Buradasınız

BİR AKTİF İSTİHDAM POLİTİKASI ARACI OLARAK GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİ: “KOSGEB YENİ GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI” ÖRNEĞİ

EFFECTIVENESS OF ENTREPRENEURSHIP PROGRAMME AS A TOOL OF ACTIVE EMPLOYMENT POLICY: SAMPLE OF “NEW ENTREPRENEURSHIP SUPPORT PROGRAM OF KOSGEB”

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In recent years entrepreneurs who establish new businesses and enterprises have great importance in combating the economic crisis and unemployment which always have taken place at the forefront in the agenda of the country and the world. Supports of entrepreneurship are provided by statefunded as a dense in Turkey. Many of these support is given by Small and Medium Enterprises Development Organization (SMEDO). SMEDO has many support for SMEs. In this study, it has examined the new implemented entrepreneur support program to support entrepreneurs. At the end of the research it has found that the majority of participants are satisfied with the education they receive. At the same time it has also found the problems like difficulty of eligibility requirements from entrepreneurship support, lack of start-up capital, rental shortages and as there are a lot of bureaucratic procedures.
Abstract (Original Language): 
Son yıllarda dünya ve ülke gündeminde sürekli ilk sıralarda yer alan ekonomik kriz ve işsizlikle mücadelede, yeni kurulacak olan işletmelerin ve bu işletmeleri kuracak girişimcilerin desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de girişimcilik destekleri yoğunlukla devlet destekli olarak sağlanmaktadır. Bu desteklerin birçoğu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından verilmektedir. KOSGEB’in KOBİ’lere yönelik çok sayıda desteği bulunmakta olup bu çalışmada girişimcilerin desteklenmesine yönelik uygulanan “Yeni Girişimci Destek Programı” ve Batı Karadeniz Bölgesinde uygulanan girişimcilik eğitimleri incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun aldıkları eğitimden memnun oldukları görülmüştür. Ancak girişimcilik desteğinden yararlanma şartlarının zorluğu, başlangıç sermayesi ve kira sıkıntısı, bürokratik işlemlerin çok olması gibi sorunların da olduğu tespit edilmiştir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

[1] Auer, P., Ü. Efendioğlu ve J. Leschke (2005), Active Labour Market PoliciesAroundthe World:
CopingwiththeConsequences of Globalization, ILO Yayını, Geneva.
[2] Biçerli, M.Kemal (2004), İşsizlikle Mücadelede Aktif İstihdam Politikaları, Anadolu Üniversitesi
Yayınları, Eskişehir.
[3] Biçerli, M.Kemal (2009), Çalışma Ekonomisi, Beta Basım Yayım, İstanbul.
[4] http://kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=8&refContent=69, (Erişim Tarihi: 31.12.2013).
[5] http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/b.aspx?ref=16, (Erişim tarihi: 17.01.2014)
[6] http://www.girisimhaber.com/post/2012/04/26/Ulkemizdeki-Kadin-Girisimci-...
Yukseldi.aspx, (Erişim tarihi: 31.12.2013).
[7] İŞKUR (2011), İŞKUR 2011 Yılı Faaliyet Raporu, İŞKUR Yayınları, Ankara.
[8] İŞKUR (2013), İŞKUR 7. Genel Kurul Raporu, İŞKUR Yayınları, Ankara.
[9] Karabulut, Alpaslan (2007), Türkiye’deki İşsizliği Önlemede Aktif İstihdam Politikalarının Rolü ve
Etkinliği, Uzmanlık Tezi, Türkiye İş Kurumu, Ankara.
[10] Korkmaz, A. ve A. Mahiroğulları (2007), İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları, Ekin
Basım Yayın Dağıtım, Bursa.
[11] KOSGEB (2011), 2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı, Ankara.
[12] KOSGEB (2013), Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Verileri.
[13] KOSGEB (SGB) Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2011-2015 Stratejik Plan, Ankara.
[14] Özşuca, Ş. T. (2003), Esneklik ve Güvenlik İkileminde Türkiye Emek Piyasası, İmaj
Yayıncılık,Ankara.
Bir Aktif İstihdam Politikası Aracı Olarak Girişimcilik Programlarının Etkin... | İSLAMOĞLU, NAMAL, KÖLEOĞLU
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 5 * Sayı 8 * Yıl 2014
43
[15] Resmi Gazete (2009), 16.07.2009 tarih ve 27290 sayı, 2009/15199 sayılı “Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Kararı”nın yürürlüğe konulması ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı.
[16] Resmi Gazete (2012), 19.06.2012 tarih ve 28328 sayı, 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com