Buradasınız

6/7 EYLUL 1955 OLAYLARI'NI N MUHTEMEL FAİLLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

AN EVALUATION ON THE PROBABLE PERPETRATORS OF THE 6/7 SEPTEMBER 1955 EVENTS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_682

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Interms of consequences, 6/7 September, 1955 Events that almost all people meet sadly, has taken place withit ssociological, historical, and political aspects in the recent history. Strained Turkish-Greek relations especially after the emergence of the Cyprus Problem and causing the result of excessive increase in the national enthusiasm in Turkey brought about the occurrence that sparked 6/7 September events in a little while. As a result of the attacks starting in İstanbul spreaded out in a while especially in the regions Rum minority lived, thousands of movable and unmovable vehicles and places such as workplaces, stores, vehicles along with temples of Christian community were destroyed. The effects of these events felt up to the present have been tried to explai nthe actual purpose with various studies. Because the 6/7 September Events are a hard and multidimensional issue to solve that Rum community surviving for centuries in Turkey had never faced such an act during it shistory. In recent years, in the academic studies related to 6/7 September events especially the causes of the events are examined with the material and spiritual aspects of the results. In addition, compensation for damages, the effects of these events on the Greek Community, the attitudes of the pres and the public and also organized relief campaigns are among the topics studied. However, to make any claims on the basis of existing sources on the perpetrators of the events can hardly achieve anything than an estimate. In this study, an assessment of the results of the present studies that are extremely complex are conducted by examining the 6/7 September perpetrators of the alleged charges against individuals and groups rather than arriving a definite conclusion.
Abstract (Original Language): 
Yol açtığı sonuçlar bakımından, neredeyse bütün çevrelerin üzüntüyle karşıladığı 6/7 Eylül 1955 Olayları, sosyolojik, tarihsel ve siyasi yönleriyle yakın tarihteki yerini almıştır. Özellikle Kıbrıs Sorununun ortaya çıkmasından sonra gerilen Türk-Yunan ilişkileri ve bu durumun Türkiye’de milli heyecanın aşırı derecede artması sonucunu doğurması kısa sürede 6/7 Eylül’ün fitilini ateşleyen gelişmelerin yaşanmasını beraberinde getirmiştir. İstanbul’da başlayan ve kısa sürede özellikle Rum azınlığın yoğun olarak yaşadığı semtlere sıçrayan saldırılar sonucunda binlerce işyeri, ev, ambar, otomobil..vs gibi taşınır ve taşınmazlar ile birlikte Hıristiyan cemaatlere ait ibadethaneler de tahrip edilmiştir. Etkileri günümüze kadar hissedilen bu olayların gerçek mahiyeti çeşitli araştırmalarla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Zira Türkiye’deki varlığını yüzyıllarca devam ettiren Rum cemaatinin tarih boyunca benzeriyle karşılaşmadığı bir eylem olan 6/7 Eylül Olayları çok boyutlu ve çözümlenmesi zor bir konudur. Son yıllarda 6/7 Eylül 1955 Olayları ile ilgili yapılan akademik çalışmalarda özellikle olayların nedenleri, maddi ve manevi hasarlar açısından yol açtığı sonuçları gibi yönleri incelenmiştir. Ayrıca, meydana gelen hasarın tazmin edilmesi, bu olayların Rum Cemaati üzerindeki etkileri, basın ve kamuoyunun bu olaylar karşısındaki tutumu ve organize edilen yardım kampanyaları da incelenen konular arasındadır. Ne var ki, meydana gelen olayların failleri üzerinde var olan mevcut kaynaklardan yola çıkılarak herhangi bir iddiada bulunmak, bir tahminden öteye geçememektedir. Bu çalışmada, 6/7 Eylül’ün failleri olarak iddia edilen kişi ve gruplara yöneltilen suçlamalar incelenerek kesin bir sonuca varmaktan ziyade, mevcut çalışmaların son derece karmaşık olan sonuçları üzerine bir değerlendirme yapılmıştır.

REFERENCES

References: 

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi/010.09.109/340.4.2 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi,010.09.109/340.4
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi/ 010.09.109/341.4.4
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 010.09.108/337.1.34 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 010.09.108/337.1.41 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030_18_01_02_143_68_13 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 010_09_108_337_1_8
Resmi Yayınlar
TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 10 TBMM, DPMG, D. 10, 31 Aralık 1956. Ayın Tarihi Dergisi
Kitap ve Makaleler
AKGÖNÜL, Samim, Türkiye Rumları, Ulus- Devlet Çağından Küreselleşme Çağına Bir Azınlığın Yok Oluş Süreci, İletişim, İstanbul, 2007.
AKIN, Fatih, Türkiye'de Azınlık Politikaları & 6/7 Eylül Olayları, Kum Saati
İstanbul, 2006.
AKYOL, M. Cihat, Kontrgerilla, Şafak Matbaası, Ankara, 1990.
ARMAĞAN, Mustafa, "6-7 Eylül Olaylarını Menderes Tertiplemişti.'', Zaman, 21
Şubat 2012.
BİL, Hikmet, Kıbrıs Olayı ve İçyüzü, Belde Yayınları, İstanbul, 1976.
DEMİR, Şerif, ''Adnan Menderes ve 6/7 Eylül Olayları'', İ.Ü. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, 6/ 2007, S.12, İstanbul, 2010, s. 37- 63.
DEMİR, Şerif, Türk Siyasi Tarihinde Adnan Menderes, Paraf Yayınları, İstanbul,
2010.
DEMİRER, Mehmet Arif,6 Eylül 1955 Yassıada 6/7 Eylül Davası, Bağlam Yayınları,
İstanbul, 1996.
DOSDOĞRU, Hulusi,6-7 Eylül Olayları, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1993. EDEN Anthony, Full Circle, Memories, Londra, 1960.
6/7
Eylül 1955 Olayları'nın Muhtemel Failleri Üzerine Bir Değerlendirme
1 1370^
Fahri Çoker Arşivi, 6/7 Eylül Olayları Fotoğraflar belgeler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2005.
FIRAT, Melek, ABD ve NATO'yla İlişkiler, Edt. Baskın Oran, Türk Dış Politikası,
Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, C.I, 6. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002.
GÖKÇAL, Olgun,''6/7 Eylül Olayları ve Türk Basını'', Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir, 2006.
GÜLLAPOĞLU, Fatih, "Türk Gladio'su İçin Bazı İpuçları", Tempo Dergisi, Haziran 1991, s. 9-15.
GÜLLAPOĞLU, Fatih, Tanksız, Topsuz Harekât: Psikolojik Harekât,_Tekin Yayınevi, İstanbul, 1991.
GÜVEN, Dilek, Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikaları Bağlamında 6/7 Eylül Olayları, Tarih Vakfı, İstanbul, 2005.
GÜVEN, Dilek, 6/7 Eylül Olayları (2), Radikal, 07 Eylül 2005.
GÜVEN, Dilek, 6/7 Eylül Olayları (3)'', Radikal, 08 Eylül 2005.
Helsinki
Watc
h Report, ''Denying Human Rights and Ethnic Identity: The Greeks
of Turkey'', New York, 1992.
KARAKUŞ, Emin,40 Yıllık Bir Gazeteci gözüyle İşte Ankara, Hürriyet Yay.
Ankara,1997.
KAYNAK, Mahir,Komplo Teorileri, Edt. Cem Küçük, Profil Yay. İstanbul, 2009.
KİRATZOPULOS, Vasilis,Kayıt Olunmamış Soykırım, Çev. Sonya Özzakar, Pencere Yayınları, İstanbul,2009.
KOÇAK, Cemil, ''6/7 Eylül Olayları Sadece İstanbul'da Yaşanmadı'', Star, 13 Ekim
2012.
MERCAN, Faruk, ''Bombacı da, MİT Elemanı da Değilim'' Aksiyon, 08 Eylül 2003, s.
10-15.
NASKALİ, Emine Gürsoy, Yassıada Zabıtları-II, 6/7 Eylül Olayları Davası, Kitabevi,
İstanbul, 2007.
NESİN, Aziz, Salkım Salkım Asılacak Adamlar, Adam Yay. İstanbul, 1996. ÖYMEN, Altan, Öfkeli Yıllar, Doğan Kitap, İstanbul, 2009.
SAKİN Serdar -Sabit DOKUYAN, Kıbrıs ve 6-7 Eylül Olayları, IQ Yayınları,
İstanbul, 2010.
1371
1
Resul BABAOGLU •
SAROL, Mükerrem, Bilinmeyen Menderes, Kervan Yayınları, İstanbul, 1983.
TARHAN, Saltuk,''1950'den Günümüze Rum Azınlık Sorunları ve Fener Rum Patrikhanesi, Marmara Ünv. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2006.
The Costantinopolitan
Society
, ''The Violations of the Human Rights of the Grek Minority in Turkey- Atrocities and Persecutions 1923-2009''Athens Greece, 2009.
TUNÇAY, Mete, "Kıbrıs Sorununun Gelişmesi Bağlamında 6-7 Eylül Olayları", Tarih ve Toplum Dergisi, Sayı:33, İstanbul, Eylül 1986, s. 50-71.
YALMAN, Ahmet Emin/'Kıbrıs Ruhu'', Vatan, 04 Ağustos 1955.
http://www.forumpaylas.net/tarih-inkilap-tarihi/39140-coskun-kircanin-fa... zorluya-ettikleri.html. ET; 25.02.1012.
http://www.byegm.gov.tr/ayin-tarihi.aspx ET: 25.01.2013

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com