Buradasınız

8. SINIF VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ DERSİNİN 4. SINIFA ALINMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

A RESEARCH ON THE VIEWS RELATED TO THE APPLICATION OF THE CITIZENSHIP AND DEMOCRACY EDUCATION COURSE IN FOURTH CLASS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1961

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In today's world where educational models are developed and constantly renewed, the issues such as human rights, citizenship and democracy education constitute an important point in the education systems. Changing world conditions are also considered, the need for these areas is constantly increasing. From past to present, these issues maintain its importance in Turkish education system and have found its place at all times. The purpose of the present study is to display the views of teachers and academics related to the application of the Citizenship and Democracy Education Course under the changing education system (4 +4 +4) in fourth classroom. In this study, document analysis as a qualitative research methods was used and analysis of the data was performed by content analysis technique. The research was carried out with 35 social studies and classroom teachers working in elementary and secondary schools of Ministry of Education and also 35 academics who work in these sections in 2012-2013 academic year. As a source of data in this study, semi-structured interview form developed by the researchers was used. As a result of research, some of the participants gave negative view, while some of them gave positive view related to the application of the Citizenship and Democracy Education Course in fourth classroom. In addition, most of the participants said that this course should be prepared with an understanding that gives priority to democratic values and skills and they also said that the teaching of this course in the 6., 7., and 8. grades would be more appropriate.
Abstract (Original Language): 
Eğitim modellerinin geliştiği ve sürekli olarak yenilendiği günümüz dünyasında insan hakları, vatandaşlık ve demokrasi eğitimi gibi konular eğitim sistemleri içerisinde önemli bir noktayı teşkil etmektedir. Değişen dünya koşulları dikkate alındığında da bu alanlara duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. İfade edilen bu konular geçmişten günümüze Türk eğitim sistemi içinde de her zaman önemini korumuş ve her daim kendine yer bulmuştur. Bu araştırma, ülkemizde 2012 yılında yapılan değişiklikle 8 yıllık zorunlu kesintisiz eğitimden 4+4+4 zorunlu kademeli eğitime geçişin bir sonucu olarak, ilköğretim ikinci kademe 8. sınıfta okutulan “Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi” dersinin ilkokul 4. sınıfa “İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi” dersi olarak alınmasına ilişkin öğretmen ve akademisyen görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan bir çalışmadır. Bu kapsamda araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmış, verilerin analizinde ise içerik analizi tekniğine başvurulmuştur. Araştırma 2012-2013 eğitim öğretim yılında MEB’e bağlı ilkokul ve ortaokullarda görev yapan 35 sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni ile üniversitelerde bu bölümlerde görev yapan 35 öğretim üyesinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri kaynağı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların bir kısmı “Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi” dersinin 8. sınıftan 4. sınıfa alınmasını olumlu karşılarken bir kısmı da olumsuz görüş bildirmişlerdir. Bunun yanında katılımcıların büyük bir kısmı bu dersin demokratik değer ve becerilere öncelik veren bir anlayışla hazırlanması gerektiğini ve 6, 7 ve 8. sınıfta okutulmasının daha uygun olacağını belirtmişlerdir.

REFERENCES

References: 

ACUN, İ., DEMİR, M., GÖZ, N.L. (2010). “Öğretmen Adaylarının Vatandaşlık Yeterlilikleri İle Eleştirel Düşünme Becerileri Arasındaki İlişki”. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 1(1), 107-123.
BERELSON, B. (1952). Content Analysis. New York: The Free Pres Publishers.
8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersinin 4. Sınıfa Alınmasına İlişkin Görüşler… 195
DOĞANAY, A. (2009). “Öğretmen Adaylarının Vatandaşlık Algısı ve Eylemlerinin Siyasal Toplumsallaşma Bağlamında Değerlendirilmesi”. I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, Uşak Üniversitesi.
GÖMLEKSİZ, M. N., KAN. A. Ü. ve CÜRO, E. (2010). “İlköğretimde Demokrasi Eğitimine Bir Örnek: Okul Öğrenci Meclisleri (Elazığ İli Örneği)”. OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi. 29 (2), 123-146.
GÖZÜTOK, F. D. (2003). Hukuk İlintili Yurttaşlık Eğitimi. Türkiye Barolar Birliği Yayınları. Web: http://www.ankahukuk.com adresinden 01.10.2010’da alınmıştır.
GÜLEÇ, H. ve ÖZDEMİR, B. (2004). “Okulöncesi Eğitimde Demokratik Yaklaşımlar”. Çoluk Çocuk Dergisi, 44, 30–31.
GÜNDÜZ, S. (2010). İnsan Hakları ve Demokrasi “Devlet ve Demokrasi Bölümü”. Lisans Yayıncılık. İstanbul.
GÜRBÜZ, G., GÜNDÜZ, S. (2011). “İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Demokrasi Unsurları ile İlgili Görüşleri: (Bolu İli Gazipaşa İlköğretim Okulu Örneği)”. Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi, cilt: 3, sayı:12.
HEATER, D. (2004). A History of Education for Citizenship. London: Routledge Falmer.
İŞCAN, C.D., DEMİR, K. (2009). “Vatandaşlık Eğitiminde Değerler ve Değerler Eğitimi”. I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, Uşak Üniversitesi.
KARAKÜTÜK, K. (2001). Demokratik Laik Eğitim. Ankara, Anı Yayıncılık.
KEPENEKÇİ, Y. (2008). İnsan Hakları ve Vatandaşlık. Ankara: Ekinoks Yayınevi.
OSLER, A., STARKEY, H. (2006). “Education for Democratic Citizenship: A Review of Research, Policy and Practice 1995–2005”. Research Papers in Education, 21(4), 433-466.
ÖZDEMİR, M.Ç., BİNGÖL, A.S. (2009). “Çok Kültürlü Toplumlarda Vatandaşlık Eğitimi”. I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, Uşak Üniversitesi.
SADIK, F., SARI, M. (2012). “Çocuk ve Demokrasi: İlköğretim Öğrencilerinin Demokrasi Algılarının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi”. Uluslararası Cumhuriyet Eğitim Dergisi. Cilt 1 Sayı 1.
TANİLLİ, S. (1996). Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz?. İstanbul: Cem Yayınevi.
196 Harun ER-Fatma ÜNAL-Cengiz ÖZMEN
YAZICI, K. (2011). “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Demokratik Değerlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”. Eğitim ve Bilim. Cilt:36 Sayı:159.
YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
YİĞİTTİR, S. (2007). “İlköğretim 7. Sınıf Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Gerçekleşme Düzeyi İle İlgili Öğrenci Görüşleri”. Milli Eğitim Dergisi. Sayı:173.
-http://www.tdk.gov.tr/ adresinden 08.05.2013 tarihinde alınmıştır.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com