Buradasınız

SAYI HİSSİ BİLEŞENLERİNE AİT SINIFLANDIRMALARIN İNCELENMESİ

AN INVESTIGATION OF CLASSIFICATION OF NUMBER SENSE COMPONENTS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1000

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Number sense refers to having a good understanding of numbers and operations along with the ability and being able to handle mathematical situations flexibly. This is used for developing practic, flexible and efficient stratigies (including mental calculation and estimation) handling at solving mathematical problems. Thus students do not have to rely on rule based methods, standart written algorithms and paper-pencil when solving mathematical problems. In the literature there is no exactly the same definition of number sense. Studies showed that there are some difficulties in determining students’ number sense just because it is not so easy to define the concept of number sense precisely. Therefore, researchers used different classifications of the componets of number sense in order to determine the students’ level of number sense. This caused having many different classifications of the components of number sense in the literature. The aim of this study is to examine the different components of number sense in the literature and to exhibit a framework to better understand the concept. First, different classifications of the components of number sense are studied by a through literature review. These different classifications are compared with the most comprehensive one in the literature to identify the components and their refering skills and also to discover the similarities and differences among the classifications. As a result of this study, it is established that a component covering the same skills is called by different names and also two different components are placed as one in another classification. Moreover, it is discovered that a component that is used to identify the existence of number sense has been used to identify another component in a different classification.
Abstract (Original Language): 
Sayı hissi, sayılar ve işlemler hakkında yeterli bir bilgiye sahip olma ve sayıları içeren matematiksel durumları esnek şekilde ele alma becerisidir. Bu beceri sayısal problemlerin çözümlerinde pratik, esnek ve etkili stratejiler (zihinden ve tahmin etme dâhil olmak üzere) ortaya koyarken kullanılmaktadır. Böylelikle öğrenciler matematiksel problemleri öğrenmiş oldukları kurallara, yazılı algoritmalara ve kağıt-kaleme bağlı kalmadan çözebilmektedirler. Literatürde sayı hissinin tek bir tanımı bulunmamakla beraber kavramın sınırları tam olarak çizilmemiştir. Yapılan çalışmalar bu kavramın tanımlanmasının zor olmasından dolayı öğrencilerin sayı hissinin değerlendirilmesinde çeşitli sıkıntıların yaşandığını göstermiştir. Bu nedenle araştırmacılar öğrencilerin sayı hissinin daha iyi belirlenmesi için kavramı bileşenlerini inceleyerek çeşitli sınıflandırmalara gitmişlerdir. Bu da bileşenler için literatürde birbirinden farklı birçok sayı hissi bileşenin yer almasına neden olmuştur. Yapılan çalışmanın amacı da literatürdeki farklı sayı hissi bileşenlerini inceleyerek kavram için genel bir çerçeve çizilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla literatür taraması yapılarak sayı hissini bileşenlerinin farklı sınıflandırmaları incelenmiştir. Farklı sınıflandırmalar, literatürdeki en kapsamlı sınıflama ile karşılaştırılmış, hangi bileşenlerin aynı beceriyi kastettiği, sınıflamaların benzerlikleri ve farklılıkları saptanmıştır. Çalışma sonucunda aynı beceriyi kapsayan bir bileşen için farklı isimlendirmelerin kullanıldığı, iki farklı bileşenin başka bir sınıflandırmada tek bir bileşen olarak yer aldığı ve sayı hissi bileşenin varlığını saptamak için kullanılan bir sorunun başka bir sınıflamada farklı bir bileşeni saptamak için kullanıldığı ortaya çıkmıştır.

REFERENCES

References: 

BAROODY, Arthur J.; LAI, Meng-lung & MIX, Kelly. S. (2006). The development of young children's early number and operation sense and its implications for early childhood education Handbook of research on the education of young children (2 ed., pp. 187-221). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
BERCH, Daniel B. (2005). Making sense of number sense. Journal of Learning Disabilities, 38(4), 333-339.
CASE, Robbie (1998). A psychological model of number sense. Paper presented at the at the annual meeting of the American Educational Research Association.
DEHAENE, Stanislas (1997). The number sense: How the mind creates mathematics. New York: Oxford University Press.
GERSTEN, Russell & CHARD, David J. (1999). Number Sense. The Journal of Special Education, 33(1), 18.
GERSTEN, Russell; JORDAN, Nancy C. & FLOJO, Jonathan R. (2005). Early identification and interventions for students with mathematics difficulties. Journal of Learning Disabilities, 38(4), 293-304.
GREENO, James G. (1991). Number sense as situated knowing in a conceptual domain. Journal for Research in Mathematics Education, 22(3), 170-218.
HARÇ, Sevinç (2010). 6. sınıf öğrencilerinin sayı duygusu kavramı açısından mevcut durumlarının analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Universitesi, İstanbul.
662 Sare ŞENGÜL - Hande GÜLBAĞCI DEDE
HOWDEN, Hilde (1989). Teaching number sense. Arithmetic Teacher, 36, 6-11.
HOWELL, Sally & KEMP, Coral (2006). An international perspective of early number sense: Identifying components predictive of difficulties in early mathematics achievement. Australian Journal of Learning Difficulties, 11(4), 197-207.
IRWIN, Kathryn C. & BRITT, Murray S. (2005). The algebraic nature of students’ numerical manipulation in the New Zealand numeracy project. Educational Studies in Mathematics, 58(2), 169-188.
JORDAN, Nancy C.; GLUTTING, Joseph; RAMINENI, Chaitanya & WATKINS, Marley W. (2010). Validating a number sense screening tool for use in kindergarten and first grade: Prediction of mathematics proficiency in third grade. School Psychology Review, 39(2), 181-195.
JORDAN, Nancy C.; KAPLAN, David; NABORS OLÁH, Leslie & Locuniak, Maria N. (2006). Number sense growth in kindergarten: A longitudinal investigation of children at risk for mathematics difficulties. Child Development, 77(1), 153-175.
KAMINSKI, Eugene (2002). Promoting mathematical understanding: Number sense in action. Mathematics Education Research Journal, 14(2), 133-149.
KAYHAN ALTAY, Mesture (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sayı duyularının; sınıf düzeyine, cinsiyete ve sayı duyusu bileşenlerine göre incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Universitesi, Ankara.
LAGO, Rachel M. & DiPERNA, James C. (2010). Number sense in kindergarten: A factor-analytic study of the construct. School Psychology Review, 39(2), 164-180.
LI, Mao-Neng F., & YANG, Der-Ching (2010). Development and validation of a computer administered number sense scale for fifth grade children in Taiwan. School Science and Mathematics, 110(4), 220-230.
LOUANGE, Jemmy & BANA, Jack (2010, July 3-7 ). The relationship between the number sense and problem solving abilities of year 7 students. Paper presented at the 33rd Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia, Fremantle, Australia.
MARKOVİTS, Zvıa & SOWDER, Judith (1994). Developing number sense: An intervention study in grade 7. Journal for Research in Mathematics Education, 25, 4-29.
McINTOSH, Alistair; REYS, Barbara J., & REYS, Robert E. (1992). A proposed framework for examining basic number sense. For the learning of mathematics, 12(3), 2-44.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI [MEB] (2009). İlköğretim matematik dersi 6–8. sınıflar öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
MOHAMED, Mohini & JOHNNY, Jacinta (2010). Investigating number sense among students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 8, 317-324.
Sayı Hissi Bileşenlerine Ait Sınıflandırmaların İncelenmesi 663
NATIONAL COUNCIL of TEACHERS of MATHEMATICS [NCTM] (1989). Curriculum and evaluation standards for school mathematics. Reston, VA: NCTM.
NATIONAL COUNCIL of TEACHERS of MATHEMATICS [NCTM] (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston: VA: National Council of Teachers of Mathematics.
PIKE, Christopher D. & FORRESTER, Michael A. (1997). The influence of number sense on children's ability to estimate measures. Educational Psychology, 17(4), 483-500.
RESNICK, Lauren B. (1989). Defining, assesing, and teaching number sense. In J. T. Sowder & B. P. Schappelle (Eds.), Establishing foundations for research on number sense and related topics: Report of a conference (pp. 35-40). San Diego, CA: San Diego State University, Center for Research in Mathematics and Science Education.
REYS, Robert E.; REYS, Barbara; EMANUELSSON, Göran, JOHANSSON; Bengt, McINTOSH, Alistair & YANG, Der-Ching (1999). Assessing number sense of students in Australia, Sweden, Taiwan, and the United States. School Science and Mathematics, 99(2), 61-70.
REYS, Robert E. & YANG, Der-Ching (1998). Relationship between computational performance and number sense among sixth-and eighth-grade students in Taiwan. Journal for Research in Mathematics Education, 29, 225-237.
SOWDER, Judith T. (1992). Estimation and number sense. In A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning: A project of the National Council of Teachers of Mathematics. (pp. 371-389). New York: Macmillan.
SOWDER, Judith T. & KELIN, J (1993). Number sense and related topics. In D. T. Owens (Ed.), Research ideas for the classroom: Middle grades mathematics (pp. 41-57). New York: Macmillian.
SOWDER, Judith T. & SCHAPPELLE, Bonnie P. (Eds.). (1989). Establishing foundations for research on number sense and related topics: Report of a conference. San Diego, CA: San Diego State University, Center for Research in Mathematics and Science Education.
TSAO, Yea-Ling (2004). Exploring the connections among number sense, mental computation performance, and the written computation performance of elementary preservice school teachers. Journal of College Teaching & Learning, 1(12), 71-90.
UMAY, Aysun; AKKUŞ, Oylum & PAKSU, Asuman D. (2006). Matematik dersi 1.-5. sınıf öğretim programının NCTM prensip ve standartlarına göre incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 198-211.
VERSCHAFFEL, Lieven; GREER, Brian & De CORTE, Erik (2007). Whole number concepts and operations. In F. K. Lester (Ed.), Second handbook of research on
664 Sare ŞENGÜL - Hande GÜLBAĞCI DEDE
mathematics teaching and learning (Vol. 2, pp. 557-628). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
YANG, Der-Ching (1995). Number sense performance and strategies possessed by sixth and eighth grade students in Taiwan. Unpublished Doctoral dissertation, University of Missouri, Columbia.
YANG, Der-Ching (2003). Teaching and learning number sense–an intervention study of fifth grade students in Taiwan. International Journal of Science and Mathematics Education, 1(1), 115-134.
YANG, Der-Ching (2005). Number sense strategies used by 6th grade students in Taiwan. Educational Studies, 31(3), 317-333.
YANG, Der-Ching; LI, Mao-Neng F. & LI, Wei-Jin. (2008). Development of a computerized number sense scale for 3rd graders: Reliability and validity analysis. International Electronic Journal of Mathematics Education, 3(2), 110-124. http://www.iejme.com/022008/ab3.htm adresinden ulaşılmıştır.
YANG, Der-Ching & LI, Mao-Neng F. (2008). An investigation of 3rd grade Taiwanese students’ performance in number sense. Educational Studies, 34(5), 443-455.
YANG, Der-Ching; REYS, Robert E., & REYS, Barbara J. (2009). Number sense strategies used by pre-service teachers in Taiwan. International Journal of Science and Mathematics Education, 7(2), 383-403.
YANG, Der-Ching & TSAI, Yi-Fang (2010). Promoting sixth graders’ number sense and learning attitudes via technology-based environment. Educational Technology & Society, 13(4), 112–125.
YANG, Der-Ching & WU, Wan-Ru. (2010). The study of number sense: Realistic activities integrated into third-grade math classes in Taiwan. The Journal of Educational Research, 103(6), 379-392.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com