Buradasınız

ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ

THE SIGNIFICANCE OF THE TEACHERS’ GUIDE BOOKS IN GERMAN LANGUAGE TEACHING

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_776

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
German teaching programmes aim to improve four basic skills. In addition to this, these programmes are complete study of giving grammer together with these four skills. The success of these programmes depends on the knowledge of the teacher about foreign language teaching methods, class management, material usage and having good communication skills. One of the most important problems is that how teachers will give the subject and which materials will be used by them. In this case, teacher guide books are the most helpful items for teachers. In this study, we tried to answer some questions like how often teachers use teacher guide books, whether teacher guide books are needed or not. Description -Survey method was used in this study. This study has been done in 2012-2013 education and teaching year with the teachers in Adana, Ankara, İstanbul and Elazığ. Sampling of this search consists of 85 teachers in Adana, Ankara, İstanbul and Elazığ. In this search, reliability level of measurement questionnaire which is used by applying pre-test has been tried to detect. And alfa reliability coefficient has been found as 0.72. Measurement questionnaire has been applied in 2012 – 2013 education and teaching year and data has been analyzed in SPSS programme.According to the data which has been obtained from the research, teachers’ guide books are used and needed by the teachers. Data which was obtained from the research show that while teacher guide books are useful for most of the teachers, some of the teachers don’t like these books and they don’t want to use them. Besides, lack of materials is a problem for German lessons.
Abstract (Original Language): 
Almanca dersi öğretim programları dört temel becerinin geliştirilmesini öngören ve bunun yanında gramer öğretimini de temel becerilerle kaynaştırarak vermeyi amaçlayan bir bütünlük arz etmektedir. Programın baştan sona kadar başarıyla yürütülmesi öğretmenin yabancı dil öğretim yöntemlerini, sınıf yönetimini, materyal kullanımını iyi bilmesine ve iletişim becerilerinin iyi olmasına bağlıdır. Almanca öğretiminde karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi de öğretmenlerin konuyu nasıl verecekleri, hangi materyalleri kullanmaları gerektiği vb. konularda yaşanmaktadır. Öğretmen kılavuz kitapları bu noktada öğretmenlerin en önemli yardımcıları olmaktadır. Bu çalışmada Almanca öğretim programlarının uygulanmasında öğretmen kılavuz kitaplarının ne oranda kullanıldığı, ihtiyaç duyulup duyulmadığı gibi sorulara cevap aranmaya çalışılmıştır. Araştırmada betimleme-survey yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2012-2013 öğretim yılında Adana, Ankara, İstanbul ve Elazığ İlleri’nde görev yapan Almanca öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, Adana, Ankara, İstanbul ve Elazığ İl merkezindeki 85 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada ön test uygulanarak kullanılan ölçme aracının güvenirlik durumu tespit edilmeye çalışılmıştır ve alfa güvenirlik katsayısı 0.72 olarak bulunmuştur. Ölçme aracı 2012-2013 öğretim yılında uygulanarak veriler SPSS programında çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen verilere göre, öğretmen kılavuz kitapları Almanca öğretmenleri tarafından kullanılmakta ve ihtiyaç duyulmaktadır. Araştırmadan elde edilen veriler öğretmenlerin çoğunun kılavuz kitaptan yararlandığını ve kitabı kullandığını gösterirken, bir kısım öğretmenlerin de kitabı beğenmedikleri ve kullanmak istemedikleri tespit edilmiştir. Bunun yanında İngilizce dersleri için var olan materyal çeşitlerinin Almanca dersleri için olmaması araç-gereç sıkıntısı doğurmaktadır.

REFERENCES

References: 

ASLAN, Z. & DOĞDU, S. (1993). Eğitim Teknolojisi Uygulamaları ve Eğitim Araç-gereçleri. Ankara: Tekışık Ofset.
AYGÜN, M. (1997). Yabancı Dil Dersinde Yazma Becerisinin Geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Tömer Dil Dergisi, Sayı. 57, 15-22.
AYGÜN, M. (1999). Yabancı Dil Dersinde Sözcük Öğretimi ve Sözcük Dağarcığını Geliştirme Teknikleri. Ankara Üniversitesi Tömer Dil Dergisi, Sayı: 78, 5-16.
AYVACI, H. Ş. & ÇORUHLU, T. Ş. (2011). İlköğretim 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 13:1, 25-37.
CEYHAN, E. & YİĞİT, B. (2003). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi. Ankara: Anı Yayıncılık.
ERDOĞAN, T. (2007). İlköğretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuz Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabının Yapılandırmacı Yaklaşıma Uygunluğu. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (14), 163-172.
1230
Bülent KIRMIZI
GÖÇER, A. (2011). İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitaplarının İşlevselliğinin Belirlenmesi. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4:16, 154-164.
KARAKAYA, Y. E. & DEVECİOĞLU, S. & ÇOBAN, B. & KARADEMİR, T. (2011). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda Beden Eğitimi Dersi Kılavuz Kitabının Değerlendirilmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt-Sayı: 13-1.
KILIÇ, A. (2009). İlköğretim Birinci Kademe Derslerinde Öğretmen Kılavuzuna Duyulan İhtiyaç ve İçeriği. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 21: 295-309.
KÖSEOĞLU, F. & ATASOY, B. & KAVAK, N. & AKKUŞ, H. & BUDAK, E. & TÜMAY, H. &KADAYIFÇI, H. & TAŞDELEN, U. (2003). Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı İçin Bir Fen Dersi Kitabı Nasıl Olmalı? Ankara: Asıl Yayın Dağıtım.
MEB, (2004). Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı ilköğretim Okullarında Okutulacak Ders Kitaplarının Yarışma Yoluyla Hazırlanmasına İlişkin Şartname. http://ttkb.meb.gov.tr. 21.07.2008.
ŞAHİN, A. (2008). İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9:3, 133-146.
Tebliğler Dergisi, 2006, Sayı, 2559 http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/pdf/2559.pdf
ÜLGEN, G. (2004). Kavram Geliştirme (4. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
YANPAR, Ş. T. & YILDIRIM, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
YILDIRIM, C. (2000). Bilim Felsefesi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
YILMAZ, H. (2011). Zum Einsatz von Zeitungsnachrichten und –meldungen für kommunikative Leserverstehensübungen. Contemporary Online Language Education Journal, 2 (1), 33-44.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com