Buradasınız

CREATIVE THINKING SKILLS ANALYZES OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Creativity consists of flexible, fluent, unique and unordinary thinking in different situations. In educational systems, one of the most important skills which students should gain is creative thinking. In this study, “creativity scale” (7 items) which is developed by Hu and Adey (2002) and adapted to Turkish is applied to 59 Vocational High School Students, 9-10-11th grade level students. When we compare students’ GPA scores and responses of creativity scale of first 4 items in the way of fluency and unique, the results are supported by researches which say there is positive but limited association between students’ academic successes and creativity. Other 3 items responses differences are more than related researches. Thus we can say this result is supported by literature which says the knowledge is necessary but not enough for creative thinking. On the other hand, students being teenager and having much more knowledge and much more experiences causes to have much more mental images related creativity scale items and many difference responses.

REFERENCES

References: 

Aktamış, H. (2007). Fen eğitiminde bilimsel süreç becerilerinin bilimsel yaratıcılığa etkisi: ilköğretim 7. sınıf
fizik ünitesi örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Aral, N. (2004). Çocukta yaratıcılığın gelişimi. Çoluk Çocuk Dergisi. 36, 23-24.
Aktamış, H. ve Ergin, Ö. (2006). Fen eğitimi ve yaratıcılık. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi
Dergisi, 20, 77-83.
Aktamış,H. ve Ergin, Ö. (2007). Bilimsel Süreç Becerileri İle Bilimsel Yaratıcılık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 11-23.
Aslan, E. (2001). Torrance Yaratıcı Düşünce Testinin Türkçe Versiyonu. M.Ü. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Dergisi, 14, 19-40.
Atasoy, B., KadayıfçI, H., & Akkuş, H. (2007). Öğrencilerin Çizimlerinden Ve Açıklamalarından Yaratıcı
Düşüncelerinin Ortaya Konulması (Çizimler Ve Açıklamalar Yoluyla Yaratıcı Düşünceler). Türk Eğitim Bilimleri
Dergisi, 5(4), 679-700.
Bailin, S. (1988). Achieving Extraordinary Ends : An Essay on Creativity. Boston. Kluwer Academic Publishers.
Besis, P. ve Jaquı, H. (1973). Yaratıcılık nedir? İstanbul: Reklam Yayınları.
Bowden, C. L. (1994). Bipolar Disorder and Creativity. In: Shaw MP, Runco MA, (Eds). Creativity and affect.
Norwood, NJ: Ablex Publishing Corp; 73-86
Choe, I. S. (2006). Creativity—A sudden rising star in Korea. In J. C. K. Kaufman & R. J. Sternberg (Eds.), The
international handbook of creativity (pp. 395–420). New York: Cambridge University Press.
Çeliker, H. D. ve Balım, A. G. (2012). Bilimsel Yaratıcılık ölçeğinin Türkçeye Uyarlanma Süreci ve Değerlendirme
Ölçütleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 1-21.
JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES
IN THE WORLD
November 2014, Volume: 4 Issue: 4 Article: 10 ISSN: 2146-7463
Copyright © International Journal on New Trends in Education and Their Implications / www.ijonte.org
83
Çellek, T. (2003). Sanat ve Bilim Eğitiminde Yaratıcılık. Pivolka, 8, 4–11.
Demirci, C. (2007). “Fen Bilgisi Öğretiminde Yaratıcılığın Erişi ve Tutuma Etkisi”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 32, 65-75.
Erdoğdu, Y. (2006). Yaratıcılık Değerlendirme Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması. İnönü Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 12, 61- 79.
Getzels JW, ve Csikszentmihalyi M. (1972). The creative artist as an explorer. In: McVicker Hunt J, editor.Human
intelligence. Transaction Books; Oxford: ss, 182–192.
Hu, W. ve Adey, P. (2002). A scientific creativity test for secondary school students. International Journal of
Science Education, 24(4), 389-403.
Kırışoğlu, O. (1991). Sanatta eğitim, (görmek, anlamak, yaratmak). Ankara: Eğitim Kitapevi.
Özden, Y. (1993). Yaratıcılığı Geliştirme Düşünmeyi Öğrenme Öğretme Biçimleri. Ankara: Pegem Yayınları.
MEB. (2013). İlköğretim Fizik dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığı.
Özkök, A. (2005). Disiplinler Arası Yaklaşıma Dayalı Yaratıcı Problem Çözme Öğretimi Programının Yaratıcı
Problem Çözme Becerisine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 159-167.
Öztürk, Ş. (2004). Eğitimde Yaratıcı Düşünme. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 77-84.
Parkhaust, H. B. (1999). Confusion, Lack Of Consensus And The Defination Of Creativity As A Construct. Journal
Of Creative Behavior, 33(1), 1-22
Rıza, E. T. (2000). Çocuklarda ve Yetişkinlerde Yaratıcılık Nasıl Uyarılır?, Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 68, 5-12.
Senemoğlu, N. (2013). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya (23. Baskı). Ankara:
Yargı Yayınevi.
San, İ. (1979a). Yaratıcılık, iki düşünce biçimi ve çocuğun yaratıcılık eğitimi. Ankara Ünversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesi Dergisi, 12(1-4), 177-190.
San, İ. (1979b). Sanatsal Yaratma ve Çocukta Yaratıcılık, Ankara, T.C. İş Bankası yayıncılık.
San, İ. (1985). Sanat ve Eğitim. A.Ü.E.B.F. yayını,2.basım, Ankara
Shaughnessy, M. F. (1995). On the Theory and Measurement of Creativity. Retrieved October 24, 2014, from
http://eric.ed.gov/?id=ED381576
Starko, A., J. (2001). Creativity in the classroom schools of cruous delight. (2. baskı). London: Lawrence Erlbaum
Associates
Sternberg, R. J. ve Lubart, T. I. (1996). Investing in creativity. American Psychologist, 51(7), 677-688.
Sternberg R. J, ve O’Hara L. A. (1999). Creativity and intelligence. In: Sternberg RJ, editor. Handbook of
Creativity. Cambridge University Press; Cambridge: ss. 251–272.
Tekindal, S. ve Tekindal B. (2009) Eğitimde Yaratıcılığı Ölçme. Milli Eğitim, 182, 106-122
Torrance, E. P. (1962). Guiding creative talent. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES
IN THE WORLD
November 2014, Volume: 4 Issue: 4 Article: 10 ISSN: 2146-7463
Copyright © International Journal on New Trends in Education and Their Implications / www.ijonte.org
84
Torrance, E. P. (1974). Torrance Test of Creative Thinking, Verbal Tests Forms A And B (Figural A&B), Scholastic
Service Inc. Il, Bensenville.
Torrance, E. P. ve Goff, K. (1989). A quiet revolution. Journal of Creative Behavior. 23(2), 136-145.
Yenilmez, K. ve Yolcu, B. (2007). Öğretmen Davranışlarının Yaratıcı Düşünme Becerilerinin Gelişimine Katkısı,
Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 95-105.
Yenilmez, K. Ve Yolcu, B. (2007). Öğretmen Davranışlarının Yaratıcı Düşünme Becerilerinin Gelişimine Katkısı.
Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 95-105.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com