Buradasınız

GÖÇÜN EĞİTİM VE EĞİTİM YÖNETİMİNE ETKİSİNE İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ (DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ)

THE VIEWS OF SCHOOL ADMINISTRATORS ABOUT EFFECT OF MIGRATION TO EDUCATION AND EDUCATION MANAGEMENT (CASE OF DIYARBAKIR)

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_553

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to investigate the effects of migration to the center of Diyarbakır on education and education management in accordance with the reflections of school managers. The current study is significant in terms of looking at these effects from the school managers’ perspective and presenting in-depth view to the other researchers. In this respect, as an instrument a semi-structured interview form was conducted to the randomly chosen 30 school managers working at primary and secondary state schools located both in the city center and the central districts of Diyarbakır.The interview form was developed in accordance with the opinions of the experts in the Departments of Education Management, Supervision, Planning and Economy and conducted to the school administrators by the researcher. In order to analyze the data, the technique of content analysis applied in qualitative research was used. The research findings were tabulated through displaying the frequency and percentage values. Additionally, the opinions of school administrators were also cited. It was seen that the majority of school administrators worked at the schools located in areas which were exposed to the medium and high level of migration. According to the results of the study, the most of the school administrators stated that the migrant families, from socio-cultural aspect, did not have any positive effects on the schools and also they added that the parent-teacher-student bond couldn’t be established at all. The most common problem encountered in migrant families is the communication problems caused by language and economy. Moreover, the most common problem among migrant students is the problem of adaptation, behavioral disorders, and therefore, being failed. For all school administrators, the migrant students negatively affect both the success of the class and the school.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin görüşleri doğrultusunda Diyarbakır kent merkezine yapılan göçlerin eğitime ve eğitim yönetimine etkisini araştırmaktır. Araştırma; göçlerin eğitime ve eğitim yönetimine etkilerine okul yöneticilerinin gözüyle bakması ve araştırmacılara derinlemesine bir perspektif sunması yönüyle önemli görülmektedir. Bu bağlamda, Diyarbakır ili merkez ilçelerinde yer alan kamu ilköğretim ve ortaöğretim okullarından seçkisiz örnekleme yöntemiyle 30 okul idarecisine araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu dağıtılmıştır. Görüşme formu okul idarecileri ve Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Dalı uzmanlarının görüşleri doğrultusunda kısmen değiştirilerek geliştirilmiş ve araştırmacı tarafından birebir okul idarecilerine uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde nitel araştırma yaklaşımlarından içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulguları tablolar halinde verilerek, frekans ve yüzde değerleri verilmiş ve okul idarecilerinin görüşlerinden doğrudan alıntılar yapılmıştır. Okul yöneticilerinin çoğunluğu orta ve yüksek düzeyde göç alan bölgelerde yer alan okullarda görev yapmaktadırlar. Araştırmanın sonuçlarına göre, okul yöneticilerinin çoğu göçle gelen ailelerin sosyo kültürel açıdan okula olumlu bir etkisi bulunmadığını ve veli-öğretmen-öğrenci bağının yeterince kurulamadığını ifade etmektedirler. Göçle gelen ailelerde karşılaşılan en yoğun problem dil ve ekonomi kaynaklı iletişim problemleridir. Göçle gelen öğrencilerde karşılaşılan en yoğun problem ise uyum sorunu ve buna bağlı olarak gelişen davranış bozuklukları ve başarısızlıktır. Okul yöneticilerinin tamamına göre göçle gelen öğrenciler sınıf ve okul başarısını olumsuz etkilemektedirler.

REFERENCES

References: 

AKER, T., AYATA, B., ÖZEREN, M., BURAN, B., BAY A. (2002). Zorunlu Ġç Göç: Ruhsal ve Toplumsal Sonuçları. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 3:97-103
AKGÜR, Z. G. (1997). Türkiye’de Kırsal Kesimden Kente Göç ve Bölgelerarası Dengesizlik, 1970-1993. Ankara: BaĢbakanlık Basımevi.
AKOKPARĠ, J.K., (1998) “The State, Refugees and Migration in Sub-Saharan Africa”, International Migration, 36(2), 211-234.
ALPAR, Ġ. ve YENER, S. (1991). Gecekondu AraĢtırması. Ankara: DPT Yayınları.
BARUT, M. (2002). Zorunlu Göç AraĢtırması. Ġstanbul: Göç Edenler Sosyal YardımlaĢma ve Kültür Derneği.
BĠLGĠLĠ, A. (1996). Doğu Anadolu Bölgesinde Göçe Maruz Bırakılan Çocuklar. Ġstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
Göçün Eğitim ve Eğitim Yönetimine Etkisine ĠliĢkin Okul Yöneticilerinin GörüĢleri… 104
CHP Somut Politikalar ÇalıĢma Grubu (CHP-SPÇG). (1999). “Doğu ve Güneydoğu bölgesinden göç- ön rapor”, içinde, 75 Yılda Köylerden ġehirlere, Baydar, O. (ed.), Tarih Vakfı Yayınları, Ġstanbul, 334-341.
DĠNÇER, M. (1997). Toplum Ve Göç Bildiriler Kitabı, Göç – Doğal Kaynaklar ĠliĢkisine Çevre Güvenliği Açısından Bir BakıĢ, Ankara: DĠE Yayın No:2046.
HOLTZMAN, S.B. ve NEZAM T. (2004). Living in Limbo: Conflict-Induced Displacement in Europe and Central Asia. World Bank. Washington DC.
Human Rights Watch (HRW), (1996) Turkey‟s Failed Policy to Aid the Forcibly Displaced in the Southeast.
IġIK, O. ve. PINARCIOĞLU, M. M. (2001). NöbetleĢe Yoksulluk. Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları.
ĠLKKARACAN, Ġ. ve ĠLKKARACAN, P. (1999). “1990’lar Türkiye’sinde kadın ve göç”, içinde, 75 Yılda Köylerden ġehirlere. (Edit.) Baydar, O. 305-322. Ġstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
KARAKUġ, E. (2006). Göç Olgusu ve Eğitime Olumsuz Etkileri (Sultanbeyli Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
KELEġ, R. (2004). KentleĢme Politikası. Ankara: Ġmge Kitabevi.
MAZLUMDER. (1995). Doğu ve Güneydoğu’da Ġç Göç- Neden ve Sonuçları Raporu. Ġstanbul: Ġnsan Hakları ve Mazlumlar Ġçin DayanıĢma Derneği
NAR, B. (2008). Göçün Eğitime ve Eğitim Yönetimine Etkileri (Dilovası Örneği). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi.
NORC (Norwegian Refugee Council). (2002). Internally Displaced People: A Global Survey. 2nd ed. London: Earthscan Publication.
ÖZER, A. (1992). “Nüfus Hareketleri ve KentleĢme Açısından Bölge Belediyelerinin Ġçinde Bulundukları Durum”, Belediyelerin Yapısal Sorunları Sempozyumu. ss. 33-43. Ankara: GAP Belediyeler Birliği. Türk Belediyecilik Derneği ve Konrad Adenaur Vakfı Ortak Yayını
ÖZER, Ġ. (2004). KentleĢme, KentlileĢme ve Kentsel DeğiĢme. Ankara: Ekin Kitabevi Yay.
RĠCHMOND, A.H., (1994) Global Apartheid: Refugees, Racism and the New World Order, Oxford University Press, Toronto.
SALLAN GÜL, S. (2002): “DıĢ Göçler, Yoksulluk ve Türkiye‟de Göçmenlere Yönelik Yardımlar”, Ġnsan Hakları Yıllığı, Cilt 23-24, s. 79-93.
TATLIDĠL, E. (1989). Kentlesme ve Gecekondu. Ġzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
TESEV (2010). Türkiye’de Zorunlu Göç: Hükümet Politikaları. Ġstanbul: TESEV Yayınları
TÜĠK (Türkiye Ġstatistik Kurumu) (2006). Hane Halkı ĠĢgücü Anketi Sonuçları. Ankara.
TÜMERTEKĠN, E. ve ÖZGÜÇ, N. (1998). BeĢeri Coğrafya. Ġstanbul: Çantay Kitabevi
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB). (2004). Zorunlu Göç Raporu (Report of Forced Migration).
TÜTÜNCÜ, E. (2005). Doğu ve Güneydoğu Kalkınma Programı Projesi. Proje no: 2.7
105
Yunus Emre AVCI-Erol KOÇOĞLU-Özcan EKĠCĠ
ÜSTEL, F. (2004). Zorunlu Ġç Göç Sonrası Köye DönüĢ-Ön Raporu. Ġstanbul: Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV).
YILDIRIM, A. & ġĠMġEK, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel AraĢtırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com