Buradasınız

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

PROSPECTIVE TEACHERS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCHOOLS AND FACULTY OF EDUCATION STUDENT TEACHERS SCIENTIFIC EPISTEMOLOGICAL BELIEFS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES COMPARISON OF ( EXAMPLE OF FIRAT UNIVERSITY)

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_800
Abstract (2. Language): 
Epistemology is philosophical movement that searches for the knowledge. Epistemological belief is the person’s own comments about how one learns and teaches the knowledge. So, the epistemological beliefs demonstrate all decisions taken during the lives of individuals and the causes of their behaviors exhibited when implementing these decisions. While the epistemological belief has its own characteristics, several variables affect the formation and development of it. These variables can be listed as family structure, the environment in which individuals live, age factor and level of education. This survey examines 2012-2013 acadamic year Fırat University both Faculty of Education 4th grade prospective teacher and school of physical education and sport 3rd and 4th grade prospective teacher’s scientific epistemological belief level in terms of variable variances. This survey’s work group is consisted of Fırat University Faculty of Education 4th grade prospective teachers and school of physical education and sport 3rd and 4th grade prospective teachers. In this study, “Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği” is used. It is developed by Pomeroy (1993) and adaptated to Turkish by Deryakulu and Bıkmaz. For the analysis of the datas in that study, the SPSS 15 statistic program is used. Also, 0.05 importance level is considered for the differences among the variances. As a result, prospective teachers have selected that department voluntarily and they like searching. There are meaningful relationships between these variances and scientific epistemological beliefs. Moreover, it is observed that school of physical education prospective teachers’ level of scientific epistemological belief is higher than Faculty of Education prospective teachers.’
Abstract (Original Language): 
Epistemoloji, bilgiyi araştıran bir felsefi akımdır. Epistemolojik inanç ise bireyin, bilgiyi nasıl öğrendiği ve öğrettiğine yönelik kendi kişisel yorumlarıdır. Öyle ki epistemolojik inanç, bireylerin yaşamları süresince aldığı bütün kararları ve bu kararları uygularken sergilemiş oldukları davranışların sebeplerini oluşturmaktadır. Epistemolojik inancın kendine has özellikleri bulunurken oluşumunu ve gelişimini çeşitli değişkenler etkilemektedir. Bu değişkenler aile yapısı, içinde yaşanılan çevre, yaş faktörü ve eğitim düzeyi olarak sıralandırabiliriz. Bu araştırma, 2012-2013 eğitim öğretim yılında Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4. sınıf öğretmen adayları ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 3. ve 4. sınıf öğretmen adaylarının bilimsel epistemolojik inançlarının düzeyini çeşitli değişkenler açısından incelemek amacıyla yapılan, tarama modelli bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Fırat Üniversitesi Beben Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 3. ve 4. sınıf öğretmen adayları ile Eğitim Fakültesi 4.sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmada Pomeroy (1993) tarafından geliştirilen ve Deryakulu ve Bıkmaz (2003) tarafından Türkçeye uyarlanan “Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS 15 istatistik programı kullanılmış, değişkenler arasındaki farkta 0.05 önem düzeyi dikkate alınmıştır. Sonuç olarak; öğretmen adaylarının bölüm, cinsiyet, yaş, bölümü kendi istekleri ile seçmiş olmaları ve araştırma yapmayı sevmeleri gibi değişkenler ile “bilimsel epistemolojik inançlar” arasında anlamlı ilişki tespit edilmekle beraber, bilimsel epistemolojik inanç düzeyinin, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretmen adaylarının Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarından daha yüksek olduğu görülmüştür.
1817-1828

REFERENCES

References: 

1. TERZi Ali Rıza Üniversite Örgencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları Üzerine Bir Araştırma Balıkesir Üniversitesi Necatibey Egitim Fakültesi, Egitim Bilimleri Bölümü, Sosyal Bilimler Dergisi BALIKESİR.
2. EROĞLU Sursan Erkan, GÜVEN Kemal Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği) İsimli Tez Özeti
1827
Esra BAYRAK – Vedat ÇINAR – Bilal ÇOBAN – Zeki COŞKUNER
3. Gürol, Altunbaş ve Karaaslan (2010) Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnançları ve Epistemolojik İnançları Üzerine Bir Araştırma, e-Journal of New World Sciences Academy Volume:5, Number:3
4. Küçükyılmaz, A., Duban , N., (2006) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz yeterlilik İnançlarının Artırılabilmesi İçin Alınacak Önlemlere İlişkin Görüşleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2, 1-23.
5. Tuzun O. Y. Topcu, M. S. (2007) Relationships Among Preservice Science Teachers' Epistemological Beliefs, Epistemological World Views, and Self-Efficacy Beliefs. International Journal of Science Education,. 30 (1), 65-85.
6. MERAL Mustafa, COLAK Esma (2009) Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 129-146
7. PAJARES, M. F. 1992 “Teachers’ Beliefs and Educational Research: Cleaning Up A Messy
8. HOFER B. K. & PINTRICH P. R. (1997) “The Development of Epistemological Theories: Beliefs About Knowledge and Knowing And Their Relation to Learning”, Review of Educational Research, 67 (1), 88–140
9. Deryakulu, D. (2004) Epistemolojik inançlar. Eğitimde Bireysel Farklılıklar, Editörler: Prof. Dr. Yıldız Kuzgun ve Yrd. Doç. Dr. Deniz Deryakulu, 259-288, Ankara: Nobel Yayınevi.
10. AKSAN Nilgün (2006) Üniversite Örgencilerinin Epistemolojik İnançları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
11. Yılmaz, A., (2007) Hemşirelik Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ile Denetim Odağı Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü.
12. Deryakulu, Deniz & Büyüköztürk, Sener (2005) “Epistemolojik İnanç Ölçeginin Faktör Yapısının Yeniden İncelenmesi: Cinsiyet ve Ögrenim Görülen Program Türüne Göre Epistemolojik İnançların Karsılastırılması”, Egitim Arastırmaları, 5(18), 57-70
13. SCHOMMER, M. (1990) “The Effects of Beliefs About The Nature of Knowledge on Comprehension”, Journal of Educational Pschology, 82: 498-504.
14. TEZCİ, E. & UYSAL, A. (2004) “Egitim Teknolojisinin Gelismesine Epistemolojik Yaklasımların Etkisi”,The Turkish Online Journal of Educational Technology, TOJET, Volume: 3, Issue: 2.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretmen Adayları İle Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının
Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Fırat Üniversitesi
Örneği) 1828
15. Pena A, Paco O, Peralta C. (2002) Epistemological Beliefs and Knowledge Among Physicians: A questionnaire Survey. Medical Education Online, 7(4), 1-9.
16. SCHOMMER, M. (1998) "The Influence of Age and Schooling on Epistemological Beliefs".The British Journal Of Educational Psychology, 68, 551-62.
17. Pomeroy D. (1993) Implications of Teachers’Beliefs About the Nature of Science: Comparison of the Beliefs of Scientists, Secondary Science Teachers, and Elementary Teachers.Science Education, 77(3):261-278.
18. Deryakulu Deniz, Bıkmaz F. (2003) Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 4:244-25.
19. Ebru Olcay Karabulut ve Hakkı Ulucan (2012) Beden Eğitimi Öğretmenliği Adaylarının Bilimsel epistemolojik İnançlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Spor ve Performans Araştırma Dergisi; Cilt:3, No:2
20. Chan, K. (2003) Hong Kong Teacher Education Students' Epistemological Beliefs and Approaches to Learning, Research in Education,69: 36-50.
21. Karhan İ, (2007) İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Epistemolojik İnançlarının Demografik Özelliklerine ve Bilgi Teknolojilerini Kullanma Durumlarına Göre İncelenmesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
22. Can B, Arabacıoğlu S, (2009) The Observation of the Teacher Candidates’ Epistemological Beliefs According to Some Variables, Procedia Social and Behavioral Sciences, 1: 2799-2803.
23. Demirli C, Türel YK, Özmen B. (2010) Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi, Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Boğaziçi Üniversitesi, , 26-28 Nisan, İstanbul.
24. Paulsen, M. B. ve Wells, C. (1998) Domain Differences in the Epistemological Beliefs of College Students. Research in Higher Education, 39 (4), 365-384

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com