 87 (320), 107-111.
FARENGA, S. & JOYCE, B. (1998). Development and Analysis of a Scale to Assess
Students' out-of- School Science-related Experiences. Education, 118(3).
GIBSON, H.L. & CHASE, C. (2002). Longitudinal Impact of an İnquiry-Based Science
Program on Middle School Students’ Attitudes Toward Science. Science
Education, 86, 693-705.
GREENFIELD, T.A. (1998). Gender- and Grade-Level Differences in Science Interest
and Participation. Science Education, 81, 259-276.
GÜLER, T. (2009). Ekoloji Temelli Bir Çevre Eğitiminin Öğretmenlerin Çevre
Eğitimine Karşı Görüşlerine Etkileri. Eğitim ve Bilim, 34(151), 30-43.
GÜRKAN, T. ve GÖKÇE, E. (2000). İlköğretim Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine
Yönelik Tutumları. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara:
Hacettepe Üniversitesi, 6-8 Eylül: 188-192.
JELINEK, D.J. (1998). Student Perceptions of the Nature of Science and Attitudes
Towards Science Education in an Experiential Science Program. Paper
Presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science
Teaching, San Diego, CA (ED418875).
KARATAŞ, A. ve ASLAN, G. (2012). İlköğretim Öğrencilerine Çevre Bilincinin
Kazandırılmasında Çevre Eğitiminin Rolü: Ekoloji Temelli Yaz Kampı Projesi
Örneği. Zeitschrift für die Welt der Türken, Journal of World of Turks, 4(2).
KELEŞ, Ö., UZUN, N. ve UZUN, F. (2010). Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci,
Çevresel Tutum, Düşünce ve Davranışlarının Doğa Eğitimi Projesine Bağlı
Değişimi ve Kalıcılığının Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,
9 (32), 384-401.
KNOX, K.L., MOYNİHAN, J.A. & MARKOWİTZ, D.G. (2003). Evaluation of Shortterm
Impact of a High School Summer Science Program on Students’
Perceived Knowledge and Skills. Journal of Science Education and Technology,
12, 471–478.
LAKIN, L. (2006). Science Beyond the Classroom. Journal of Biological Education, 40(2),
88-90.
Aktif Öğrenmeye Dayalı Bir Yaz Bilim Kampının Öğrenciler Üzerindeki
Etkilerinin İncelenmesi 1404
LIEN, H.A. (2007). “The Benefits of Outdoor Education Experiences on Today’s
Youth. ”Paper presented at the annual meeting of the North American Association
For Environmental Education, Virginia Beach Convention Center, Virginia.
MARKOWITZ, D.G. (2004). Evaluation of the Long-Term Impact of a University High
School Summer Science Program on Students’ Interest And Perceived
Abilities in Science. Journal of Science Education and Technology, 13(3), 395–407.
METİN, D. (2009). Yaz Bilim Kampında Uygulanan Yönlendirilmiş Araştırma ve Bilimin
Doğası Etkinliklerinin İlköğretim 6 ve 7. Sınıftaki Çocukların Bilimin Doğası
Hakkındaki Düşüncelerine Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Abant
İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
METİN, D. ve LEBLEBİCİOĞLU, G. (2011). How Did a Science Camp Affect
Children’s Conceptions of Science? Asia-Pacific Forum on Science Learning and
Teaching, 12(1).
MOORE, W.R. & FOY, R.L.H. (1997). The Scientific Attitude Inventory: A revision
(SAI-II). Journal of Research in Science Teaching, 34(4), 327-336.
MITTELSTAEDT, R., SANKER, L. & VANDERVEER, B. (1999). Impact of a Week-
Long Experiential Education Program On Environmental Attitude And
Awareness. Journal of Experiential Education, 22(3), 138–148.
ORNSTEIN, A. (2006). The Freguency of Hands-on Experimentation and Student
Attitudes Toward Science: A Statistically Significant Relation (2005-51-
Ornstein). Journal of Science Education and Technology, 15 (3), 285–297.
OSBORNE, J., SIMON, S., & COLLINS, S. (2003). Attitudes Towards Science: A
Review of the Literature and its Implications, International Journal of Science
Education, 25(9), 1049-1079.
ÖSS., Sayısal veriler. http://www.osym.gov.tr/sayisal/2003/ossortalama.htm.
adresinden 12 Şubat 2010 tarihinde edinilmiştir.
ÖZSEVGEÇ, T. (2007). İlköğretim Beşinci Sınıf Kuvvet Ve Hareket Ünitesine Yönelik 5e
Modeline Göre Geliştirilen Rehber Materyallerin Etkililiklerinin Belirlenmesi.
Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
Trabzon.
PROKOP, P., TUNCER, G., & KUASNİCAK, R. (2007). Short-term Effects of Field
Programme on Students’ Knowledge and Attitude Toward Biology: A Slovak
Experince. Journal of Science Education and Technology, 6 (3), 247-255.
RIVKIN, M.S. (2000). Outdoor Experiences For Young Children. ERIC, Clearinghouse on
Rural Education and Small Schools. ED448013. [Online]: Retrieved from
http://www.ericdigests.org/2001-3/children.htm., 12 Eylül 2012.
1405 A. TEKBIYIK – A. ŞEYİHOĞLU – K. BİRİNCİ KONUR – G. SEZEN VEKLİ
SMITH, E.F., STEEL, G. & GIDLOW, B. (2010). The Temporary Community: Student
Experiences of School-Based Outdoor Education Programmes. Journal of
Experiential Education, 33 (2), 136–150.
TATAR, N VE BAĞRIYANIK, K.E (2012). Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin
Okul Dışı Eğitime Yönelik Görüşleri. İlköğretim Online, 11(4), 883-896.
TEKBIYIK, A., BİRİNCİ KONUR, K., ŞEYİHOĞLU, A. ve SEZEN, G. (2011).
İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Bir Bilim Kampından Yansımalar: Gizemli
Dünyanın Eğlenceli Keşfi Yaz Bilim Kampı-II, 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği
Eğitimi Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
TÜBİTAK, (2007). Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 2008-2012, Stratejik
Planı. tubitak.gov.tr adresinden 20.01.2010 tarihinde edinilmiştir.
URL 1, ÖSS 2009 kazananlar ve durum analiz sonuçları,
http://www.adanzyehaber.com/oss-2009-kazananlar-ve-durum-analiz-sonuclari-
ogren adresinden 09/01/2010/ tarihinde edinilmiştir.
URL 2, http://www.tubitak.gov.tr/home.do?ot=1&sid=918&pid=461 adresinden 4
Nisan 2011 tarihinde edinilmiştir.
WEINBURGH, M.H. (1995). Gender Differences in Student Attitudes Toward Science:
A Meta-Analysis of the Literature from 1970 to 1991. Journal of Research in
Science Teaching, 32, 387-398.
YARDIMCI, E. (2009). Yaz Bilim Kampında Yapılan Etkinlik Temelli Doğa Eğitiminin
İlköğretim 4 ve 5. Sınıftaki Çocukların Doğa Algılarına Etkisi, Yayınlanmamış
Yüksek lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Bolu.
YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri.
Güncelleştirilmiş Geliştirilmiş 6. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com