Buradasınız

OSMANLI DÖNEMİNE KADAR TÜRK-FRANSIZ İLİŞKİLERİ VE HAÇLI SEFERLERİ

TURKISH-FRENCH RELATIONSHIPS PRIOR TO THE OTTOMAN ERA AND THE CRUSADES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1090

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
A long standing Turkish-French relationship exists, extending back to a period prior to the Middle Ages in Europe. Attila the Hun’s failure to capture Paris during his Roman Gaul expedition solidifies the existence of this relationship dating back to the European Hunnic empire. Some Arab and Western sources, albeit stories, claim that the French and Turks are descendants of Prophet Noah’s son Japheth; in effect deeming them to be cousins. These stories depict 'Greek invaders who overreacted to the capture of the beautiful Helena, organising an expedition to Troy as an act of retribution. Those who escaped the slaughter that befell the city moved to the West and Aeneas (Ene) arrived in Latium as a precursor to the birth of a second Troy in Rome. As for Francion, who fled the city of Tuna in order to avoid paying the Roman Empire taxes, he subsequently received the title of Francus. The Franks then declared their independence by instilling the idea in others that they are exempt from paying any taxes (frank itself means free) and that they are in effect equal to the other European tribes that made up the population in the continent. These historical themes emphasize that the French did in fact migrate from the east to the west, hence pointing to the advent of the narrative that the French are related to the Turks. Both in Europe during the 5th and 6th century Germanic (Teutonic) monarchies and after Fatih’s conquest of Istanbul, the French have felt the need to either align or to associate their dominion to the Roman Empire, thus highlighting the common culture that are shared between the two peoples. The uncertainty that had developed in the Turkish-French relationship following the demise of the Hunnic empire in Europe regained clarity with The Crusades. Following the recapture of Spain and Sicily from the Muslims, Western Europe and in particular the French in the 11th century entered deep into the Islamic world, beginning what was termed The Crusades, against an enemy state (people) with the slogan of “liberating the Holy Lands.” The seizure of the coastal areas of Syria and Palestine were followed by the establishment of Crusader States encompassing Urfa, Antioch (Antakya), Tripoli (Trablusşam) and Jerusalem which lasted almost two centuries. The French kings and noblemen, who personally took part in the First, Second and Third Crusades, hampered the Muslim Turkish settlements in Anatolia. Whilst they were harming the Turks, the French did not neglect to take advantage of the riches and the cultural developments that were taking place in the East.
Abstract (Original Language): 
Türk-Fransız ilişkileri Ortaçağ Avrupa’sı öncesine kadar uzanan uzun bir evreyi kapsamaktadır. Avrupa Hun İmparatorluğu dönemine dayanan ilişkiler, Atilla’nın Galya seferinde Paris önlerinde durdurulması ile somutlaşmıştır. Bazı Arap ve Batılı kaynaklarda, Franklarla (Fransızlarla) Türklerin Nuh’un oğlu Yafes’in soyundan geldikleri, yani kuzen oldukları rivayetleri masallara dayansa da kendini göstermektedir. Bu masallardaki; “Yunan istilacılar güzel Helena’nın kaçırılmasına gereğinden fazla tepki göstererek Troya’yı cezalandırmak için bu şehre bir sefer düzenlerler. Şehirde kıyımdan kurtulanlar Batı’ya doğru kaçar, Aeneas (Ene) ikinci bir Troya olacak Roma’nın doğacağı Latium’a varır.” “Roma İmparatoru’na vergi ödememek için Tuna’yı terk eden Fransiyon’a gelince Franküs (Francus) unvanını aldı”. Frank, her tür vergiden muaf olan (zaten “franc” hür demektir) ve Avrupa nüfusunu oluşturan diğer boylarla eşit olduklarını kabul ettirip bağımsızlıklarını ilan ettiler” konulu temalar, onların doğudan batıya göç ettiklerini, yani Türklerle akraba oldukları tezinin ortaya çıkışını vurgulamaktadır. Gerek Cermen kralları V. ve VI. yüzyıllarda Avrupa’da, gerekse Fatih fethinden sonra İstanbul’da, hâkimiyetlerini Büyük Roma İmparatorluğuna dayandırma veya onunla irtibatlandırma ihtiyacı duymuşlardır. Bu da iki milletin ortak kültürünü yansıtmaktadır. Avrupa Hunları sonrası belirsizleşen Türk Fransız ilişkileri Haçlı Seferleri ile tekrar belirginleşmeye başladı. Batı Avrupa ve özellikle Franklar, İspanya ve Sicilya’nın Müslümanlardan geri alınmasından sonra, XI. yüzyıl sonunda "kutsal toprakları kurtarma" parolasıyla Haçlı seferleri adı verilen seferleri başlatarak düşman devlet(millet) olarak İslam ülkelerinin kalbine kadar uzandılar. Suriye ve Filistin sahil bölgelerini zapt edip, yaklaşık iki yüzyıl sürecek Urfa, Antakya, Trablusşam ve Kudüs'te Haçlı devletleri kurdular. Birinci, İkinci ve Üçüncü Haçlı seferlerine bizzat katılan Fransız kralları ve asilzadeleri Anadolu’da oluşmakta olan Müslüman Türk yerleşmesini sekteye uğratmıştır. Türklere zarar verirken, doğunun zenginlikleri ve kültürel gelişiminden faydalanmayı da ihmal etmemişlerdir.

REFERENCES

References: 

ANADOL, Cemal, Türk Kültür ve Medeniyeti, İstanbul 2002
BALTACI, Cahid, İslam Medeniyeti Tarihi, İstanbul 2010
BENDJEBBAR, André, Histoire de France, Paris 1986
DEMİRKENT, Işın, “Fransa-Tarih”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), c.XIII, s.173-176; c.XIV, 523-546
FLETCHER, Richard, La Croix et le Croissant, Paris 2003
HASAN, İbrahim Hasan, İslâm Tarihi (trc.İsmail Yiğit), İstanbul 1992, c.V
HİTTİ, Philip K., Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, (ter.Salih Tuğ), İstanbul 2011
İBNÜ'L-ESÎR, el-Kâmil: İslâm Tarihi (trc.Abdülkerim Özaydın), İstanbul 1987, c.X-XII,
KÖYMEN, Mehmet Altan, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi; İkinci İmparatorluk Devri, Ankara 1954, c.II,
LAVİSSE, Ernest, Histoire de France, Paris 1912
LE BON, Gustave, La Civilisation des Arabes, Paris 1996
MAALOUF, Amin, Les Croisades vues par les Arabes, Paris 1983
MERÇİL, Erdoğan- Ali Sevim, Selçuklu Devletleri Tarihi: Siyaset, Teşkilat ve Kültür, Ankara 1995
MİCHAUD, M., Histoire des Croisades, Paris 1825, c.I
OSTROGORSKY, G., Bizans Devleti Tarihi (trc. Fikret lşıltan), Ankara 1980,
PAİNE, Mike, Haçlı Seferleri (trc.Cumhur Atay),İstanbul 2007
RUNCİMAN, Steven. Haçlı Seferleri Tarihi, (trc.Fikret Işıltan), Ankara 1998, c. I-III
ROBERTS, J.M., Avrupa Tarihi, (trc. Fethi Aytuna), İnkılâp Kitabevi, 2010
ROUX, Jean-Paul, Histoire des Turcs Deux milles ans du Pacifique à la Méditerranée, Librairie Arthème Fayard, 2000
SANDER, Oral, Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918’e, Ankara 2011
SOYSAL, İsmail, Fransız İhtilâli ve Türk –Fransız Diplomasi Münasebetleri (1789-1802), Ankara, 1999
228
İsmail CERAN
SOYSAL, İsmail, “Fransa-Türk-Fransız İlişkileri”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), c.XIII,s.181
ŞEHBENDERZÂDE, Ahmed Hilmi, İslam Tarihi, İstanbul 1971,c.I
TURAN, Osman, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, İstanbul 1980
TURAN, Osman, Selçuklular Zamanında Türkiye: Alp Arslan'dan Osman Gazi'ye: 1071-1318, İstanbul 1971

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com