Buradasınız

DEĞERLER EĞİTİMİNE GÖNÜLLÜ KATILAN ÖĞRETMENLERİN PROFİLİ VE GÖRÜŞLERİ

THE VIEWS AND PROFILES OF THE TEACHERS VOLUNTARILY ARTICIPATING IN VALUES EDUCATION

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_592

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Since 2003, the development of values plays an important role in the education programs developed by the Ministry of Education and takes part in the basic units of the implemented programs. In a circular issued, it is asked that all private and public schools of the ministry should organize activities in order to enhance the students’ value proficiency and to enable the students to reflect this proficiency to their behaviors. In accordance with this circular, like in the other cities, a value education province council has been created and one teacher from each school is assigned as ‚The School Coordinator of Value Education‛ in Bingol which formed the sample of this study. Activities related to the value education carried out by these volunteer teachers. The purpose of this study is to construct a profile of volunteer teachers who carry on these values activities in their schools in Bingol and to take their views and suggestions about the activities. For this purpose, in 2011-2012 school year, we took the views of 30 teachers who are voluntarily carrying on the values education activities at the schools of Bingol Directorate of National Education. The data is collected via the method of inquiry. In descriptive analysis of the data obtained from inquiry, the distributions; frequency (f) and percentage (%), are used. At the end of the study, it is revealed that among the teachers that voluntarily participated in the values education in Bingöl, those who are between the ages of 26-40, married, male, have children, graduated from education faculty, work at primary schools, have a bachelor degree, have teaching experiences between 1-10 years, whose branches are Education of Religion and Ethics, and Psychological Counseling, born in Bingol constitute the majority. It is proven that the teachers have share the same opinion that the value education should be a part of teacher training program, and they also think that the loyalty of values has lost its appeal. Additionally, this study shows that value education activities affect students’ behaviors positively, and the positive approach towards these activities declines from province administrator to school administrator and teacher, and also the interests of parents and students are different.
Abstract (Original Language): 
Değerlerin geliştirilmesi, 2003 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı’nın geliştirdiği öğretim programlarında önemli bir yer tutmakta ve uygulamaya konulan programların temel öğeleri arasında yer almaktadır. Yayınlanan bir genelgede, bakanlığa bağlı tüm resmi ve özel örgün eğitim kurumlarının bütün sınıf ve şubelerinde, değerlerle ilgili olarak öğrencilerin yeterliliklerini artırmak ve bunların davranışlarına yansımasını sağlamak amacıyla etkinliklerin yapılması istenmektedir. Bu genelge doğrultusunda, diğer illerde olduğu gibi bu çalışmanın örneklemini oluşturan Bingöl’de de değeler eğitimi il yönetim kurulu oluşturulmuş ve her okuldan gönüllü bir öğretmen ‚Okulun Değerler Eğitimi Koordinatörü‛ olarak belirlenmiştir. Okullarda değerler eğitimiyle ilgili etkinlikler bu gönüllü öğretmenler tarafından yürütülmüştür. Çalışmanın amacı, Bingöl’de okullarında değerler eğitimi çalışmalarını gönüllü olarak yürüten öğretmenlerin profilini çıkarmak, çalışmalarla ilgili görüş ve önerilerini almaktır. Bu amaçla Bingöl İlinde 2011-2012 öğretim yılında, Bingöl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda değerler eğitimi çalışmalarına gönüllü olarak katılan 30 öğretmenin görüşleri alınmıştır. Çalışmada veriler anket tekniğiyle toplanmıştır. Anket uygulamasından elde edilen verilerin betimsel analizinde frekans (f) ve yüzde (%) dağılımlardan yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, Bingöl’de değerler eğitimine gönüllü olarak katılan öğretmenler arasında 26-40 yaş arası, evli, çocuklu, erkek, eğitim fakültesi çıkışlı, ilköğretim okullarında çalışan, lisans mezunu, bir ile on yıl arası öğretmenlik hizmeti olan, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık branşlarında, Bingöl doğumlu olanların çoğunlukta olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin, değerler eğitiminin öğretmen yetiştirme programının bir parçası olması gerektiği ve toplumda değerlere bağlılığın zayıfladığı konularında aynı fikirde oldukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca, değerler eğitimi çalışmalarının öğrencilerin davranışları üzerinde olumlu etkilerinin olduğu; bu çalışmalara olumlu yaklaşımın, il yöneticilerinden okul yöneticilerine ve öğretmenlere doğru gidildikçe azaldığı, velilerin ve öğrencilerin ilgisinin de farklı olduğu sonucuna varılmıştır.

REFERENCES

References: 

ACAR, H., ‚Sosyal Hizmet ve Gönüllülük Geçmişten Günümüze Sosyal Hizmet ve Gönüllülük İlişkisi‛, Gönüllü Programı, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Gönüllü Programı, İstanbul 2011.
AYDIN, M., ‚Gençliğin Değer Algısı: Konya Örneği‛, Değer Eğitimi Dergisi, Sayı 3, Yıl, 2003.
Birleşmiş Milletler 2011 Dünyada Gönüllülüğün Durumu Raporu/Küresel Refah İçin Evrensel Değerler
Eğitim ve Gençlik Dergisi/AB Eğitim ve Gençlik programları Merkezi Başkanlığı, Aralık 2011.
European Union, Educational, Audiovisual & Culture Executive Agency (EAC-EA). (2010). Volunteering in the European Union [Final report submitted by GHK for the Educational, Audiovisual & Culture Executive Agency (EAC-EA), Directorate General Education and Culture (DG EAC), 17 February 2010]. London, UK: GHK.
Değerler Eğitimine Gönüllü Katılan Öğretmenlerin Profili ve Görüşleri 1022
Gönüllü Programı, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Gönüllü Programı, İstanbul 2011.
HABECK, S., ‚Gönüllü Yönetimi: Almanya’daki Çeşitli Gönüllü Çalışmalara Bakış‛, Gönüllü Programı, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Gönüllü Programı, İstanbul 2011.
http://www.egitimmevzuat.com/index.php/201009091422/2010/lk-ders-201053-...
http://www.undp.org.tr/publicationsDocuments/SWVR_TR.PDF
http://www.worldvaluessurvey.org
http://www.wvsevsdb.com/wvs/WVSAnalize.jsp.
International Labour Organization (ILO). (2011). Manual on the measurement of volunteer work: Final approved prepublication version. Geneva, Switzerland: ILO. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@stat/documents/publication/wcms_162119.pdf
İNSEL, A., Sivil Toplum STK’lar ve Gönüllülük, Yayına Hazırlayan: arzu Karamani, Sivil Toplum ve Demokrasi Konferans Yazıları, No 5, 2004, s. 23. (İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve araştırma Birimi). http://stk.bilgi.edu.tr/docs/insel_std_5.pdf
KADIOĞLU, A., ‚Gönüllülük ve Yurttaşlık Vatandaşlık ve Gönüllülük; Hükümetlere Bağımlılık mı, Etkin Vatandaşlık mı?‛, Gönüllü Programı, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Gönüllü Programı, İstanbul 2011.
KEYMEN, F., ‚Gönüllülük ve Yurttaşlık Türkiye’de Sivil Toplum ve Gönüllülük‛, Gönüllü Programı, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Gönüllü Programı, İstanbul 2011.
SCHWARTZ, S. H. (1994:3). ‚Are there universal aspects in the structure and contents of human values?‛, The Journal of Social Issues. 50 (4), 19-45
SEYYAR, A., Ahlak Terimleri (Ansiklopedik Sözlük), Beta Yayınları, İstanbul, 2003.
SEYYAR, A., Sosyal Hizmet Terimleri (Ansiklopedik ‘Sosyal Çalışma’ Sözlüğü), Sakarya Yayıncılık, Sakarya, 2010.
TÜİK ve Dernekler Dairesi Başkanlığı (DDB), 2008 ve Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2009. A. İçduygu, vd., Türkiye’de Sivil Toplum: Bir Dönüm Noktası/CIVICUS Uluslar arası Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) Türkiye Ülke Raporu II, TÜSEV Yayınları, Mart 2011.
Türkiye Eğitim Gönüllüleri (TEGV), Gönüllülük Araştırmaları, Sürdürülebilir Gönüllülük, Mart 2010.
1023
Mehmet YAZICI
United Nations General Assembly (UNGA). (2002b). Recommendations on support for volunteering (A/RES/56/38) [Resolution adopted by the General Assembly at the fifty-sixth session – Agenda item108]. http://www.worldvolunteerweb.org/fileadmin/docdb/pdf/2007/N0147881.pdf10. erişim tarihi: 11.11.2012.
WINTER, P. A., NEWTON, R. A., KIRKPATRICK, R. L. (1998). The influence of work values on teacher selection decisions: The effects of principal values, teacher values, and principal-teacher value interactions. Teacher –Teacher Education, 14, 385-400.
YAPICI, A., vd., ‚Öğretmen Adaylarının Değerler Yönelimleri, www.esosder.org, Güz-2012 Cilt:11 Sayı: 42 (129-151)
YEĞEN, M., vd. Türkiye’de Gönüllü Kuruluşlarda Sivil Toplum Kültürü, http://www.yasamadair.org/Adminjkl/1.pdf,
YEMİŞ, N., ‚Uluslararası Gönüllülük Sempozyumu‛, Gönüllü Programı, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Gönüllü Programı, İstanbul 2011.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com