Buradasınız

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN SAHİP OLDUKLARI GİRİŞİMCİLİK DEĞERLERİ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİSİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN ENTREPRENEURSHIP VALUES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS AND THEIR PERCEIVED SOCIAL SUPPORT LEVELS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_452

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The study aimed to identify the relationship between entrepreneurship values of primary school teachers and their perceived social support levels and to determine whether there was a significant relationship between their views regarding perceived social support and entrepreneurship values. The descriptive study employed a relational screening model and simple random sampling. 287 teachers working in 39 public primary schools during the 2011- 2012 educational year were contacted. ‚Scale of Entrepreneurship Values‛ and ‚Multi Scale of Dimensional Perceived Social Support‛ were used as data collection tools. Frequencies, percentages, arithmetic means, standard deviation, t-test, Kruskal Wallis, Pearson Product-Moment Correlation Coefficient were used in data analysis. Some of the findings of the study are as follows: According to entrepreneurship values of teachers, the highest mean was found to be ‚freedom‛ sub dimension and the lowest mean was ‚obedience‛ sub dimension. According to perceived social support levels, social support perceived in family, friends and significant other levels were found to be high. Personal characteristics of teachers were not found significant in any sub dimension in terms of perceived social support. In terms of entrepreneurship values; variable ‚age‛ was found to be significant in ‚freedom‛ sub dimension whereas variable ‚gender‛ and ‚content with profession‛ sub dimensions were found to be meaningful in ‚passive‛ sub dimension. The relationship between entrepreneurship values of teachers and their perceived social support was found to be low.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin girişimcilik değerleri ile algıladıkları sosyal destek düzeylerini belirlemek ve algıladıkları sosyal destek düzeyleri ile girişimcilik değerlerine ilişkin görüşleri arasında anlamlı ilişki olup olmadığını tespit etmektir. Betimsel nitelikte olan araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma örneklem üzerinde yürütülmüş, basit seçkisiz örneklem alma metodu kullanılmıştır. Buna göre 2011-2012 eğitim öğretim yılında Bolu il merkezinde bulunan 39 kamu ilköğretim okulunda görevli 287 ilköğretim öğretmenine ulaşılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak ‚Girişimcilik Değerleri Ölçeği‛ ve ‚Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği‛ kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi, Kruskal Wallis testi, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon katsayısı hesaplamaları yapılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlardan bazıları şu şekildedir: Öğretmenlerin sahip olduğu girişimcilik değerlerine göre en yüksek aritmetik ortalama ‚bağımsızlık‛ alt boyutunda en düşük aritmetik ortalama ise ‚itaat‛ alt boyutundadır. Öğretmenlerin algıladıkları sosyal destek düzeyine göre aile, arkadaş ve özel bir insan alt boyutlarında algılanan sosyal destek düzeyi ‚yüksek düzeyde‛dir. Öğretmenlerin kişisel değişkenleri algıladıkları sosyal destek düzeyi bakımından hiçbir alt boyutta anlamlı fark ortaya çıkarmamıştır. Girişimcilik değerleri bakımından cinsiyet değişkeni ve meslekten memnun olma durumu edilgen alt boyutunda, yaş değişkeni bağımsızlık alt boyutunda anlamlı fark ortaya çıkarmıştır. Öğretmenlerin sahip oldukları girişimcilik değerleri ile algıladıkları sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişki düşük düzeyde bulunmuştur.

REFERENCES

References: 

ABAY, A. (2009). İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Psikolojik Şiddet
Algıları İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara.
ABDULLAEVA, F. (2007). Öğrencilerin Girişimcilik Özellikleri Ve İş Değerleri:
Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Türkiye Karşılaştırması.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Sakarya.
ALTAY, M. (2007). Okul Yöneticilerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri İle Çok
Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Tokat.
ANNAK, B. B. (2005). Sosyal Destek, Sosyal Ağ, Yaşam Kalitesi Ve Yaşam Doyumu.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Mersin.
ARI, R. (1989). Üniversite Öğrencilerinin Baskın Ben Durumları İle Bazı Özlük
Niteliklerininben Durumlarına, Atılganlık Ve Uyum Düzeylerine Etkisi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara.
AYKAN, E. (2002). Girişimcilik ve Girişimcilerin Liderlik Özellikleri. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü, Kayseri.
ATEŞ, B. (2012). Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Destek Algılarının Bazı
Değişkenlere Göre İncelenmesi. Akademik Bakış Dergisi. Sayı: 30, *Online+:
http://www.akademikbakis.org adresinden 15.10.2012 tarihinde indirilmiştir.
AYTAÇ, Ö. (2006). Girişimcilik: Sosyo Kültürel Perspektif. Dumlupınar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi. 15, 139-160.
BACANAK, A., ÜLKÜDER, M. A. ve ÖNER, F. (2012). Fen Ve Teknoloji Dersi
Öğretmenlerinin Girişimcilik Becerisi ve Etkisi İle İlgili Görüşleri: Nitel Bir
Araştırma. *Online+: http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/tam_metin
/pdf/2395-30_05_2012-15_47_45.pdf adresinden 15.10.2012 tarihinde
indirilmiştir.
BÖRÜ, D. (2006). Girişimcilik Eğilimi: Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü
Üzerinde Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
203
Türkan ARGON - Çiğdem SELVİ
CANSIZ, E. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesi:
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Isparta.
COHEN, S. (2004). Social Relationships And Health. American Psychologist, 676-684.
COHEN, S. ve WILLS, T. A. (1985). Stress, Social Support And The Buffering
Hypothesis. Psychological Bulletin, 98(2), 310-357. [Online]:
http://psycnet.apa.org/?&fa= main.doiLanding&uid=1986-01119-001
adresinden 15.10.2012 tarihinde indirilmiştir.
ÇALIK T. ve SEZGİN, F. (2005). Küreselleşme, Bilgi Toplumu Ve Eğitim. Kastamonu
Eğitim Dergisi. 13(1), 55-66.
ÇELİK A. ve AKGEMCİ, T. (2007). Girişimci Kültürü ve KOBİ’ler. (2. Baskı). Ankara:
Gazi Kitabevi.
ÇİVİLİDAĞ, A. (2003). Anadolu Lisesi ve Özel Lise Öğretmenlerinin İş Tatmini, İş
Stresi ve Algılanan Sosyal Destek Düzeylerinin Karşılaştırılması.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İstanbul.
DUNST C. J. ve TRIVETTE, C. M. (1986). Mediating İnfluences Of Social Support:
Personal, Family, And Child Outcomes. American Journal of Mental Deficiency,
90 (4), 403-417. [Online]: http://www.ncbi.nlm.nih. gov/pubmed /2418680
adresinden 15.10.2012 tarihinde indirilmiştir.
DUNN, S. E., PUTALLAZ, M., SHEPPARD, B. H., ve LINDSTROM, R. (1987). Social
Support And Adjustment in Gifted Adolescents. Journal of Educational
Psychology, 79, 467- 473. [Online]:
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=buy.optionToBuy &id=1988-21703-001
adresinden 15.10.2012 tarihinde indirilmiştir.
EKER, D., AKAR, H. ve YALDIZ, H. (2001). Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek
Ölçeğinin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yapısı, Geçerlilik ve
Güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 12 (1), 17-25.
EKİNCİ, H. ve EKİCİ, S. (2003). İşletmelerde Örgütsel Stres Yönetim Stratejisi Olarak
Sosyal Desteğin Rolüne İlişkin Görgül Bir Araştırma. Sivas C.Ü. Sosyal
Bilimler Dergisi, 27 (1), 110.
ERASLAN, L. (2011). İlköğretim Programlarında Girişimcilik Öğretimi (Hayat Bilgisi
Dersi Örneği). Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi.
27, 82-94.
GIBB, A. A. (1987). Enterprise Culture. Journal of European Illustratial. 6.
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Sahip Oldukları Girişimcilik Değerleri ve
Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişkisi 204
GÜNER H. ve KORKMAZ, A. (2011). İstihdamın Artırılmasında Girişimciliği Önemi:
Girişimcilik Destekleme Modeli Olarak İŞGEM’ler. Çalışma İlişkileri Dergisi. 2
(1), 42-65. [Online]:www.calismailiskileridergisi.
org/download_pdf.php?id=24&f...pdf adresinden 15.10.2012 tarihinde
indirilmiştir.
İÇERLİ, L., YILDIRIM, M. H. ve DEMİREL, Y. (2011). Kobilerde İç Girişimciliğin
İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma: Aksaray Örneği. Organizasyon ve
Yönetim Bilimleri Dergisi.3(2), 177-187, [Online]:
http://www.sobiad.org/eJOURNALS /dergi_YBD/arsiv/2011_2/leyla_icerl
i.pdf adresinden 15.10.2012 tarihinde indirilmiştir
JUNG, J. (1987). Toward A Social Psychology Of Social Support. Basic and Applied
Social Psychology, 8(1& 2), 57-83.
KAPU, H. (2001). Orta ve Güneydoğu Anadolu'da Yaşayan Girişimci/Yöneticilerin
Yaşamı ve Girişimcilik Değerleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
KARADAĞ, İ. (2007). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarının
Sosyal Destek Kaynakları Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
KARASAR, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık
KARATAŞ, H. (2009). Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlikleri Ve Çok Boyutlu
Algılanan Sosyal Destekleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
KARATEPE, G. (2006). Kadınları Girişimciliğe İten Faktörler. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
KAZAK, A., MARVIN, R. S. (1984). Differences, Difficulties And Adaptation: Stress
And Social Network In Families With A Handicapped Child. Family Relation,
33, 67-77.
KREJCIE, R.V ve MORGAN, D.W. (1970). Determining Sample Size For Research
Activities. Sage Publications.
LAGANA, M. T. (2004). Protective Factors For Inner-City Addescents At Risk Of
School Dropout: Family Factors And Social Support. Children & Schools. 24
(7), 211-220.
MUCUK, İ. (2001). Modern İşletmecilik. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
MÜFTÜOĞLU, T. (2003). Türkiye'de Girişimcilik. İçinde: T. Durukan (Ed.),
Girişimcileri İçin İşletme Yönetimi (s. 425-478). Ankara: Gazi Kitapevi.
ÖZKUL, G. (2007). Kapitalist Sistemin Sürükleyici Aktörleri: Ekonomik Teoride
Girişimciler. S.D.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi. 12 (3): 343-366.
205
Türkan ARGON - Çiğdem SELVİ
POLAT, S. ve AKTOP, E. (2010). Öğretmenlerin Duygusal Zekâ Ve Örgütsel Destek
Algılarının Girişimcilik Davranışlarına Etkisi. Akademik Bakış Dergisi 22,
[Online]: http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr/spolat/diger/
spolat01.10.2010_15.11.11 diger.pdf adresinden 15.10.2012 tarihinde
indirilmiştir.
SARASON, I. G., LEVINE, H. M., BASHAM, R.B., ve SARASON, B. R. (1983).
Assessing Social Support: The Social Support Questionnaire. Journal of
Personality and Social Psychology, 44, 127-39.
SAYLOR, C. F. ve LEACH, J. B. (2009). Perceived Bullying And Social Support In
Student Accessing Special Inclusion Programing. Journal of Developmental and
Physical Disabilities, 21, 69-80.
SEMERCİ, N. ve YANPAR-YELKEN, T. (2010). İlköğretim Programlarındaki Ortak
Temel Becerilere İlişkin Öğretmen Görüşleri (Elazığ İli Örneği). Doğu Anadolu
Bölgesi Araştırmaları (DAUM). 8(2), 47-54.
SHUMAKER, S. A., ve BROWNELL, A. (1984). Toward A Theory Of Social Support:
Closing Conceptual Gaps. Journal of Social Issues, 40 (4), 11-36.
SORIAS, O. (1988). Sosyal Destekler ve Ruh Sağlığı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dergisi. 27 (1), 353-357.
ŞAHİN, E. (2006). Kadın Girişimciler Ve Konya İli'nde Kadın Girişimciler Üzerine Bir
Uygulama. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Konya.
TAŞTAN, M. (2008). Türkiye’deki Kamu ve Özel İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin
Bireysel Değerleri İle Okulun Örgütsel Değerleri Arasındaki Uyum Düzeyi,
İş Doyumu ve Algılanan Sosyal Destek İle İlişkisi. Yayınlanmamış Doktora
Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
YELLİCE YÜKSEL, B., KANER, S. ve GÜZELLER, C. O. (2011). Öğretmenlerin
Mesleki Yetkinlik, Mesleki Sosyal Destek ve Tükenmişlik İlişkisinin Yapısal
Eşitlik Modeli İle İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi. 21, 1-25. [Online]: http://edergi.
mehmetakif.edu.tr/index.php/efd/article/viewFile/314/239 adresinden
15.10.2012 tarihinde indirilmiştir.
YENER, M ve AKYOL, S. (2009). Girişimcilik Değerleri ve Örgütsel Vatandaşlık
Davranışı Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi. 4(1). 255-271.
YILDIRIM, İ. (1997). Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Geliştirilmesi Güvenirliliği ve
Geçerliliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 13, 81-87. [Online]:
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Sahip Oldukları Girişimcilik Değerleri ve
Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişkisi 206
http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/199713
%C4%B0BRAH%C4%B0M%20YILDIRIM1.pdf adresinden 15.10.2012
tarihinde indirilmiştir.
YILDIZ, S. (2007). Girişimcilik. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sütçü İmam
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
YILMAZ, E. ve SÜNBÜL, A. (2009). Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik
Ölçeği Geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 21,
193-202.
YURTSEVEN, H. R. (2007). Girişimcilik (Küçük Bir İşletme Kurmak Ve Yönetmek).
Ankara: Detay Yayıncılık.
WINEMILLER, D. R., MITCHELL, E., SUTLIFF, J., ve CLINE, D. J. (1993).
Measurement Strategies İn Social Support: A Descriptive Review Of The
Literature. Journal of clinical psychology, 49(5), 638-648.
ZAHRA, S. A., NEUBAUM, D.O. ve HUSE, M. (2000). Entrepreneurship In Medium-
Size Companies: Exploring The Effects Of Ownership And Governance
Systems. Journal of Management. 26 (5), 947-976. [Online]:
http://jom.sagepub.com /content/26/5/947.short adresinden 15.10.2012
tarihinde indirilmiştir.
ZAMPETAKIS, L. A., BELDEKOS, P., MOUSTAKIS, V. S. (2009). ‚Day to day‛
Entrepreneurship Within Organisations: The Role Of Trait Emotional
Intelligence And Perceived Organisational Support, University Of Glasgow,
European Management Journal, 27, 165-175.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com