Buradasınız

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

RESEARCH ON ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’ PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1424
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The Professional success of a teacher depends on his/her self-development. The Professional success can be reached through the effective use of instructional techniques and methods. Modern methods and instructional activities will make the classes more appealing to the students. The appealed students will participate into classes more actively. The evaluation techniques that a teacher uses will be a guide for him/her. The teachers will give feedback about the students and their development. Implementing all these procedures is closely related with pedagogical content knowledge (PCK). Thus, it is possible to say that a teacher having a vast PCK is meant to reach his/her goals. The current research is conducted to determine the elementary school teachers’ pedagogical content knowledge. The participants were 10 elementary school teachers in 2012-2013 fall semesters. Semi-structured interview forms and class observations were used to collect data. . For the current study, Turkish language lessons of 12 teachers were observed (2 hours each). The observations were done in different days. It was observed that the teachers are teaching their courses depending on students’ course books, students’ workbooks andteacher’s guide book. The teachers were observed that they did not employ an instructional activity independent from the mentioned books. The curriculum knowledge, content knowledge, methodological knowledge, evaluation knowledge were examined through the pedagogical content knowledge. The results showed that teachers’ knowledge about the curriculum and content knowledge were inadequate. The results also indicated that the traditional teaching approaches have still been affecting the elementary school teachers.
Abstract (Original Language): 
Bir öğretmenin mesleki başarısı kendisini geliştirmesine bağlıdır. Öğretmenin mesleki başarısı sınıfta öğrenme öğretme sürecinde kullandığı yöntem teknik ve etkinlikleri etkili biçimde kullanabilmesiyle mümkündür. Çağdaş öğretim yöntemleriyle ve etkinliklerle ders ilgi çekici hale getirilebilir. İlgisi çekilen öğrenci derse aktif olarak katılacaktır. Öğretmenin kullandığı ölçme ve değerlendirme teknikleri öğretmene yol gösterici olmaktadır. Öğrencilere ve uygulamalarla ilgili geri bildirimde bulunması gerekmektedir. Bütün bunları uygulayabilme becerisi pedagojik alan bilgisiyle (PAB) ilişkilidir. Pedagojik alan bilgisi bakımından kendini geliştiren öğretmenin öğretimsel lider olarak hedefine ulaşacağı söylenebilir. Bu araştırma, sınıf öğretmenlerinin pedagojik alan bilgi düzeyleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 2012–2013 öğretim yılında on sınıf öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu ve sınıf içi gözlemler kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 12 sınıf öğretmeninin Türkçe öğretimi dersi ikişer saat gözlemlenmiştir. Gözlemler farklı günlerde ve saatlerde yapılmıştır. Yapılan gözlemlerde sınıf öğretmenleri Türkçe öğretimi derslerinde öğrenci ders, öğrenci çalışma ve öğretmen kılavuz kitaplarına bağımlı olarak ders işlemektedirler. Bu kitapların dışında bir etkinlik hazırlayıp uygulamadıkları görülmüştür. Çalışma kapsamında, sınıf öğretmenlerinin öğretim programı bilgileri, konu alan bilgileri, öğretim bilgileri ve ölçme-değerlendirme bilgileri pedagojik alan bileşenleri doğrultusunda çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, sınıf öğretmenlerinin öğretim programı bilgileri ve konu alan bilgilerinin eksik olduğu, ayrıca öğretim bilgileri konusunda geleneksel yaklaşımların etkisinin hâlâ devam ettiği tespit edilmiştir.
181-198

REFERENCES

References: 

ABD-EL-KHAKICK, F. (2006). Preservice and Experienced Biology Teachers’ Global And Specific Subject Matter Structures: Implications For Conceptions Of Pedagogical Content Knowledge. Eurasia Journal Of Mathematics, Science And Technology Education, 2 (1), 1–29.
BAL. S. M. (2011) Tarih Öğretmen Adaylarının Haçlı Seferleri Konusunda Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31,239-261.
BAŞAR. M. & AKAN. D. (2011) İlköğretim Beşinci Sınıfta Etkinliklerin Sınıf Yönetimine Etkisinin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Sınıf Öğretmenlerinin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi 197
International Conference on New Trends in Education and Their Implications (ICONTE), Antalya 27-29 Nisan 2011
BATUR. Z. & BALCI. S. (2013) Türkçe öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgisinin incelenmesi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Türkçenin Eğitimi Özel Sayısı 6 (11), 23-42
BİÇER, B. (2012). Felsefe Grubu Öğretmen Adaylarının Bilim Felsefesi Ünitesine İlişkin Pedagojik Alan Bilgileri ( The Pedagogical Content Knowledge Of Prospective Philosophy Group Teachers About Science Philosophy Unit). Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal Of Educational Sciences Research, 2 (1), 35–51. http://Ebad-Jesr.com.
BINDERNAGEL, J. A. & EILKS, I. (2009). Evaluating Roadmaps To Portray And Develop Chemistry Teachers’ PCK About Curricular Structures Concerning Sub-Microscopic Models. Chemistry Education Research And Practice, 10 (2), 77–85.
COX, S. (2008). A Conceptual Analysis Of Technological Pedagogical Content Knowledge. Unpublished Doctorate Thesis. Brigham Young University Doctor Of Philosophy.
DE JONG, O., VAN DRIEL, J. & VERLOOP, N. (2005). Preservice Teachers’ Pedagogical Content Knowledge Of Using Particle Models When Teaching Chemistry. Journal Of Research İn Science Teaching, 42, 947–964.
FRIEDRICHSEN, P. (2008). A Conversation With Sandra A Bell: Science Teacher Learning. Eurasia Journal Of Mathematics, Science And Technology Education, 4 (1), 71–79.
GROSSMAN, P. (1990). The Making Of A Teacher: Teacher Knowledge and teacher education. New York: Teachers college press.
GUDMUNDSDOTTIR, S. & SHULMAN, L. (1987). Pedagogical Content Knowledge İn Social Studies. Scandinavian Journal Of Educational Research, 31, 59–70.
GUDMUNDSDOTTIR S. (1990). Values in Pedagogical Content Knowledge. Journal of Teacher Education, 41 (3) 44–52.
HENZE, I., VAN DDRIEL, J. H. & VERLOOP, N. (2008). Development Of Experienced Science Teachers’ Pedagogical Content Knowledge Of Models Of The Solar System And The Universe. International Journal Of Science Education, 3 (10), 1321–1342.
KAPYLAA, M., HEIKKINENB, J. & ASUNTAA, T. (2009). Influence Of Content Knowledge On Pedagogical Content Knowledge: The Case Of Teaching
198
Murat BAŞAR
Photosynthesis And Plant Growth. International Journal Of Science Education, 3 (10), 1395–1415.
LEE, J. K. (2008). Social Studies, Democracy, And Technological Pedagogical Content Knowledge: A Working Example. Paper Presented At The Annual Meeting Of The American Educational Research Association (New York City, March 24–28, 2008).
MAJOOR, C. H. & PALMER, B. (2006). Reshaping Teaching And Learning: The Transformation Of Faculty Pedagogical Content Knowledge. Higher Education, 51 (4), 619–647.
MARKS, R. (1990). Pedagogical Content Knowledge: From A Mathematical Case To A Modified Conception. Journal Of Teacher Education, 41(3), 3–11.
MISHRA, P. & KOEHLER, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework For Integrating Technology in Teacher Knowledge. Teachers College Record, 108 (6), 1017–1054.
ÖZDEN, M. (2008). The Effect Of Content Knowledge On Pedagogical Content Knowledge: The Case of Teaching Phases of Matters. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8 (2), 611–645.
SEGALL, A. (2004). Blurring The Lines Between Content and Pedagogy. Social Education, 68 (7) , 479-482.
SHULMAN, L. (1987). Knowledge And Teaching: Foundations of The New Reform. Harvard Educational Review, 57 (1), 1–22.
SHULMAN, L. S. (1986). Those Who Understand: Knowledge Growth In Teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.
UŞAK, M. (2005). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çiçekli Bitkiler Konusundaki Pedagojik Alan Bilgileri, Doktora Tezi. Ankara: Gazi Ünv. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
UŞAK, M. (2009). Preservice Science And Technology Teachers’ Pedagogical Content Knowledge On Cell Topics. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9 (4), 1–31.
VAN DRIEL, J. H., VERLOOP, N. & DE VOS, W. (1998). Developing Science Teachers’ Pedagogical Content Knowledge. Journal of Research in Science Teaching, 35, 673–695.
VEAL, W. R. & MAKINSTER, J. G. (1999). Pedagogical Content Knowledge Taxonomies. Electronic Journal of Science Education, 3 (4). http://unr.edu/homepage/crowther/ejse/vealmak.html/12.12.2006.
VEAL, W. R.,TIPPINS, D. J., & Jefferson, J. B. (1999). The Evolution of Pedagogical Content Knowledge in Prospective Secondary Physics Teachers. http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED443719.Pdf: Reports – Research (10.11.2010)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com