Buradasınız

TÜRKİYE’NİN TİCARET ORTAKLARINA İHRACATININ NEDENLERİ

REASONS FOR TURKEY'S EXPORTS TRADING PARTNERS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Turkey has increased bilateral trade with various countries after especially 1980. In addition, it has diversified countries as trading partners further, particularly in recent years. These efforts to diversify have continued. This study focuses on the causes of Turkey's exports to various trading partners. The factors that are important in trade with each country are tried to explain with the help of models that are established for that purpose. Related to trade cooperation notably, various suggestions are presented by means of the light of the results obtained from this study.
Abstract (Original Language): 
Türkiye özellikle 1980 sonrası çeşitli ülkeler ile ikili ticaretini artırmıştır. Bunun yanında özellikle son dönemlerde ticaret yaptığı ülkeleri daha da çeşitlendirmiştir. Bu çeşitlendirme çabaları devam etmektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin çeşitli ticaret ortaklarına ihracatının nedenleri üzerinde durulmaktadır. Bu amaçla kurulan modeller yardımıyla her bir ülke ile ticaretinde önemli olan faktörler açıklanmaya çalışılmaktadır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar ışığında özellikle ticari işbirliği ile ilgili çeşitli öneriler sunulmaktadır.

REFERENCES

References: 

Aktaş, C. (2009) “Türkiye’nin İhracat, İthalat ve Ekonomik
Büyüme Arasındaki Nedensellik Analizi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi.18(2).
Al-Marhubi, F. (2000) “Export Diversification and Growth:
An Empirical Investigation”, Applied Economics Letters. 7(9), 559–
562.
Aleksandra P., Tamberi. M. (2008) "Dynamics of Relative
Product Diversification in the Course of Economic Development:
Import-Export Comparative Analysis," Degit Conference Papers.
Anderson, T. W. Hsiao, C. (1981), “Estimation of Dynamic
Models with Error Components”, Journal of the American Statistical
Association, 76 (375).
Arellano, M.Bond, S. (1991), “Some Tests of Specification for
Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment
Equations”, Review of Economic Studies, 58 (2).
Boriss, S., Dierk, H. (2006), “Export-led Growth Hypothesis:
Evidence for Chile”, Applied Economics Letters, 13 (5), 319-24
Bozkurt, K. (2007) “İçsel Büyüme Modelleri Bağlamında Türk
İmalat Sanayinde Teknolojik
Gelişme ve Ekonomik Büyüme”, Finans Politik & Ekonomik
Yorumlar, 44.
Çeviker A., Taş İ. (2011) "Türkiye'de İhracat Çeşitlendirmesi
ve Büyüme İlişkisi" Ekonomi Bilimleri Dergisi,3(2).
Darrat, A. (1987), “Are Exports Engine of Growth? Another
Look at the Evidence”, Applied Economics, 19, 277-83.
Demirhan, E. (2005) “Büyüme ve İhracat Arasındaki
Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği”, Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Dergisi. 60(4), 75–88.
Doyle, E. (1998), “Export-Output Causality: The Irish Case,
1953-1993”, Atlantic Economic Journal, 26 (2), 147-62. Greene, W.H. (2000), Econometric Analysis, Prentice Hall,
New Jersey.
Günalp, B. (2011) “Türk İmalat Endüstrilerinde Yoğunlaşma
Oranlarının Belirleyenleri: Bir Dinamik Panel Veri Analizi”,
Sosyoekonomi, 14(1).
Herzer D., Nowak, F. (2006) “Export-Led Growth In Chile:
Assessing the role of composition in productivity growth", The
Devoloping Economies, 44, (3), 306-328.
Karagöl, E., Serel, A. (2005) “Türkiye’de İhracat ve GSMH
Arasındaki İlişkinin Kointegrasyon Yöntemiyle İncelenmesi”, İstanbul
Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi. 50,
1029–1040.
Karagöz, M., Şen, A. (2005) “Exports and Economic Growth
of Turkey: Cointegration and Error-Correction Analysis”, Elektronik
Sosyal Bilimler Dergisi,4, (13),1–15.
Karunaratne, N.D. (1996), “Growth and Trade Dynamics
Under Regime Shifts in Australia”, Journal of Economic Studies, 23,
55-69.
Keong, C.C., Yusop, Z., Liew, V.K.S. (2003), “Export-Led
Growth Hypothesis in Malaysia: An Application of Two-Stage Least
Square Technique”, EconWPA, International Finance (F3, F4), 0308,
1-14
Kugler, P. (1991), “Growth, Exports and Cointegration: An
Empirical Investigation”, Weltwirtschaftliches Archiv, 127, 73-82.
Love, J.J., Chandra, R. (2004), "Testing Export-Led Growth in
India, Pakistan and Sri Lanka Using a Multivariate Framework",
Manchester School, 72 (4), 483-496.
Michaely, M. (1958) “Concentration of Exports and Imports:
An International Comparison”, The Economic Journal. 68, (272), 722-
36.
Reinhardt, N. (2000), “Back to Basics in Malaysia and
Thailand: The Role of Resource-Based Exports in Their Export-Led
Growth”, World Development, 28, 55-77 Serletis, A. (1992), “Export Growth and Canadian Economic
Development”, Journal of Development Economics, 38, 133-45.
Seyidoğlu, Halil(1999, 2007), Uluslararası İktisat, Güzem Can
Yayınları, İstanbul
Seyidoğlu, Halil (2003), Uluslararası Finans, Güzem Can
Yayınları, İstanbul
Şimşek, M. (2003) “İhracata Dayalı-Büyüme Hipotezinin
Türkiye Ekonomisi Verileri İle Analizi 1960–2002”, Dokuz Eylül
Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 18(2), 43- 63.
Tezcanlı, M.V., Oral, E. (1996), Avrupa Birliği Sermaye
Piyasalarının Entegrasyonu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası,
Denge Matbaacılık, İstanbul.
Thornton, J. (1996) “Cointegration, Causality and Export-Led
Growth in Mexico, 1895-1992”, Economics Letters, 50, 413-6.
Tuncer, İ. (2002) “Türkiye’de İhracat, İthalat Ve Büyüme:
Toda-Yamamoto Yöntemiyle Granger Nedensellik Analizleri (1980–
2000)”, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9,
(9), 90–106.
Wilhelms, C. (1967) “Export Diversification in Latin
America”, Intereconomics, (2), 46–48.
Yapraklı, S. (2007) "İhracat ile ekonomik büyüme arasındaki
nedensellik: Türkiye üzerine ekonometrik bir analiz". ODTÜ Gelişme
Dergisi, 34 (Haziran), 97-112.
www.kalkinma.gov.tr
www.tcmb.gov.tr
www.tuik.gov.tr
www.worldbank.org

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com