Buradasınız

SUBJECTIVE WELL BEING LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purposes of this study are to investigate the SWB levels of university students and to question if SWB and its components (positive affect, negative affect, satisfaction with life) differ significantly according to demographic variables. The sample of this study was composed of 443 undergraduate students from Fatih University. The data collection instruments are Demographic Questionnaire, Positive-Negative Affect Scale and Satisfaction with Life Scale. The data was analyzed via SPSS 17 and descriptive statistics, t-test and variance analysis was utilized. The results show that SWB did not differ significantly according to demographic variables, however satisfaction with life differs significantly according to gender, age groups and perceived socioeconomical situation; and positive affect differs significantly according to perceived socioeconomical situation. In addition, negative affect was found as negatively correlated both with positive affect (r=-0.080, p<0.05) and satisfaction with life (r=-0.319, p<0.01). Positive affect and satisfaction with life were positively correlated (r=-0.408, p<0.01) with each other.

REFERENCES

References: 

Bradburn, N.M. (1969). The Structure of Psychological Well-Being. Chicago: Aldine.
Cenkseven, F. Ve Akbaş, T. (2007). Üniversite öğrencilerinde öznel ve psikolojik iyi olmanın yordayıcılarının
incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 27(3), 43-65.
Chow, H.P.H. (2005). Life satisfaction among university students in a Canadian prairie city: a multivariate
analysis. Soc Indic Res, 70: 139-150.
Cihangir-Çankaya, Z. (2009). Özerklik desteği, temel psikolojik ihtiyaçların doyumu ve öznel iyi olma: Özbelirleme
kuramı. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (31), 23-31.
Csikszentmihalyi, M. (2005). Akış: Üst Düzey Yaşantının Psikolojisi. (S. Kunt Akbaş, Çev.). Ankara: HYB.
Diener, E. (1984). Subjective Well-Being. Psychological Bulletin, 95(3): 542-575.
Diener E. & Emmons, R. A. (1984). The independence of positive and negative affect. Journal of Personality and
Social Psychology, Vol 47(5),1105-1117.
JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES
IN THE WORLD
August 2014, Volume: 4 Issue: 3 Article: 06 ISSN: 2146-7463
Copyright © International Journal on New Trends in Education and Their Implications / www.ijonte.org
33
Diener, E. D., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of
Personality Assessment, 49(1), 71-75.
Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E. & Smith, H. L. (1999). Subjective Well-Being: Three decades of progress.
Psychological Bulletin, 125(2): 276-302.
Dilmaç, B., Ve Bozgeyikli, H. (2009). Öğretmen adaylarının öznel iyi olma ve karar verme stillerinin incelenmesi.
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 171-187.
Durak, M., Senol-Durak, E., Ve Gencoz, T. (2010). Psychometric properties of the satisfaction with life scale
among Turkish university students, correctional officers, and elderly adults. Social Indicators Research, 99(3),
413-429.
Gençöz, T. (2000). Pozitif ve negatif duygu ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 15 (46),
19-26.
Grenville- Cleave, B. (2012). Introducing Positive Psychology: A Practical Guide. (Kindle edition). Australia: Icon.
Gündoğar, D., Gül, S. S., Uşkun, E., Demirci, S., Ve Keçeci, D. (2007). Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu
Yordayan Etkenlerin İncelenmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 10(1).
Gündoğdu, R. Ve Yavuzer, Y. (2012). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öznel iyi oluş ve psikolojik ihtiyaçlarının
demografik değişkenlere göre incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (23), 115.
Hefferon, K. & Boniwell, I. (2011). Positive Psychology: Theory, Research and Applications. England: Mc Graw
Hill.
İlhan, T. (2005). Öznel iyi oluşa dayalı mizah tarzları modeli. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi,
Ankara.
Johnson, W., & Krueger, R. F. (2006). How money buys happiness: Genetic and environmental processes linking
finances and life satisfaction. Journal of personality and social psychology, 90(4), 680.
Kahneman, D., Diener, E. & Schwartz, N. (1999). Well-Being: The foundations of hedonic psychology. New York:
Russell Sage Foundation.
Kalaycı, Ş. (2008). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil.
Keyes, C. L., Shmotkin, D., & Ryff, C. D. (2002). Optimizing well-being: The empirical encounter of two
traditions. Journal of personality and social psychology, 82(6), 1007- 1022.
Köker, S. (1991). Normal ve sorunlu ergenlerde yaşam doyumu düzeyinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Mroczek, D. K., & Kolarz, C. M. (1998). The effect of age on positive and negative affect: a developmental
perspective on happiness. Journal of personality and social psychology, 75(5), 1333.
Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and
eudaimonic well-being. Annual Review Psychology, 52: 141-66.
Özer, B. U., Ve Tezer, E. (2010). Umut Ve Olumlu-Olumsuz Duygular Arasındaki İlişkiler. Buca Eğitim Fakültesi
Dergisi, (23).
JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES
IN THE WORLD
August 2014, Volume: 4 Issue: 3 Article: 06 ISSN: 2146-7463
Copyright © International Journal on New Trends in Education and Their Implications / www.ijonte.org
34
Saygın, Y., Ve Arslan, C. (2009). Üniversite öğrencilerinin sosyal destek, benlik saygisi ve öznel iyi oluş
düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 207 -222.
Seligman, M.E.P. (2011). What is Well-Being?. Retrieved March 3, 2013, from
http://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/newsletter.aspx?id=1533
Şahin, H., & Karabeyoğlu Akman, Y. (2010). Well-being of university students who have lived abroad: The case of
Hacettepe university. Eurasian Journal of Educational Research, 40, 171-187.
Tümkaya, S. (2011). Türk üniversite öğrencilerinde öznel iyi oluşu yordayan sosyodemografik değişkenler ve
mizah tarzları. Eğitim ve Bilim, 36 (160), 158-170.
Tuzgöl-Dost, M. (2006). Subjective well-being among university students. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi, 31, 188.
Tuzgöl- Dost, M. (2007). Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumunun bazı değişkenlere gore
incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(22), 132-142.
Tuzgöl-Dost, M. (2010). Güney Afrika ve Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin bazı değişkenlere göre öznel iyi
oluş ve yaşam doyumlarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 35 (158), 75-89.
Ünal, S., Karlıdağ, R., Ve Yoloğlu, S. (2001). Hekimlerde tükenmişlik ve iş doyumu düzeylerinin yaşam doyumu
düzeyleri ile ilişkisi. Klinik Psikiyatri, 4(2), 113-8.
Watson, D, Tellegen, A., & Clark, L. A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and
negative affect: The PANAS scales. Journal of Personality And Social Psychology, 54(6), 1063-1070.
Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and
negative affect: the PANAS scales. Journal of personality and social psychology, 54(6), 1063.
Yavuz-Güler, Ç. Ve İşmen-Gazioğlu, A. S. (2008). Rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğrencilerinde öznel iyi olma
hali, psikiyatrik belirtiler ve bazı kişilik özellikleri: Karşılaştırmalı bir çalışma. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim
Fakültesi Dergisi, 23, 107-114.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com