Buradasınız

SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRMEYE BAKIŞ AÇILARI

PERSPECTIVE OF PROSPECTIVE PRIMARY SCHOOL TEACHERS ON ALTERNATIVE EVALUATION

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_512

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study was conducted to discover prospective primary school teachers’ frequency of usage, efficacy level about alternative evaluation. The questionnaire developed by Okur (2009) was arranged and carried out on the prospective primary school teachers by the researchers. The data instrument employed in the study consists of three chapters. At the first chapter, there are four items about the prospective teachers’ personal information and 21 items about the measurement and assessment techniques consisting of 21 methods which they will use. At the second chapter, there are two items to define prospective teachers’ efficacy and frequency to use the alternative measurement and assessment techniques. At the third chapter there are 32 items about the prospective teachers’ attitudes towards using the alternative measurement and assessment techniques. The results from the study was compared to the results in the literature. The research sample consisted of the prospective primary school teachers studying at the Artvin Coruh University. Opinions of prospective primary school teachers on the alternative evaluation was collected through semi-structured interview. The findings on whether frequency of usage the alternative evaluation techniques varied or not, was analysed through SPSS 15. In the data analysis frequency, t-test and variance analysis was employed. Based on the results from the present study it was predicted that what extent they will use the alternative evaluation techniques in the future.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen adaylarının alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanma yeterlik düzeyleri ve kullanma sıklıklarının ne derece olacağını araştırmak için yapılmıştır. Bunun için, Okur (2009) tarafından geliştirilen alternatif değerlendirme görüş formu ile ilgili bir anket araştırmacılar tarafından düzenlenmiş ve Sınıf Öğretmeni adaylarına uygulanmıştır. Araştırma da kullanılan anket üç bölümden oluşmaktadır; Birinci bölümde öğretmen adaylarının kişisel bilgilerine yönelik 4 madde ve öğrenciyi değerlendirmede kullanacakları ölçme ve değerlendirme tekniklerini belirlemek amacıyla geleneksel ve alternatif değerlendirme tekniklerinin bulunduğu 21 çeşit değerlendirme tekniğinin verildiği bir madde bulunmaktadır. İkinci bölümde öğretmen adaylarının alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanım sıklıklarını ve yeterliliklerini belirlemek için iki madde bulunmaktadır. Anketin üçüncü bölümünde ise alternatif ölçme değerlendirme tekniklerinin kullanmaya yönelik tutumları ile ilgili 32 madde yer almaktadır. Elde edilen sonuçlar literatürle beraber karşılaştırılmıştır. Çalışmanın örneklemini Artvin Çoruh üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının alternatif ölçme-değerlendirme tekniklerine ilişkin görüşleri ise yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Elde edilen bulgular sınıf öğretmeni adaylarının alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanmaları konusundaki görüşlerinin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediği SPSS 15 paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde (%) frekans, t-testi ve varyans analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara dayanarak; gelecekte sınıf öğretmeni olacak adayların alternatif ölçme değerlendirmeyi derslerinde ne derece sıklıkla kullanacakları tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

ACAD, M.Bahaddin ve Ebru Demir (2007); “İlköğretim Programlarındaki Alternatif
Değerlendirme Yöntemlerinin Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin
Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri,” I.Ulusal İlköğretim Kongresi, 15–17 Kasım,
Ankara.
Sinif Öğretmen Adaylarinin Alternatif Ölçme Değerlendirmeye Bakiş Açilari 1666
AYDIN, F. (2005). Öğretmenlerin Alternatif Ölçme Değerlendirme Konusundaki
Düşünceleri ve Uyguladıkları. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.
BAKİ, A. (2008). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi. Ankara: Harf Eğitim
Yayıncılık.
BEKÇİ, N. (2009). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme
Yöntemlerini Kullanma Yeterliklerinin Araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
BULUT, İ. (2006). Yeni İlköğretim Birinci Kademe Programlarının Uygulamadaki
Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Fırat
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
CHENG, H. M. (2006). Junior Secondary Science Teachers' Understanding and
Practice of Alternative Assessment in Hong Kong: Implications for Teacher
Professional Development. Canadian Journal of Science, Mathematics and
Technology Education, 6,3.
CORCONAN, A. C., DERSHİMER, L. E. & TİCKHENOR S. M., (2004). A Teacher’s
Guide to Alternative Assessment, Taking The First Steps, The Clearing House
May- June 2004.
ÇAKIR, İ. ve ÇİMER, O. S. (2007). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme
Değerlendirme Konusundaki Yeterlilikleri ve Uygulamada Karşılaşılan
Problemler. I. Ulusal İlköğretim Kongresi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
ÇALIK, S. (2007). “Sınıf öğretmenlerinin yenilenen ilköğretim programlarının ölçme
ve değerlendirme süreci hakkındaki düşünceleri üzerine bir araştırma”, E.
Erginer (Edit.), XVI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Cilt 2:323-330, Ankara: Detay
Yayıncılık.
ERDEMİR, A. Z. (2007). İlköğretim İkinci Kademe Öğretmenlerinin Ölçme
Değerlendirme Tekniklerini Etkin Kullanabilme Yeterliklerinin
AraştırılmasıYayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
FORGASZ, H. J. (1991). Gender, pre-service teachers and assessment of pupil work.
Research in Science Education, 21(1), 113-122.
GÖMLEKSİZ, Mehmet Nuri ve Ayşe Ülkü Kan (2007); “Sınıf Öğretmenliği
Adaylarının Yeni İlköğretim Programındaki Ölçme-Değerlendirme
Yöntemlerini Tanıma Düzeylerine İlişkin Görüşleri,” I.Ulusal İlköğretim
Kongresi, 15-17 Kasım, Ankara.
OKUR, M., (2008). 4 ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Kullanılan
Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Görüşlerinin
1667
Ali KOLOMUÇ - Sibel AÇIŞLI
Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
YAMAN, S., (2011). Teachers’ perceptions about their measurement and evaluation
practices in science and technology course. Elementary Education Online,
10(1), 244-256.
YAYLA, R.,G. (2011). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin tecrübeleriyle alternatif
ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına yönelik öz yeterlilikleri arasındaki
ilişki. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their
Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey.
YILDIRIM, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri.
Ankara: Seçkin Yayıncılık

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com