Buradasınız

ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTE OLAN BAĞLILIKLARINDA BİR ÖNCÜL OLARAK ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN ROLÜ

EMPLOYEES’ ORGANIZATIONAL COMMITMENT AS A PRECURSOR TO THE ROLE OF ORGANIZATIONAL LEARNING

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Such concepts as uncertainty, discontinuity and change are the ones that best describe the features of today’s world. Learning in an ever-changing environment provides organizations with the opportunity of being flexible. As a social system, organizations are supposed to benefit from the human factor, which is the most important source of organizations, in an efficient and effective way to perform the act of learning properly. In this regard, commitment emerges as an important concept in terms of benefiting from employees to the maximum extent. This study intends to explain the relation between these two concepts to find out to what extent the organizational commitment is important for organizational learning and if organizational practices are necessary to ensure organizational commitment.
Abstract (Original Language): 
Belirsizlik, süreksizlik ve değişim gibi kavramlar günümüz dünyasının özelliklerini en iyi nitelendiren kavramlardır. Sürekli değişimlerin olduğu bir ortamda öğrenme, örgütlere esnek davranabilme imkânı sağlamaktadır. Sosyal bir sistem olan örgütler, öğrenme eylemini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek için örgütlerin en önemli kaynağı olan insan faktöründen etkin ve etken bir şekilde faydalanmalıdır. Bu bağlamda bağlılık, işgörenlerden azami ölçüde yararlanma açısından önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmıştır. Bu çalışmada, örgütsel öğrenmenin, örgütsel bağlılığın sağlanmasında ne derece etkili olduğunu ve bunun yanı sıra örgütsel bağlılığın sağlanabilmesinde örgütsel uygulamalarında gerekli olup olmadığını ortaya çıkarmak için bu iki kavram arasındaki ilişkinin açıklanması hedeflenmiştir
19
37

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

[1] (http://www.surveysystem. com/sscalc.htm).
[2] Ahmad, K. Z. ve Bakar, R. A. (2003). The association between training and organizational
commitment among white-collar workers in Malaysia. International Journal of Training and
Development. Malaysia.
Çalışanların Örgüte Olan Bağlılıklarında Bir Öncül Olarak Örgütsel Öğrenmenin Rolü | NAKTİYOK, İŞCAN
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 5 * Sayı 7 * Yıl 2014
35
[3] Allen, N. J. ve Meyer J. P. (1991). “A Tree-Component Conceptualization of Organizational
Commitment”. Human Resource Management Review, Vol: 1, 61–89.
[4] Ateş, R. (2007). “Büyük Şirketler Neden Başarısız Olur”. Şirket Doktoru Dergisi, Sayı: 1.
[5] Baker, W. E., Sinkula, J. M. (1999). “The Synergistic Effect of Market Orientation and Learning Orientation
on Organizational Performance”. Journal of the Academy of Marketing Science, 27(4), 411-427.
[6] Balay, R. (2000). Özel ve Resmi Liselerde Yönetici ve Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı: Ankara İli
[7] Bartlett, K. R. (2001). “The relationship between training and organizational commitment: A study
in the health care field’’. Human Resource Development Quarterly, 12(4), 335–352.
[8] Barutçugil, İ. (2002). Bilgi Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık. Erişim Tarihi: 27.02.2010.
[9] Bayram, L. (2005). “Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık”. Sayıştay Dergisi, Sayı: 59,
125–139.
[10] Calantone, R. J., Cavusgil, S. T., Zhao, Y. (2002). “Learning orientation, firm innovation capability,
and firm performance”. Industrial Marketing Management, No:31, 515-524.
[11] Cho, D. Y., Kwon, D. B. (2005). “Self-directed learning readiness as an antecedent of organizational
commitment: A Korean study’’. International Journal of Training and Development, 9(2), 140-152.
[12] Farrell, M. (1999). “Antecedents And Consequences Of a Learning Orientation’’. Marketing
Bulletin, No: 10, 38-52.
[13] Hall, D.T., Schneider, B., Nygren, H.T. (1970). “Personal factors in organizational identification’’.
Administrative Science Quarterly, 15(2), 176-190.
[14] Hoang, V. P. (2005). Organizational Learnig In A Knowledge Economy. Erişim
tarihi:18Mart2011,AğSitesi:www.aeaf.minfin.bg/documents/Van_Phuc_Hoang_paper_
CMTEA2005.pdf,:20-21, Erişim Tarihi: 10.11.2011.
[15] Hsu, H.Y. (2009). Organizational Learning Culture’s Influence on Job Satisfaction, Organizational
Commitment, and Turnover Intention among R&D. Professionals in Taiwan during an Economic
Downturn -June, A Dıssertatıon Submıtted To The Facutlty Of The Graduate School Of The
Unıversıty Of Mınnesota.
[16] http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=526,
[17] İnce, M., Gül, H. (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık. Konya: Çizgi Kitapevi.
[18] Joo, B. (2009). “Kyoo The Effects Of Organizational Learning Culture, Perceived Job Complexity,
And Proactive Personality On Organizational Commitment And İntrinsic Motivation’’. Minnesota:
Winona State University.
[19] Kalkan, V. D. (2007). “Örgütsel Öğrenme ve Bilgi Yönetimi Kesişim ve Ayrışma Noktaları’’.
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 25.
[20] Kondratuk, T. B., Hausdorf, P. A., Korabik, K., Rosin, H. M. (2004). “Linking Career Mobility
With Corporate Loyalty: How Does Job Change Relate to Organizational Commitment”, Journal
of Vocational Behavior, No: 65, 335.
NAKTİYOK, İŞCAN | Employees’ Organizational Commitment As A Precursor To The Role Of ...
Kafkas University Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty
KAU EASF Journal | Vol 5 * Issue 7 * Year 2014
36
[21] Kontoghiorghes, C., Bryant, N. (2004). “Exploring Employee Commitment İn A Service
Organization İn The Health Care İnsurance İndustry’’. Organization Development Journal, 22(3),
59-73.
[22] Krishna, V. (2008). “Exploring Organizational Commitment from an Organizational Perspective:
Organizational Learning as a Determinant of Affective Commitment in Indian Software Firms’’.
The Faculty of The Graduate School of Education and Human Development of The George
Washington University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of
Education, 60-62.
[23] Maurer, T. J., Lippstreu, M. (2008). “Who will be committed to an organization that provides
support for employee development’’? Journal of Management Development, 27(3), 328-347.
[24] McEvoy, M. G. (1997). “Organizational Change And Outdoor Management Education’’. Human
Resource Management, 36(2), 235-250.
[25] Mcgıll, M. Slocum, J. Leı, D. (1992). “Management Practices in Learning Organizations’’.
Organizational Dynamics, 21 (1).
[26] McMurray, A. J., Dorai, R. (2001). “The relationship between workplace training and organizational
commitment in Australian organizational settings: A preliminary analysis. In O. A. Aliaga (Ed.),
Proceedings of the 2001 Academy of Human Resource Development Conference’’. Tulsa, OK:
Academy of Human Resource Development.
[27] Morrow, P. C., Coyle-Shapiro, J. A.M. (2006). “Organizational and Client Commitment Among
Contracted Employees”. Journal of Vocational Behavior, Sayı: 68, 419.
[28] Nguyen, T. D., Barrett, N. J., Fletcher, R. (2006). “Information İnternalisation and İnternationalisation:
Evidence from Vietnamese Firms, International Business Review, No: 15, 682-701.
[29] Park, S. (2007). “Relationships Among Managerial Coaching İn Organizations And The Outcomes
Of Personal Learning, Organizational Commitment, And Turnover İntention’’.A Dissertation
Submitted To The Faculty Of The Graduate School Of The Universty Of Minnesota, 42-43.
[30] Paul, A.K., Anantharaman, R.N. (2004). “Influence Of HRM Practices On Organizational
Commitment: A Study Among Software Professionals India’’. Human Resource Development
Quarterly, 1(15), 78.
[31] Rose, R. C., Kumar, N., Pak, O. G. (2009). “The Effect Of Organizational Learning On Organizational
Commitment, Job Satisfaction And Work Performance’’. Universiti Putra Malaysia, 59.
[32] Samadov, S. (2006). İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Özel Sektörde Bir Uygulama.(Yayınlanmış
Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim
Dalı Yönetim ve Organizasyon Programı.
[33] Senge, P. M. (2000). Beşinci Disiplin: Öğrenen Organizasyon Düşünüşü ve Uygulaması. (Çev.
Aysegül İldeniz-Ahmet Doğukan). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
[34] Sinkula, J. M., Baker W. E., Noordewier, T. (1997). “A Framework for Market Based Organizational
Learning: Linking Values, Knowledge, and Behavior’’ Journal Of The Academy Of Marketıng
Science Fall, 305-318.
Çalışanların Örgüte Olan Bağlılıklarında Bir Öncül Olarak Örgütsel Öğrenmenin Rolü | NAKTİYOK, İŞCAN
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 5 * Sayı 7 * Yıl 2014
37
[35] Sinkula, J. M., Baker W. E., Noordewier, T. (1997). “A Framework for Market Based Organizational
Learning: Linking Values, Knowledge, and Behavior’’ Journal Of The Academy Of Marketıng
Science Fall, 305-318.
[36] Sreenivasan, V. (2008). “Over 100 years old and still going strong”, The Business Times, 17 July, Sayı: 2.
[37] Tan, D.S.K., Akhtar, S.(1998). “Organizational Commitment and Experienced Burnout:
An Exploratory Study From a Chinese Cultural Perspective”. The International Journal of
Organizational Analysis, 6(4).
[38] Timuroğlu, M. K. (2010). Stratejik Düşünce, Öğrenme Yönlülük Ve Yenilik. (Yayınlanmamış
Doktora Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı.
[39] Tiryaki, T. (2005). Örgüt Kültürünün Örgüt Bağlılığı Üzerine Etkileri. (Yayınlanmış Yüksek Lisans
Tezi). Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
[40] Tseng, C.C. (2010). “The Effects of Learning Organization Practices on Organizational Commitment
and Effectiveness for Small and Medium-Sized Enterprises in Taiwan’’. A Dıssertatıon Submıtted
To The Faculty Of The Graduate School Of The Unıversıty Of Mınnesota Vol: 9, 30-31.
[41] Wasti, (2003). “Organizational commitment, turnover intentions and the influence of cultural
values.” Journal of Occupational Psychology, Sayı: 76, 303.
[42] Wheelen, T. L., Hunger, J. D. (2010). “Strategic Management and Business Policy, Twelfth Edition’’.
Prentice Hall, New Jersey, USA, 65.
[43] Yüceler, A. (2005). Örgütsel Bağlılık ve Örgüt İklimi İlişkisi. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi).
Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Yönetim Ve Organizasyon Bilim Dalı.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com