Buradasınız

ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTE BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR PERAKENDE İŞLETMESİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMA

THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A STUDY ON THE EMPLOYEES OF A RETAILING COMPANY

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Organizational culture is the shared values by all the members of an organization. Organizational commitment is the acceptance of these values and organizational goals by the employees, which could be defined by being ready for to work more and having a big desire for to stay within the organization. With this aim, an empirical study conducted on the employees of a retailing company. According to the results of this study, it is proved that organizational culture has a positive and significant effect on organizational commitment of the employees. Specifically, the level of sociability of an organization has a positive and significant effect on all the dimensions of organizational commitment of the employees whereas the level of solidarity of an organization has a positive and significant effect only on normative commitment of the employees.
Abstract (Original Language): 
Örgüt kültürü, örgüt üyelerinin tamamı tarafından paylaşılan değerlerdir. Örgüte bağlılık ise çalışanların örgütsel amaç ve değerleri kabul etmesi, bu amaçlara ulaşmak için çaba göstermesi ve örgüt üyeliğini devam ettirme isteğidir. Bu çalışmanın amacı, örgüt kültürünün çalışanların örgüte bağlılıkları üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla bir perakende işletmesi çalışanları üzerinde görgül bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda, örgütün sosyalleşme düzeyinin örgüte bağlılığın tüm boyutları (duygusal, devam ve normatif) üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu görülmüştür. Ayrıca, örgütün dayanışma düzeyinin örgüte bağlılığın sadece normatif bağlılık üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.
187
202

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

[1] Akyürek, Ç. E; Ş. A. Toygar; T. Şener (2013) “Örgütsel Kültür ve Alt Kültürün Örgütsel Bağlılığa
Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 12(2), 55-62.
[2] Alamur, B. (2005) “Örgüt Kültürü ve Örgüte Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi; Anadolu
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Bir Uygulama”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
[3] Anderson, J.C. ve Gerbing, D.W. (1988) “Structural Equation Modeling in Practice: A Review and
Recommended Two-step Approach”, Psychological Bulletin, 103(3), 411-423.
[4] Ashkanasy N. M. ve Jackson, C. R. A. (2009) “Örgüt Kültürü ve İklimi” (Ed. N. Anderson, D. Öneş,
Sinangil, H. K. ve C. Viswesvaran). Endüstri, İş ve Örgüt Psikolojisi El Kitabı içinde. İstanbul:
Literatür Yayınları, 465- 483.
[5] Balay, R. (2000) Yönetici ve Öğretmenlerde Örgüte Bağlılık, Ankara: Nobel Yayınları.
[6] Bayram, L. (2005) “Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgüte Bağlılık”, Sayıştay Dergisi, 59, 125-139.
[7] Çetin Ölçüm, M. (2004) Örgüt Kültürü ve Örgüte Bağlılık, Ankara: Nobel Yayınları.
[8] Çöl, G., Ceylan A., Gül H. (2005) “İşin Anlamlılığını Belirleyen Sosyal-Yapısal Özelliklerin
Güçlendirmeye Olan Etkileri ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(1),
35-51.
[9] Demir, C. ve U. C. Öztürk (2011) “Örgüt Kültürünün Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi ve Bir
Uygulama”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(1), 17-41.
[10] Demirel, Y. (2009) “Örgütsel Bağlılık ve Üretkenlik Karşıtı Davranışlar Arasındaki İlişkiye
Kavramsal Yaklaşım”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(15), 115-132.
[11] Demirgil, A. (2008) “İşletmelerde Mobbing Uygulamaları ile Örgüte Bağlılık İlişkisinin
İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Yıldız Teknik
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
[12] Denison, D. R., Mishra A. K. (1995) “Toward a Theory of Organizational Culture and
Effectiveness”, Organizational Science, 6(2), 204-223.
[13] Doğan, S., Kılıç, S. (2007) “Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirmenin Yeri”,
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Temmuz-Aralık, 29, 37-61.
[14] Dolu.B. (2011) “Bankacılık Sektöründe Çalışanların Örgüte bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir
Araştırma”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı.
Örgüt Kültürünün Örgüte Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Bir Perakende İşletmesi Çalış... | TAMER, İYİGÜN, SAĞLAM
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 5 * Sayı 8 * Yıl 2014
201
[15] Dordevic, B. (2004). “Employee Commitment in Times of Radical Organizational Changes”,
Facta Universitatis, Series, Economics and Organization, 2(2), 111-117.
[16] Erdem, F., İşbaşı, O.J. (2001) “Eğitim Kurumlarında Örgüt Kültürü ve Öğrenci Alt Kültürünün
Algılamaları”, Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 33-57,
[17] Erdem,R. (2007) “Örgüt Kültürü Tipleri ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Elazığ İl
Merkezindeki Hastaneler Üzerinde Bir Çalışma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi,
2(2), 63-79.
[18] Goffeee, R. ve Jones, G. (2000) Kurum Kültürü: Kuruluşunuzun Kurumsal Kültürünün İşiniz
Üzerindeki Yıkıcı ve Yapıcı Etkileri, (Çev.Kıvanç Kutmandu), Ankara: MediaCat Kitapları.
[19] Gülova A.A. ve Ö. Demirsoy (2012) “Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki:Hizmet
Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma”, Business and Economics Research Journal,
3(3), 49-76.
[20] Güvenç, B. (2002) İnsan ve Kültür, 9.Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi.
[21] Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010) Multivariate Data Analysis, 7th ed.,
Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
[22] Hofstede, G. (1991) Cultures and Organizations, London: McGraw-Hill Company,
[23] Hu, L.; Bentler, P. M. (1999) “Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure Analysis:
Conventional Criteria versus New Alternatives”, Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55.
[24] İbicioğlu, H. (2000) “Örgütsel Bağlılıkta Paradigmatik Uyumun Yeri”, Dokuz Eylül Üniversitesi
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), 13-22.
[25] Liou, S.R. (2008) “An Analysis of the Concept of Organizational Commitment”, Nursing Forum,
Philadelphia: Jul-Sep, 43(3), 116-125.
[26] Meyer, J. & Allen, N. (1997) Commitment in the Workplace, CA: SAGE Publications.
[27] Mowday RT, Steers RM, Porter L.W. (1979) “The Measurement of Organizational Commitment”,
Journal of Vocational Behavior, 14(4), 224-247.
[28] Özalp, İ. (2001) İşletme Yönetimi, Eskişehir: Birlik Ofset.
[29] Peters, Tom J. & Waterman, Robert H. (1982) In Search of Excellence - Lessons from America’s
Best-Run Companies, London: HarperCollins Publishers.
[30] Rashid, M. Z. A., Sambasivan, M., Rahman, A. A. (2004) “The Influence of Organizational
Culture on Attitudes Toward Organizational Change”, Leadership & Organization Development
Journal, 25(2), 161-179.
[31] Sabuncuoğlu, Z., Tüz, M. (2005) Örgütsel Psikoloji, Bursa: Ezgi Kitapevi.
[32] Schein, E. H., (1990) “Organizational Culture”, American Psychologist, 45, 109-119.
[33] Schein, E. H. (1992) Organizational Culture and Leadership, 2nd Edition, San Francisco: Jossey-
Bass.
[34] Sekaran, U. (2000) Research Methods For Business: A Skill-Building Approach, 3. Basım, UK:
TAMER, İYİGÜN, SAĞLAM | The Impact of Organizational Culture on Organizational Commitment: ...
Kafkas University Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty
KAU EASF Journal | Vol 5 * Issue 8 * Year 2014
202
Wiley&Sons.
[35] Sipahi, B., Yurtkoru, E. S. ve M. Çinko (2006) Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi, İstanbul:
Beta Yayınları.
[36] Şimşek, M (1999) Yönetim ve Organizasyon, 5. Basım, Ankara: Nobel Yayınları.
[37] Taylor, E.B. (1958) The Origins of Culture and Religion in Primitive Culture. NY: Harper&Brothers.
[38] Trice, H. M., Beyer, J. M. (l993) The Cultures of Work Organizations, NJ: Prentice Hall.
[39] Trompenaars, F. (l994) Riding the Waves of Culture, London: Irwin Business Publishing.
[40] Turan, E, Erdil, O., Kitapçı, H. (2010) “Örgüt Kültürünün Kalite Algısına ve İşletme Performansına
Etkisi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 259-273
[41] Ünler, E. (2006) “Örgütte Bağlılığın İşin Nitelikleri ve Davranış Düzeltme Uygulamasıyla İlişkisi”,
Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), 95-115.
[42] Wasti, A.S. ve Önder, Ç. (2003) “Kültürlerarası Çalışmalarda Yöntem: Örgütsel Bağlılık
Yazınından Dersler”, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 125-145.
[43] Wiener, Y. (1982). “Commitment in Organization a Normative View”, Academy of Management
Review, 7(3), 418–428.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com