Buradasınız

7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİ

LEARNING STRATEGIES OF 7TH GRADE STUDENTS IN THE COURSE OF SOCIAL STUDIES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1224

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Personal efforts of students can be very important in learning social studies which is taught as a part of citizenship education program and aims raising efficient citizen. There are many activities used by students while performing learning activities individually. One of these activities is learning strategies. It can be said that learning strategies are activities performed for realizing self-learning of the student. The aim of the research is to determine learning strategies used by the 7th grade students in the course of Social Studies. The research is done in the scanning model which is one of the descriptive research methods. In accordance with determined objective, learning strategies determination scale was conducted on 483 7th grade students of four primary schools who were determined randomly in fall semester of 2011-2012 school year in the central district of Kayseri province. Arithmetic mean, standard deviation, t-test of independent groups, and one-way analysis of variance were used in the data analysis. According to research findings, in social studies, 7th grade students mostly used affective strategies and retrieval enhance, attention, enhance short-term storage, enhance encoding and monitoring strategies at the latest respectively followed it. It was found out that attention and affective strategies of learning strategies used by 7th grade students in social studies changed significantly according to sex in favor of female students and sex variable was not effective in other strategies. Besides, it was revealed that used learning strategies were not changed according to education levels of students’ parents.
Abstract (Original Language): 
Sosyal bilgiler dersi vatandaşlık eğitim programının bir parçasıdır. Etkili vatandaş yetiştirme temel amacındaki bu dersin öğrenilmesinde öğrencilerin bireysel çabaları önemli olabilir. Öğrencilerin öğrenme etkinliklerini bireysel olarak gerçekleştirirken kullandıkları birçok etkinlik vardır. Bu etkinliklerden biri de öğrenme stratejileridir. Öğrenme stratejileri, öğrencinin kendi öğrenmelerini gerçekleştirmesi amacıyla yapmış oldukları etkinlikler olduğu söylenebilir. Bu araştırmada, 7. sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersinde kullandıkları öğrenme stratejilerinin neler olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma, betimsel araştırma yöntemlerinden kesitsel tarama modelindedir. Belirlenen amaç doğrultusunda Kayseri ili merkez ilçesinden 2011-2012 eğitim öğretim yılı güz döneminde tesadüfi yolla belirlenen dört ilköğretim okulunun 7. sınıfına devam eden toplam 483 öğrenciye öğrenme stratejileri belirleme ölçeği uygulanmıştır. Toplanan verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; 7. sınıf öğrencileri sosyal bilgiler dersinde en çok duyuşsal stratejileri kullanırken, bu stratejiyi sırası ile geri getirmeyi artırıcı, dikkat, kısa süreli bellekte depolama, kodlama ve en az da izleme stratejileri izlemektedir. 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde kullandıkları öğrenme stratejilerinden dikkat ve duyuşsal stratejilerin kız öğrenciler lehine cinsiyete göre anlamlı bir şekilde değiştiği, diğer stratejilerde ise cinsiyet değişkenin etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte kullanılan öğrenme stratejilerinin öğrencilerin anne ve babalarının eğitim durumlarına göre değişmediği tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

AYDIN, F. (2011). Ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya derslerinde kullandıkları “Öğrenme Stratejileri”. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6 (2), 199-212.
BAGHERİ, M. S., YAMİNNİ, M., & RİAZİ, A. (2009). Motivational and learning strategies of Iranian EFL learners exposed to an e-learning program. The Journal of Teaching Language Skills (JTLS), 1 (1), 1-35.
CORNFORD, I. R. (2002). Learning to learn strategies as a basis for effective lifelong learning. International Journal of Lifelong Education, 21 (4), 357-368.
ÇELİKKAYA, T. (2010). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 65-84.
ÇELİKKAYA, T. & KUŞ, Z. (2010). Sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanma durumları. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 321- 336.
DAHL, T. I., BALS, M., & TURİ, A. L. (2005). Are students’ beliefs about knowledge and learning associated with their reported use of learning strategies? British Journal of Educational Psychology, 75, 257–273.
DEMBO, M. H. (2004). Motivation and learning strategies for college success: A self-management approach. London: Lawrence Erlbaum Assocıates, Publıshers.
DİKBAŞ, Y. (2008). Öğrenme stratejilerinin öğretiminin ve ders işlenişinde kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, tutumlarına ve kalıcılığına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi.
428
Tuğba KAFADAR
EROĞLU, G. (2007). Mesleki ve teknik eğitim fakültelerinde kullanılan öğrenme ve öğretme stratejilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi.
FİLCHER, C. & MİLLER, G. (2000). Learning strategies for distance education students. Journal of Agricultural Education, 41 (1), 60-68.
FLOWERS, L. A. (2003) Test-retest reliability of the learning and study strategies inventory (LASSI): New evidence. Reading Research and Instruction, 43 (1), 31-46.
GAGNE, R. M. & DRİSCOLL, M. P. (1988). Essentials of learning for instruction. New Jersey: Prentice Hall.
GARGALLO, B., SUAREZ-RODRİGUEZ, J. M., & PEREZ-PEREZ, C. (2009). The Ceveapeu questıonnaıre. An instrument to assess the learning strategies of university students. RELIEVE (e-Journal of Educational Research, Assessment and Evaluation), 15 (2), 1-26.
GÜVEN, M. (2004). Öğrenme stilleri ile öğrenme Stratejileri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi.
GÜVEN, M. (2008). Development of learning strategies scale: Study of validation and reliability. World Applied Sciences Journal, 4 (1), 31-36.
HAMURCU, H. (2002). Okulöncesi öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 127-134.
HARTLEY, J. (1998). Learning and studying: A research perspective. London: Routledge.
HEWİTT, D. (2008). Understanding effective learning. Strategies for the classroom. Berkshire, England: The McGraw-Hill Companies, Open University Press.
ILGAZ, G. (2006). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumları ve kullandıkları öğrenme stratejileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi.
KARADENİZ, Ş., BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., AKGÜN, Ö.E., KILIÇ-ÇAKMAK, E., & DEMİREL, F. (2008). The Turkish adaptation study of motivated strategies for learning questionnaire (MSLQ) for 12–18 year old children: results of confirmatory factor analysis. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 7 (4), 108-117.
KARAKIŞ, Ö. (2006). Bazı yükseköğrenim kurumlarında farklı öğrenme stillerine sahip olan öğrencilerin genel öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
KARAKIŞ, Ö. & ÇELENK, S. (2007). Farklı fakültelerde öğrenim gören öğrencilerin genel öğrenme stratejilerinin kullanma düzeyleri “A. İ. B.Ü.”örneği. AİBÜ, Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1) , 26-46.
7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Derslerinde Kullandıkları Öğrenme Stratejileri 429
KARALAR, F. (2006). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersinde öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Osmangazi Üniversitesi.
KONTAŞ, H. (2010). Üstün yetenekli ilköğretim öğrencilerinin öğrenme stratejileri. İlköğretim Online, 9(3), 1148-1158.
LEWALTER, D. (2003). Cognitive strategies for learning from static and dynamic visuals. Learning and Instruction, 13, 177–189.
MAYER, R. E. (1980). Elaboration techniques that increase the meaningfulness of technical text: An experimental test of the learning strategy hypothesis. Journal of Educational Psychology, 72 (6), 770-784.
MAYER, R. E. (1988). Learning strategies: An overview. In Weinstein, C. E., Goetz, E. T. ve Alexander, P. E. (Eds.), Learning and study strategies: Issues in assessment instruction, and evaluation . New York: Academic Press, (ss. 11-22).
MELANCON, J. G. (2002). Reliability, structure, and correlates of learning and study strategies inventory scores. Educational and Psychological Measurement, 66, 1020-1027.
OLİVER, J. M. (2012). The relationship between learning / study strategies and gains in algebra I competency among developmental mathematics students, PhD Theses, Regent University.
O’MALLEY, J. M., RUSSO, R. P., CHAMOT A. U., & STEWNER-MANZARES, G. (1988). Applications of learning strategies by students learning English as a second language. In Weinstein, C. E., Goetz, E. T. & Alexander, P. E. (Eds.), Learning and study strategies: Issues in assessment instruction, and evaluation (ss. 215-230). New York: Academic Press.
O'MALLEY, J. J. & CHAMOT, A. U. (1990). Learning strategies in second language acquisition. Cambridge, England: Cambridge University Press.
OXFORD, R. L. (1990). Language learning strategies. Boston, Mass: Heinle & Heinle Publishers.
ÖZDEMİR, S. & YALIN H. İ. (2000). Öğretmenlik mesleğine giriş, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
ÖZER, B. (1993). Öğretmen adaylarının etkili öğrenme ve ders çalışmadaki yeterliliği. Anadolu Üniversitesi Yayınları.
ÖZER, B. (1998). Öğrenmeyi öğretme. İçinde Hakan, A. (Ed), Eğitim Bilimlerinde Yenilikler (ss. 147-164). Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayınları, No:559.
430
Tuğba KAFADAR
ÖZTÜRK, B. (1995). Genel öğrenme stratejilerinin öğrenciler tarafından kullanılma durumları. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi. ÖZTÜRK, C. (2006). Sosyal Bilgiler: Toplumsal yaşama disiplinlerarası bir bakış. İçinde Öztürk, C. (Ed.), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler öğretimi yapılandırmacı bir yaklaşım (ss. 21-50). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
PİNTRİCH, P. R., SMİTH, D. A. F., GARCİA, T., & MCKEACHİE, W. J. (1991). A manual for the use of the motivated strategies for learning questionnaire (MSLQ). Office of Educational Research and Improvement (ED), Washington, DC., Report no: NCRIPTAL-91-B-004.
POKAY, P. & BLUMENFELD, P. C. (1990). Predicting achievement early and late in the semester: The role of motivation and use of learning strategies. Journal of Educational Psychology, 82 (1), 41-50.
PREVATT, F., PETSCHER, Y., PROCTOR, B. E., HURST, A., & ADAMS, K. (2006). There vised learning and study strategies inventory: an evaluation of competing models. Educational and Psychological Measurement, 66, 448-458.
RİDİNG R. & RAYNER, S. (1998). Cognitive styles and learning strategies: Understanding style differences in learning and behavior. London: David Fulton Publishers.
SABAN İFLAZOĞLU, A. & TÜMKAYA, S. (2008). Öğretmen adaylarının öğrenme stratejileri ile sosyo-demografik özellikler ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 9 (1), 1-22. SAFRAN, M. (2008). Sosyal bilgiler öğretimine bakış. İçinde Tay, B. & Öcal, A. (Eds.), Özel öğretim yöntemleriyle sosyal bilgiler öğretimi (ss. 1-19). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
SENEMOĞLU, N. (2010). Gelişim öğrenme ve öğretim. Ankara: Pegem Yayınevi.
SHRAGER, L. & MAYER, R. E. (1989). Note-taking fosters generative learning strategies in novices. Journal of Educational Psychology, 81 (2), 263-264.
ŞİMŞEK, A. & BALABAN, J. (2010). Learning strategies of successful and unsuccessful university students. Contemporary Educational Technology, 1(1), 36-45.
SÖNMEZ, V. (2005). Hayat ve sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
TALU, N. (1997). Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi 10. sınıf öğrencilerinin kullandıkları öğrenme stratejilerinin akademik başarıları üzerinde etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi.
TAY, B. (2002). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde sınıf ortamında kullandıkları öğrenme stratejileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi.
TAY, B. (2005). Sosyal bilgiler ders kitaplarında öğrenme stratejileri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1), 209–225.
7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Derslerinde Kullandıkları Öğrenme Stratejileri 431
TAY, B. (2007). Öğrenme stratejilerinin hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi dersinde akademik başarıya etkisi. Milli Eğitim “Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 35 (173), 87–102.
TAY, B. (2013). Elaboration and organization strategies used by prospective class teachers while studying social studies education textbooks. Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research, 51, 229–252.
UYSAL, İ. (2006). Sosyal bilgiler dersinde öğrenmeyi öğrenme stratejilerinin, öğrencilerin anlama ve yorumlama düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi.
YILMAZ, D. (2011). Öğrenme stratejilerinin öğrenme stilleri ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi.
WARR, P. & DOWNİNG, J. (2000). Learning strategies, learning anxiety and knowledge acquisition. The British Journal of Psychology, 91 (3), 311-333.
WEİNSTEİN, C. E. (1977). Cognitive elaboration learning strategies. Advanced Research Projects Agency (DOD), Washington, DC., (ss: 1-19), Report no: DAHC19-76-0026.
WEİNSTEİN, C. E. & MAYER, R. E. (1983). The teaching of learning strategies. Innovation Abstracts. 5 (32), 1-4.
WEİNSTEİN, C. E. & MAYER, R. E. (1986). The teaching of learning strategies. In Wittrock M. (Ed.), Handbook of research on teaching (ss. 315-327), New York: Springer-Verleg.
WERNKE, S., WAGENER, U., ANSCHUETZ, A. & MOSCHNER, B. (2011). Assessing cognitive and metacognitive learning strategies in school children: Construct validity and arising questions. The International Journal of Research and Review, 6 (2), 19-38.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com