Buradasınız

EV OKULU PROGRAMLARI HAKKINDA TÜRKİYE’DEKİ AKADEMİSYENLERİN GÖRÜŞLERİ; NİTEL BİR ARAŞTIRMA

THE VIEWS OF ACADEMIC STAFF IN TURKEY ON HOME SCHOOLING PROGRAMS: A QUALITATIVE STUDY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1426

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Home schooling is an educational model which values the learner as an individual, and provides a systematic education at home based on learner self-realization and on the individual’s capacity for learning to learn. The aim of this study was to investigate alternative school models “Home Schooling Programs” by eliciting the views of academics working in education faculties in different universities. To this end, the study sought the views of academics about the support to be provided by families, citizenship education, violence, school size and culture. The study also examined the effects of such programs on private education and their applicability under Turkey conditions. In the study, the views of academics working at education faculties in different universities regarding home schooling programs were analysed qualitatively. The participants in the study consisted of 30 academics working at education faculties in five universities. Research data were analysed by content analysis, a qualitative data analysis technique. The study found out that academics do not have enough theoretical knowledge of “Home Schooling Programs”. Furthermore, the majority of academics pointed out that if such an application is aimed to be carried out in Turkey the education level of parents can be considered particulary as a determining factor in the category of family support. On the basis of the research results, following suggestions could be taken into consideration: Introductory symposiums and panels could be organized in order to discuss examples of home schooling programs implemented abroad, pilot home schooling programs could be benefited within the context of private education system in Turkey.
Abstract (Original Language): 
Ev okulu, öğrenene birey olarak değer veren, onun kendini gerçekleştirme ve öğrenmeyi öğrenme kapasitesine dayalı sistemli bir şekilde evde eğitilmesini ön gören bir modeldir. Bu araştırmada alternatif bir eğitim modeli olan “Ev Okulu Uygulamaları”nın değişik üniversitelerin eğitim fakültelerinde görev yapan akademisyenlerin görüşlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda aile desteği, zorunlu eğitim, şiddet, okul büyüklüğü ve okul kültürü boyutlarında ev okulu uygulamalarının Türkiye koşullarına uygunluğu akademisyenlerin görüşlerine göre incelenmiştir. Araştırmada ev okulu uygulamalarına ilişkin olarak değişik eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim üyelerinin/elamanlarının görüşleri nitel olarak ele alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu beş üniversitenin eğitim fakültesinde görev yapan 30 akademisyen oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, nitel veri analizi tekniklerinden içerik analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmada öğretim üyelerinin ev okulu uygulaması hakkında yeterli kuramsal bilgiye sahip olmadıkları saptanmıştır. Ayrıca ailelerin sağlayacağı destek kategorisi içerinde akademisyenlerin çoğunluğu böyle bir uygulama Türkiye de uygulanacak olsa özellikle ebeveynlerin eğitim seviyesinin belirleyici bir etken olarak ele alınabileceğine dikkat çekmiştir. Araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak şu temel öneriler geliştirilmiştir: Ev okulu programlarının uygulamaları hakkında sempozyum ve paneller düzenlenebilir, Türk eğitim sistemi içerisinde özel eğitim bağlamında pilot ev okulu uygulamaları gerçekleştirilebilir.

REFERENCES

References: 

AİEX,N.K.(1999). Home schooling and socialization of children. ERIC Digest [Online] (ERIC Document Reproduction Service No. ED 372460 94). Retrieved January 13, 1999 from the World Wide Web: http://www.ed.gov/databases/ ERICDigests/ ed372460 .html or http://www.geocities.com/ Athens/Forum /2780 America. Hunt ve Maxson, 1981, p. 57).
APPLE,M.W. (2000). The cultural politics of home schooling. Peabody Journal of Education, 75(1&2), 276-271.
AYDIN, İ (2010) Alternatif okullar.3. Baskı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
AYDOĞAN, İ. (2007) Ev okulları. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2, (2007): 72-85
The Views Of Academic Staff In Turkey On Home Schooling Programs: A Qualitative Study 1103
BASHAM, P. (2001). Home schooling: From the extreme to the mainstream. Public Policy Sources, 51. Retrieved June 15, 2007
CROWSON, R. L. (2000) The Home Schooling Movement: A Few Concluding Observations Peabody Journal of Education, Vol. 75, No. 1/2, 294-300.
ENSİGN, J. (2000) Defying the stereotypes of special education: Home school students. Peabody Journal of Education, 75 (1/2), 147- 158.
FARRELL, L. & Ryan T. (2006). ‚Ev okulu‛ .Çev: Duygu Yaşar. Eğitim Zil ve Teneffüs Dergisi. Sayı: 6. Ankara: Algı Yayıncılık.(Orijinal makalenin yayım tarihi, 2005).
FARRİS, M. P. & Woodruff, S. A. (2000) The Future of Home Schooling. Peabody Journal of Education, Vol. 75, No. 1/2, 233-255.
GÜNDÜZ, M. (2006). Okulsuz eğitim uygulamasına yeni yaklaşımlar; Tutoring örneğinin eleştirisi Milli Eğitim Dergisi Sayı: 172 Güz (2006): 231-239
HİLL, P.T. (2000). Home schooling and the future of public education. Peabody Journal of Education, 75 (1/2), 20- 31.
KNOWLES, G.J., Marlow, S.E., ve Muchmore, J.A. (1992). From pedagogy to ideology: Origins and phases of home education in the United States, 1970- 1990. American Journal of Education, 100, 195- 235.
LUBİENSKİ, C. (2000). Whither the common good? A critique of home schooling. Peabody Journal of Education, 75(1&2), 207-232.
LYMAN, I. (1998). Homschooling: Back to The Future? Cato Policy Analysis. Cato Institute Washington.
MİLES, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis, (2nd ed. ). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
PRİNCİOTTA, D. & Bielick, S. (2006). Homeschooling in the United States: 2003, (NCES 2006- 042) Washington, DC: U.S. Department of Education. National Center for Education Statistics
RUDNER, L. M. (1999). Scholastic achievement and demographic characteristics of home school students in 1998. Education Policy Analysis Archives, 7 (8).
YILDIRIM, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, (Genişletilmiş 5. bs.). Ankara: Seçkin Yayınları.
WILHELM G. M. And Firmin M. W. (2009). Hıstorıcal and Contemprorary Developments ınhome school education. Journal of Research on Christian Education, 18: 303–315, 2009 Copyright # Taylor & Francis Group, LLC and Andrews University

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com