Buradasınız

İSLAMİ FİNANS ÇERÇEVESİNDE MENKUL KIYMETLEŞTİRİLMİŞ VARLIK; SUKUK DÜNYA VE TÜRKİYE PİYASASI İNCELEMESİ

SECURITIZED ASSETS İN ISLAMIC FINANCE; SUKUK WORLD MARKET EVALUATION AND TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
One of the most important features of islamic finance are debt securities known as non-interest bearing bonds or bonds and expressed by the term ‘‘sukuk’’. Accounting and Auditing Organization for İslamic Financial Situations (AAOIF) define sukuk as ‘‘pari passu certificates representing collective ownership on assets playing part in basket of asset forming basis ’’ In terms of ıssuers, when taken the justification of sukuk’s issuing into consideration, the reasons are as follows; to expand and diversify investor base, to provide finance, In terms of investor, new investment opportunity for new asset class, the way of capital to use more productively and efficiently.When Today’s economic situation and crisis is considered,and When Sukuk operations is evaluated,especially for our country- It is observed that Being increased sukuk’s market, having functional legal infrastructure basically and It is observed that Sukuk can be used for financing of sizable public investments.
Abstract (Original Language): 
İslami finansın son yıllardaki en önemli çeşitlerinden biri de Sukuk ile ifade edilen faizsiz tahvil veya bono olarak da nitelendirilen borç senetleridir. İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Kurumu (AAOIFI) Sukuk’u, “dayanak teşkil eden bir varlık sepetinde yer alan varlıklar üzerindeki ortak mülkiyeti temsil eden eşit değerdeki sertifikalar” olarak tanımlamıştır. Sukuk ihracının gerekçeleri ihraççılar açısından bakıldığında; finansman temini, yatırımcı tabanını genişletmek ve çeşitlendirmek olmakla beraber, yatırımcılar açısından; yeni bir varlık sınıfına yatırım imkanı, sermayeyi daha etkin ve verimli kullanma yolu olarak açıklanabilir. Günümüz ekonomik durumu ve krizler düşünüldüğünde sukuk işlemlerinin özelikle ülkemiz açısından değerlendirildiğinde, sukuk piyasasının artırılması, temelde işlevsel bir hukuki alt yapıya sahip olması ve büyük kamu projelerin finansmanında kullanılabileceği gözlemlenmiştir.

REFERENCES

References: 

AUSAF, A., 1993. Contemporary Practies of Islamic Financing Techniques,Islamic Development Bank, s.33 COMMERZBANK CORPORATES &MARKETS. 2012. “The Sukuk Market”, Emerging Market, 28 Ağustos, s.8
DEDE, K., 2013. Sukuk Kira Sertifikaları.Türkiye Katılım Bankaları Birliği, http://www.tkbb.org.tr/onemli-basliklar.aspx?pageID=87 (Erişim Tarihi: 07.03.2014) ELGARİ, M. A., 1997. “Short Term Financial Instruments based on Salam Contracts, in Ausaf Ahmad and Tarigullah Khan, Islamic Financial Instruments for Public Sector Resource Mobilization, Islamıc Research and Training Institute, Jeddah, 1997, s. 66. GÜNGÖREN, M., 2011. Katılım Bankalarında Menkul Kıymet İhracının (Seküritizasyon)Yapısal Farklılık Gösteren Finansal Piyasalarda Uyum Modellemesi: Sukuk Örneği. YayımlanmamışDoktora Tezi, T.C. Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüFinans Bankacılık Anabilim Dalı, İstanbul-2011. HALICI, Ü. A. ve HALICI A., 2013. “Finansman Temininde Yeni Bir Argüman: Sukuk (Varlığa Dayalı Kira Sertifikası), Lebib Yalkın Dergisi, Sayı 117, ss.238-245. KHAN, M. A., 2003. Islamic Economics and Finance: Glossary. 2.Edition. London: Routledge, s,129. KÜÇÜKÇOLAK, N., 2008. “Faizsiz Finansman Sertifikası Sukuk’un Türk Sermaye Piyasası Açısından Değerlendirilmesi”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Sayı 520, ss.23-37 ÖZEL, A., 2013. İslami Yatırım Fonları, 2013, Sermaye Piyayası Kurulu Yeterlik Etüdü. ROBERT G. ve İsmail, Arshad2007.Regulating Islamic Capital Markets, Islamic Finance The Regulatory Challenge, Simon ARCHER ve Rifaat Ahmed Abdel Karim (Ed.), John Wiley&Sons (Singapore), s.283 SEVİNÇ, E.,2013. Sukuklardan Oluşan Eşit Ağırlıklandırılmış Portföy ile Türkiye’de İhraç Edilmiş Eurobondlardan Oluşan Eşit Ağırlıklandırılmış Portföyün Riske Maruz Değerinin Karşılaştırması. Türkiye Bankalar Birliği Dergisi,86:78-100. TOK, A.,2009. İslami Finans Çerçevesinde Sukuk (İslami Tahvil) Uygulamaları, Katılım Bankaları ve Türkiye Açısından Değerlendirme, Sermaye Piyayası Kurulu Yeterlik Etüdü. TUNÇ, H.,2010.Katılım Bankacılığı: Felsefesi, Teorisi ve Türkiye Uygulaması. 8.Basım. İstanbul: Nesil Yayınları UÇAR, M.,1993. Türkiye’de Dünyada Faizsiz Bankacılık ve Hesap Sistemleri 1.Basım. İstanbul: Finansal Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Yayınları
USMANİ, M. T., 1998. An Introduction to Islamic Finance. http://www.muftitaqiusmani.com/images/stories/downloads/pdf/an%20introdu... (Erişim Tarihi: 24.02.2014) WILSON, R. 2004. “Overview of theSukuk Market”, ADAM, N. ve THOMAS,A. (edts), Islamicbonds: Your Guide toIssuing, StructuringandInvesting inSukuk, (3-17), Londra, EuromoneyBooks. İnternet Kaynakları
Mahmut YARDIMCIOĞLU, Yücel AYRIÇAY, Sedat COŞKUN
174
Accounting and Auditing OrganizationforIslamic Financial Institutions (AAOIFI) (2014). Islamic Financial Definitions http://www.aaoifi.com/aaoifi/-IslamicFinancialDefinitions/tabid/209/lang... (Erişim Tarihi: 09.03.2014). Borsa İstanbul (2010). www.borsaistanbul.com/docs/defaultsource/research orhanerdem.pdf (Erişim Tarihi: 10.03.2014) Cgscenter (2012). “Sukuk Nedir, Nasıl Oluşturulmaktadır, Geleneksel Bono ve Seküritizasyondan Farkı Nedir?” http://www.cgscenter.org/doc/ SUKUK%20NEDIR.pdf(Erişim Tarihi:04.03.2014) Ernst&Young(2012). Günümüzün gözde finansman aracı: Sukuk Report,http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Sukuk/$FILE/sukuk%20makalesi8.pdf(Erişim Tarihi: 22.02.2014)
International Islamic Financial Market(2013).http://www.iifm.net/-documents/iifm-sukuk-report(Erişim Tarihi: 24.02.1014) Sermaye Piyasa Kurulu (2010). Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" Hakkında Basın Duyurusu. Sermaye Piyasa Kurulu http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx-?aid=201041-&subid=0&ct=c. (Erişim Tarihi:10.03.2014) Sermaye Piyasası Kurulu (2010). Kira Sertifikalarına Ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ. Resmî Gazete.27539. (Erişim Tarihi:10.03.2014).
Sermaye Piyasası Kurulu(2013). İzahname İhraç Belgesi Onaylanan Borçlanma Ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları Özet Durum Tablosu, http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=downloadfile&pageid=910 (Erişim Tarihi: 10.03.2014)
Türkiye Katılım Bankaları Birliği (2010). Önemli Başlıklar, http://www.tkbb.org.tr/onemli-basliklar.aspx?pageID=87sukukkira-sertifik...ı (Erişim Tarihi:09.03.2014) Zawya (2013). Sukuk Perception and Forecast Study, http://www.zawya.com/-sukuk/perception-and-forecast-study/2013/ (Erişim Tarihi: 07.03.2014)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com