Buradasınız

ALEVİ-BEKTAŞİ DÜŞÜNCESİNE SAHİP ÖĞRETMENLERİN ALEVİLİK, CEM EVLERİ VE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ (ELAZIĞ ÖRNEĞİ)

OPINIONS OF TEACHERS BELONGING TO THE IDEA OF ALEVI-BEKTASHI ABOUT PRESIDENCY OF RELIGIOUS AFFAIRS, CEM HOUSES, ALEVISM (THE CASE OF ELAZIĞ)

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_510

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study is used survey data with teachers that associated with the idea of Alevi-Bektashi that reside in the center of Elazig province from survey data that aimed to determine various aspects of the views of Alevi-Bektashis about Presidency of Religious Affairs. In the study, ‚ascribed meaning to Alevism‛, ‚sources of informations were acquired related to Alevism‛, ‚the frequency of reading books related to Alevism‛, ‚the situation of the Cem Houses‛, ‚the Cem Houses’ being supported by the state,‛, ‚their being represented in Department of Religious Affairs‛, ‚that religious service should give to Alevis by Department of Religious Affairs‛, ‚informing about Alevism to religious officials‛, ‚Alevis’ need to religious officials in the religious issues‛, directed questions on these ıssues, we tried to search out the opinions of teachers of belonging to the idea of Alevis-Bektashi. Important results that is obtained in the study, teachers that belonging to the idea of Alevi-Bektashi that they receive from their families informations on Alevism, that they see Alevism as a culture, cult, a way of thinking, a different interpretation of Islam and sect, that they see cem houses as a place of worship and culture, that they want to be supported by the state of cem houses, that they look on positively that Alevis’ are represented the Presidency of Religious Affairs, that they agree that is developed the knowledges of religious officers in areas inhabited by Alevis, that they be of opinion that give place to publications on Alevism by Presidency of Religious Affairs, that they need to religious officers in transferring religious informations to children, the funeral operations, the reading of Prophet's Birthday, the Qur'an reading, religious marriages. It has been proposed that make the necessary arrangements in this context, to deal with the problems of religious of the Alevis, to care about their views and to be in contact with leaders of Alevis and Chairmen of Alevi foundations and associations of Presidency of Religious Affairs in this study.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada Elazığ’da ikamet eden Alevi-Bektaşilerin Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik görüşlerini tespit amacı taşıyan anket uygulamasından elde edilen verilerden Alevi-Bektaşi düşüncesine sahip öğretmenlerle ilişkili olanlar kullanılmıştır. Araştırmada ‘Aleviliğe yüklenen anlam’, ‘Alevilikle ilgili bilgilerin edinildiği kaynaklar’, ‘Alevilikle ilgili kitapların okunma sıklığı’, ‘cem evlerinin konumu’, ‘cem evlerinin devlet tarafından desteklenmesi’, ‘Alevilerin Diyanet İşleri Başkanlığında temsili’, ‘Diyanet İşleri Başkanlığının Alevilere din hizmeti vermesi gerektiği’, ‘din görevlilerinin Alevilik konusunda bilgilendirilmesi’, ‘Alevilerin dini konularda din görevlilerine ihtiyaç duyması’ hususlarında sorular yöneltilerek Alevi-Bektaşi düşüncesine sahip öğretmenlerin bu konulardaki görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Alevi-Bektaşi düşüncesine sahip öğretmenlerin; Alevilikle ilgili bilgilerini ailelerinden aldıkları, Aleviliği kültür, tarikat, düşünce biçimi, İslam’ın ayrı bir yorumu ve mezhep olarak anladıkları, cem evlerini ibadethane ve kültür evi olarak kabullendikleri, cem evlerinin devlet tarafından desteklenmesini istedikleri, Alevilerin Diyanet İşleri Başkanlığında temsil edilmesine olumlu baktıkları, Alevilerin yaşadığı bölgelerde görev yapan din görevlilerinin Alevilik konusundaki bilgilerinin iyileştirilmesi görüşüne katıldıkları, Diyanet İşleri Başkanlığının Alevilere yönelik yayınlara yer vermesi görüşünde oldukları, cenaze işlemleri, mevlit okutulması, Kur’an okutma, dini nikah ve çocuklara dini bilgiler verme konularında din görevlilerine ihtiyaç duydukları araştırmada ulaşılan önemli sonuçlardandır. Araştırmada, Diyanet İşleri Başkanlığının Alevi dedelerle, Alevi vakıf ve dernek başkanlarıyla sürekli irtibat halinde olması, onların görüşlerini dikkate alması, Alevilerin dini sorunlarıyla ilgilenmesi ve bu anlamda gerekli düzenlemeleri yapması gerektiği önerilmektedir.

REFERENCES

References: 

AKTAŞ, Ali, ‚Kent Ortamında Alevilerin Kendilerini Tanımlama Biçimleri ve İnanç
Ritüellerini Uygulama Sıklıklarının Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi‛,I.
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri, (22-24 Ekim 1998),
Ankara, 1999.
ARABACI, Fazlı, Alevilik ve Sünniliğin Sosyolojik Boyutu, Çorum Örneği, Etüt
Yayınları, Samsun, 2000.
ARSLANOĞLU, İbrahim, ‚Sünni Din Adamlarının Aleviliğe Bakışı‛, Hacı Bektaş Veli
Araştırma Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 23, Ankara, 2003.
ATEŞ, Süleyman, ‚Nasıl Bir Diyanet‛, Diyanet Aylık Dergi, Sayı: 11, Ankara, 1991.
BAL, Hüseyin, Alevi Bektaşi Köylerinde Toplumsal Kurumlar, Ant Yayınları,
İstanbul, 1997.
BAL, Sosyolojik Açıdan Alevi Sünni Fraklılaşması ve Bütünleşmesi, Ant Yayınları,
İstanbul, 2000.
1139
Şuayip ÖZDEMİR – Ali ALBAYRAK – İsmail ARICI
CENGİZ, Recep, Çamiçi Beldesinde Dini Hayat: Alevilik Üzerine Sosyolojik Bir
Araştırma, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Elazığ, 2000.
GÖZAYDIN, İştar, ‚Din Hizmetlerinin Yeniden Yapılanması‛, Din Devlet İlişkileri ve
Türkiye’de Din Hizmetlerinin Yeniden Yapılanması Uluslararası
Sempozyumu, Cem Vakfı Yay., İstanbul, 1998.
GÜLER, Halit, ‚Diyanet İşleri Başkanlığı Yeniden Yapılanmalı‛, Diyanet Aylık Dergi,
Sayı: 57, Ankara, 1995.
GÜRAN, Kemal, ‚Diyanet İşleri Başkanlığı Özerk Olmalı mı?‛, Diyanet Aylık Dergi,
Sayı: 57, Ankara, 1995.
HATEMİ, Hasan Hüsrev, ‚Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet İşleri Teşkilatının
Önemi‛, Türkiye Günlüğü, Sayı: 29, Temmuz-Ağustos 1994.
KARA, İsmail, ‚Din İle Devlet Arasında Sıkışmış Bir Kurum: Diyanet İşleri
Başkanlığı‛, MÜİFD, Sayı: 18, İstanbul, 2000.
KESKİN, Abdulbaki, ‚Nasıl Bir Diyanet‛, Türkiye Günlüğü, Sayı: 35, Temmuz-
Ağustos, 1995.
KESKİN, Yahya Mustafa, Değişim Sürecinde Kırsal Kesim Aleviliği, Elazığ Sünköy
Örneği, Ankara, 2004.
KESKİN, Kentleşme Sürecinde Alevilik Gelenek ve Modernizm Arasında Gelgitler,
Elazığ Örneği, İstanbul, 2009.
KÖYLÜ, Mustafa, ‚Alevi Köylerindeki Din Görevlilerinin Mesleki Problemleri
(Amasya ve Çorum Örneği), (Tebliğ), Yaygın Din Eğitiminin Sorunları
Sempozyumu, Kayseri, 2003.
KUTLU, Sönmez, ‚Alevilik-Bektaşiliğin Diyanet’te Temsil Problemi‛, İslamiyat, C. 4,
Sayı: 1, 2001.
NOYAN, Bedri, ‚Bektaşi ve Alevi Konusunda Bir Gezinti‛, Türk Yurdu, (Alevilik
Özel Sayısı), Sayı: 88, 1994.
ÖZDEMİR, Şuayip, ARICI, İsmail, Alevilerin Din Hizmeti Beklentileri (Malatya
Örneği), Arı Sanat Yayınevi, İstanbul, 2011.
ÖZDEMİR, ‚Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Alevi Dernek ve Vakıflarının Alevilerin
Diyanet İşleri Başkanlığında Temsil Meselesine Bakışı-Malatya Örneği-‛,
Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu I, 441-454, Isparta, 2005.
SARITAŞ, Süleyman, ‚Cem Evi Camiye Karşılık Düşünülemez‛, Türk Yurdu,
(Alevilik Özel Sayısı), Sayı: 88, 1994.
Alevi-Bektaşi Düşüncesine Sahip Öğretmenlerin Alevilik, Cem Evleri Ve
Diyanet İşleri Başkanlığına Yönelik Görüşleri(Elazığ Örneği) 1140
TARHANLI, İştar B.,Müslüman Toplum Laik Devlet-Türkiye’de Diyanet İşleri
Başkanlığı, İstanbul, 1993.
TAŞ, Kemalettin, Türk Halkının Gözüyle Diyanet, İz Yayıncılık, İstanbul, 2002.
YILDIZ, M. Cengiz, Din Görevlilerinin Sorunları ve Beklentileri Üzerine Sosyolojik
Bir Araştırma: Elazığ Uygulaması, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Fırat
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ, 1999.
YÜCEL, İrfan, ‚Diyanet İşleri Başkanlığı‛, DİA, C. 9, İstanbul, 1994

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com