Buradasınız

NÂBÎ DÎVÂNINDA GEÇEN ARAP KÖKENLİ SÖZLERİN TELAFFUZU İLE GÜNÜMÜZ TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ TELAFFUZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

THE COMPARISON OF THE PRONUNCIATION OF THE ARABIC ORIGIN WORDS, WHICH ARE DRAWN ON THE NABI’S DIVAN, AND THEIR PRONUNCIATION IN MODERN TURKISH

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_781

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
When we analyze languages which are spoken in different parts of the world, we realize that they have received thousands of words from other languages. Since some words got transferred to other languages from Turkish, Turkish received some from them as well. Arabic is the most important among those languages. As soon as Turks got acquinted with Arabs and accepted Islam as their official religion, the introduction of some Arabic words to Turkish was set to start. As a matter of course, due to the differences in phonetic systems between Turkish and Arabic, the borrowed words got optimized in time. We can easily notice that mostly transferred words to Turkish stemmed from Arabic. Beside their literal meaning, those words also got different meanings. For instance, while the word “jilve (coquetry)” in Arabic literallymeans “ first meeting of bride with groom and giving present for seeing her face”, in modern Turkish language it is used as meaning of “coquetry to get attraction”. Poets of Divan literature mostly used Arabic and Persian words and compounds in their works. 17th century poet of Divan Literature, Nabi who mastered Arabic, Persian, and Turkish, used thousands of Arabic words in his Turkish Divan. Some of these words are still used in our language. However, in due course those words and compounds have got different meanings and been exposed to changes in the meaning. Nabi was one of the 17th century Divan Literature poets. More than half of the used words in Nabi’s Divan were of Arabic origin. Taking into consideration the fact that Arabic alphabet was in use during the mentioned time, we tried to demonstrate the alterations based on some examples with respect to their present pronunciation.
Abstract (Original Language): 
Dünyanın değişik coğrafyalarındaki konuşulan birçok dili incelediğimizde başka dillerden binlerce kelime aldığına şahit olmaktayız. Türkçeden başka dillere kelime geçtiği gibi Türkçeye de birçok farklı dilden kelime gelmiştir. Bunlardan en önemlisi Arapçadır. Bir dil esas yapısını koruyabilmesi için başka dillerden almış olduğu kelimeleri kendi ses ve gramer yapısına uygunlaştırması gerekmektedir. Türklerin Araplarla tanışmaları ve İslâmiyeti kabul etmeleriyle birlikte Arapçadan Türkçeye kelimeler girmeye başlamıştır. Tabi Türkçenin ses yapısı ile Arapçanın ses yapısı farklı olduğundan alınan kelimeler zamanla Türkçeye uygunlaştırılmıştır. Türkçeye giren yabancı kelimelere baktığımızda en fazla Arapça kelimelerin olduğunu görmekteyiz. Kelimeler asıl anlamlarının yanında zaman içinde farklı anlamlar da kazanmışlardır. Meselâ “cilve” kelimesi Arapçada “gelinin damada ilk görünmesi ve damadın geline yüz görümü vermesi” anlamında kullanılırken günümüz Türkiye Türkçesinde “ilgi çekmek maksadıyla takınılan tavır, edalı davranış, naz, işve” anlamlarında kullanılmaktadır. Dîvân edebiyatı şairleri eserlerinde Arapça, Farsça kelime ve terkipleri çok fazla kullanmışlardır. Arapçayı, Farsçayı ve Türkçeyi çok iyi bilen on yedinci yüzyıl Dîvân edebiyatı şairi Nâbî’nin Türkçe Dîvânında da binlerce Arapça kelime geçmektedir. Bu kelimelerin bir kısmı günümüzde de kullanılmaktadır. Fakat zaman içinde farklı anlamlar kazanmışlar ve anlam değişikliğine uğramışlardır. XVII. yüzyıl Dîvân Edebiyatı şairlerinden Nâbî’nin Dîvânında geçen yabancı kelimelerden yarıdan fazlası Arap kökenli kelimelerdir. O dönemde Arap alfabesi kullanıldığından yazıdan hareket ederek günümüzdeki söyleniş biçimlerine göre mevcut değişiklikleri örneklerle göstermeye çalıştık.

REFERENCES

References: 

AYVERDİ, İlhan (2006) Misalli Büyük Türkçe Sözlük. Kubbealtı Neşriyat, İstanbul
BANGUOĞLU, Tahsin (1990) Türkçenin Grameri. TDK Yayınları, Ankara
BİLKAN, Ali Fuat (1997) Nâbî Dîvânı. MEB Yayınları, İstanbul
ERCİLASUN, Ahmet Bican (1991) Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü. Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara
ERGİN, Muharrem (1999) Üniversiteler için Türk Dili. Bayrak Yayınları, İstanbul
GENCAN, Tahir Nejat (2001) Dilbilgisi. Ayraç Yayınevi, Ankara
KORKMAZ, Zeynep (2003) Türkiye Türkçesi Grameri(Şekil Bilgisi).TDK yayınları, Ankara
SARI, Mevlüt (1982) Arapça-Türkçe Lûgat Bahar Yayınları, İstanbul
TÜRK DİL KURUMU, www.ikyworld.com/kitaplik/TDK_imla_Klavuzu.pdf (SGT. 23.06.2011)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com