Buradasınız

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN POPÜLER MÜZİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ K.K.E.F. ÖRNEĞİ)

AN INVESTIGATION OF THE PRIMARY SCHOOL EDUCATION PRESERVICE TEACHERS’ VIEWS INTO POPULAR MUSIC IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES (CASE OF ATATÜRK UNIVERSITY)

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1505

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study aims to determine if primary school education preservice teachers’ views on popular music in the subject of ‚ Music types and styles in the world and in Turkey‛ according to the age and course taking status variables. The sample of the study is 261 undergraduate students at the department of primary school teaching at Atatürk University. The study used a descriptive survey research method. The data were collected by means of aquestionnaire of students’ views about popular music at primary school education department. The findings show that the views of the students display significant differences in terms of gender and course taking status variables. According to the mean and standard deviation values on the views of students about populer music, it was found that popular music constantly changes and so it is temporal; technology is an important factor influential in the emergence and development of popular music; popular music has positive and negative effects on people. The results show that female students scored significantly more importance on the fact that popular music is universal music type and a communication tool than male students. For the eight items among the left eleven ones, the mean values of females are higher than the mean values of males. Moreover, the literature shows supportive and contrastive ideas on popular music as well as diversity on the concept of popular culture. It is seen that there are popular music courses and samples in the instutions where music education is provided in terms of professional and educational dimensions in Turkey.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin, müzik dersi öğretim programında ‚Türkiye’de ve dünyada müzik türleri ve biçimleri‛ konu kapsamı içerisinde yer alan popüler müziğe ilişkin görüşlerinin, cinsiyet, dersi alma ve henüz almamış olma değişkenlerine göre farklılık gösterme durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Evrenini Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, örneklemini ise, Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gören gece 1-2, gündüz 1-2. sınıflar olmak üzere dört şube de yer alan toplam 261 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma, tarama modeline dayalı betimsel bir çalışmadır. Veriler; ‚Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Popüler Müziğe İlişkin Görüşleri Anketi‛ ile elde edilmiştir. Bulgulara göre; cinsiyet, dersi alma ve dersi henüz almamış olma değişkenlerine göre öğrencilerin popüler müzik hakkındaki görüşlerinin farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Popüler müziğe ilişkin görüşlere ait aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri ışığında; popüler müziğin geçici ve sürekli değişmekte olduğu, ortaya çıkmasında ve gelişiminde teknolojinin etkili olduğu ve insanlar üzerinde olumlu/olumsuz etkilerinin olduğu sonuçlarına varılmıştır. Popüler müziğin evrensel bir müzik türü olduğu ve popüler müziğin bir ifade aracı olduğu görüşlerine kız öğrencilerin, erkek öğrencilere göre anlamlı ölçüde daha fazla katıldıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Anketin geriye kalan on bir maddesinin sekizinde kız öğrencilerin ortalamalarının, erkek öğrencilerin ortalamalarına göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, taranan literatür, popüler kültür kavramına yönelik görüşlerin çeşitliliği kadar, popüler müziğe ilişkin benzer ve zıt görüşlere de rastlandığını göstermektedir. Türkiye’de genel ve mesleki müzik eğitimi veren kuruluşların öğretim programlarında popüler müzik örneklerinin ve dersinin yer aldığı görülmektedir.

REFERENCES

References: 

ALBUZ, A, DEMİRCİ, B. (2010). 1994 ve 2006 İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Kuramsal Analizi. 9. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.
BENNT, A. (2005). Editorial: Popular music and leisure. Leisure Studies, 24, 4333-342. October.
ÇİFTÇİ, E. (2010). Popüler Kültür, Popüler Müzik ve Müzik Eğitimi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 2. 149-161.
ÇEVİK, D, B. (2010). Postmodern Düşünce Çerçevesinde Müzik Sanatı. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXIII, 1. 267-291.
DEĞİRMENCİOĞLU, L. ARAPGİRLİOĞLU, H. (2011). Makamsal Viyolonsel Öğretiminde Popüler Müzik Eserlerinden Yararlanma: (Orhan Gencebay Örneği). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31. 146-188.
ERDOĞAN, İ. ALEMDAR, K. (2005). Popüler Kültür ve İletişim. 2. Baskı. Ankara: Erk Yayıncılık.
İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSİ 6-7-8 Öğretmen Kılavuz Kitabı. MEB. Devlet Kitapları 1. Baskı. Ankara: 2010
KAPTAN, S. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. 11. Baskı. Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.
KARASAR, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 17. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
432
Barış DEMİRCİ – Şebnem GÜLERYÜZ
KASAPOĞLU, N. (2007). Popüler Müzik Kavramı ve Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Güncel Popüler Müzik Dersinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
KAYA, K. BAYSAL, H. KURT, E. V. (2007). Popüler Kültür Bagalamında Müzik Yarısması ve Magazin Programlarının Üniversite Gençligli Üzerindeki Etkileri (SDÜ Örnegi). Süleyman Demirel Üniversitesi Iktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12, 3. 35 – 52.
ÖZDEN, Ö. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Popüler Kültür ve Popüler Müzikle İlgili Görüşleri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
SAKAR, M. H. (2009). Popüler Müzik ve Müzik Eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2,8. 385-393.
SAKAR, M. H. (2010). Sanata Uzanan Bir Köprü: Popüler Müzik ve Müzik Eğitimi. Music and Music Education Within the Context of Socio-Cultural Changes, Proceedings of the 18th EAS Congress, 26-29 April 2010: Bolu-Turkey.
SEVİM, O. GÜLERYÜZ, Ş. (2012). Öğretmen Adaylarının Popüler Müziğe İlişkin Görüşleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16,1. 199-210.
SEYİDOĞLU, H. (2003). Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı. 9. Baskı. İstanbul: Güzem Can Yayınları.
TÜRKÇE SÖZLÜK. (2005). 10. Baskı. Ankara: Türk Dil Kurumu.
YILDIRIM, V. (2004). Popüler Müzik ve Müzikal Kimlik. Folklor/Edebiyat Dergisi, 4.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Haziran (2007).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com