Buradasınız

DEMOKRAT PARTİ’NİN SİVİL TOPLUM ÜZERİNDEN BİR SİYASAL İLETİŞİM DENEMESİ: VATAN CEPHESİ ÖRNEĞİ

A POLITICAL COMMUNICATION TRIAL OF DEMOCRAT PARTY OVER CIVIL SOCIETY: MOTHERLAND FRONT EXAMPLE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_616

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Together with the multi-party life in Turkish politics, one of the important polarizations between the government and opposition was the creation of Motherland Front by the Democrat Party. In the picture emerging after 1957 elections, opposition parties started looking for ways for a fusion presuming that the government could fail if they united their forces. In response, the Democrat Party government declared creation of the Motherland Front in order to build a new political communication way over civil society to attract the non-party citizens and unhappy opponents. Although it was created with a unifying and integrative approach, expectations of the government did not come true but exaggerated and sometimes unreal publication of the instruments used during the campaign caused an intensive political and social reaction and the campaign failed in this regard.The subject of the present study is the process towards creating the motherland front and the activities of the said front. In this study, the conditions which Motherland Front emerged under and how a role and a function, it was expressed and how it was ended, will be discussed. We referenced the literature about the studies done on this structure and we also analyse the process all over the Newspaper Cumhuriyet which was known by its impartiality and we presented the current discussion and evaluation forms of Motherland Front campaign. Thus, ıt could been able to see an example, which was show that, the political actor’s discourse whose established this campaign, was different from the Cumhuriyet Newspaper which was included an intensive place to the campaign. This study which was conducted on the Motherland Front which we see as a political communication trial over civil society would contribute both to the political history and the political communication area.
Abstract (Original Language): 
Türk siyasetinde çok partili hayatla birlikte, iktidar ve muhalefet arasında önemli kutuplaşmalardan birisi DP iktidarınca Vatan Cephesi’nin (V.C) oluşturulmasıdır. 1957 seçimleri sonrasında ortaya çıkan tabloda, güç birliğine gidilmesi halinde DP iktidarını yıkabileceği ihtimalini gören muhalefet partileri, birleşme yolları arayış ve çabalarına girmiş, bunun üzerine DP iktidarı da tarafsız vatandaşları ve mutsuz muhalifleri kendi safına çekmek amacıyla, sivil toplum üzerinden yeni bir siyasal iletişim yolu inşa etmek üzere V.C.’ni ilan etmiştir. Birleştirici ve bütünleştirici söylemlerle oluşturulmasına karşın V.C., uygulamada iktidarın umduğu, beklediği etkiyi sağlayamamış, aksine bu kampanyada kullanılan araçların abartılı ve yer yer gerçek dışı yayınları, yoğun siyasal ve toplumsal tepkilere yol açmış ve kampanya bu yönüyle başarısızlığa uğramıştır. Bu çalışma, V.C.’nin oluşumuna giden süreci ve cephenin faaliyetlerini konu edinmiştir. Çalışmada V.C.’nin hangi şartlar altında ortaya çıktığı, nasıl bir rol ve fonksiyon ifade ettiği ve ne şekilde bir sona uğradığı hususları ele alınacaktır. Bu yapılanmaya dair yapılan çalışmalara dair literatür incelemelerine sıklıkla başvurulduğu gibi, dönem içinde tarafsızlığı ile tanınmış Cumhuriyet gazetesi (Cumhuriyet) üzerinden bütün bu süreç incelenmiş ve V.C. kampanyasına ilişkin güncel tartışma ve değerlendirme biçimleri ortaya konulmuştur. Böylelikle, Cumhuriyet’in yoğun bir biçimde yer verdiği V.C. haberlerinin incelenmesi ile kurulan siyasi oluşumun aktörlerinin söyleminden farklı olarak nasıl yansıtıldığına dair bir örneğin görülmesi mümkün olmuştur. V.C. üzerine yapılmış olan bu çalışmanın bütün bu yönleriyle, hem siyasi tarihe, hem de siyasal iletişim alanına katkı sağlayacağı düşünülmektedir

REFERENCES

References: 

AHMAD, Feroz ve BEDİA Turgay Ahmad (1976). Türkiye’de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi (1945- 1971). Birinci Basım. İstanbul: Bilgi Yayınevi. AĞAOĞLU, Samet (1967). Arkadaşım Menderes. İstanbul: Rek - Tur Yayınları.
AKŞİN, Sina (1998). Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi. 3. Basım. Ankara: İmaj Yayıncılık.
Demokrat Parti’nin Sivil Toplum Üzerinden Bir Siyasal İletişim Denemesi:… 414
ALBAYRAK, Mustafa (2004). Türk Siyasi Tarihinde Demokrat Parti (1946–1960). Ankara, Phoenix Yayınevi.
APUHAN, Recep Şükrü (2010). 27 Mayıs’tan Yassıada Mahkemelerine Menderes. Resmi Tarihi Değiştirecek Gerçekler. 4. Basım. İstanbul: Timaş Yayınları.
BABAN, Cihad (1970). Politika Galerisi (Büstler ve Portreler). İstanbul: Remzi Kitabevi.
BAYAR, Celal (Tarihsiz).Başvekilim Adnan Menderes. Der: İsmet Bozdağ. İstanbul: Baha Matbaası.
BAYKAM, Bedri (1994). 27 Mayıs İlk Aşkımızdı. Birinci Basım. Ankara: Ümit Yayıncılık.
BİRAND, Mehmet Ali, Can Dündar ve Bülent Çaplı (1999). Demirkırat. Bir Demokrasinin Doğuşu. 8. Basım. İstanbul: Doğan Kitapçılık.
CERRAHOĞLU, Pigaye B. (1996). Demokrat Parti Masalı. İstanbul: Ad Yayıncılık.
ÇAVDAR, Tevfik ( 2000). Türkiye’nin Demokrasi Tarihi. 2. Basım. Ankara: İmge Kitabevi
ÇİZMELİ, Şevket (2007). Menderes Demokrasi Yıldızı. 2. Basım. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
DEMİR, Şerif (2011). Düello. Menderes ve İnönü. Demokrat Parti’den 27 Mayıs Darbesi’ne Olaylar. İstanbul: Timaş Yayınları.
DEMİREL, Tanel (2011). Türkiye’nin Uzun On Yılı.Demokrat Parti İktidarı ve 27 Mayıs Darbesi. Birinci Basım. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
EKŞİ, Rasim (2005). Yassıada Çığlığı. 27 Mayıs Darbesi ve İdam Edilen Hasan Polatkan’ın Savunması. Birinci Basım. İstanbul: Kızıl Elma Yayıncılık.
ERDEMİR, Sabahat (1962) (Der). Muhalefette İsmet İnönü (1959-1960) Konuşmaları, Demeçleri, Mesajları, Sohbetleri ve Yazılarıyla. C. 3. İstanbul.
ERER, Tekin (1965). Basında Kavgalar, İstanbul, Rek-Tur Kitap Servisi.
EROĞUL, Cem (1998). Demokrat Parti Tarihi ve İdeolojisi. 3. Basım. Ankara: İmge Kitabevi.
EROĞUL, Cem (2003). “Çok Partili Düzenin Kuruluşu: 1945-71”.Geçiş Sürecinde Türkiye, der: İrvin C. Schick, E. Ahmet Tonak. 4. Basım. İstanbul: Belge Yayınları, s. 112-158.
GÜNGÖR, Süleyman (2004). Muhalefette CHP. Birinci Basım. Ankara: Alternatif Yayınları.
İLERİ, Rasih Nuri (1996). Örtülü Ödenek. 27 Mayıs Menderes’in Dramı. Genişletilmiş Yeni Baskı. İstanbul: Scala Yayıncılık, Emek Kürsüsü Dizisi: 3.
415
Ayşe Elif EMRE KAYA – Zakir AVŞAR
KARAKOYUNLU, Yılmaz (2004). Yorgun Mayıs Kısrakları. 10. Basım. İstanbul: Doğan Kitap.
KARPAT, Kemal H. (2007). Türkiye’de Siyasal Sistemin Evrimi.1876-1980. çev: Esin Soğancılar. Ankara: İmge Kitabevi.
NEBİOĞLU, Osman (1960). “Çöken Devrin Büyük Hataları” Bütün Dünya, 1960 Yıllığı, sayı 6, İstanbul: Nebioğlu Yayınevi, s. 417-419.
SAROL, Mükerrem (1983). Bilinmeyen Menderes II. Birinci Basım. İstanbul: Kervan Yayınları.
SORGUN, Taylan (2008). “Demokrat Parti Dönemindeki Vatan Cephesi ve Şimdiki Zaman”. Internet Adresi: http: www.ortadogugazetesi.net/makale, Erişim Tarihi: 8 Aralık.
SOYER, Dündar (2001). Cumhuriyet’le Adım Adım Olaylar, Anılar. 2. Basım. İstanbul: Büke Yayınları.
TÖKİN, Fürüzan Husrev(1965). Türk Tarihinde Siyasi Partiler ve Siyasi Düşüncenin Gelişmesi 1839-1965. İstanbul: Elif Yayınları.
TUNÇKANAT, Haydar (1996). 27 Mayıs 1960 Devrimi (Diktadan Demokrasiye). İstanbul: Çağdaş Yayınları.
UYAR, Hakkı (2001). Vatan Cephesi. Türk Siyasal Yaşamında Cepheleşmelere Bir Örnek. 1. Basım. İstanbul: Büke Kitapları.
UYAR, Hakkı (2010). “Demokrasinin bir açmazı: Cepheleşme”. Internet Adresi: http: // www. radikal.com.tr. Erişim Tarihi: 2 Ağustos.
YAVUZALP, Ercüment (1991). Menderes’le Anılar. Birinci Basım. İstanbul: Bilgi Yayınevi.
ZÜRCHER, Erik Jan (2000). Modernleşen Türkiye’nin Tarihi. 7. Basım. İstanbul: İletişim Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com