Buradasınız

İŞVERENİN VE ÇALIŞANIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ SORUMLULUĞUNUN HEMŞİRELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

THE EVALUATION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY RESPONSIBILITY OF EMPLOYERS AND EMPLOYEES BY NURSES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objective: This study is an evaluation of in what extent the employers and employees fullfill their responsibilities about Occupational Health and Safety (OHS) at health businesses from the point of emloyees. Materials and Methods: This study is conducted with 228 nurses working at 5 outlying districts of Konya city. ‘OHS Health Businesses’ scale is used in collection of data. The Cronbach Alpha coefficients of the scale related to the responsibilities of employers and employees in OHS dimensions are found respectively; 0,97 (p=0,000<0,05) and 0,89 (p=0,000<0,05). The cronbach alpha coefficient for the overall reliability of the scale is calculated as 0,94 (p=0,000<0,05). In the analysis of data, frequency analysis for descriptive analysis, to determine the reliability of the scale reliability analysis, for binary comparisions of the scale, variance analysis and scale frequencies are used. Findings: It is seen that there is a meaningful difference between the score average of the working years of the participants and in what extent the employers fulfill their responsibilities about occupational health and safety issue (p<0,05). While the employees who worked 18-23 years say the employers fulfill their responsibilities, the ones who work less than 1 year and 1-5 years exhibit a hesitant attitute. It is also seen that there is a meaningful difference between the score average of the work unit and in what extent the employers fulfill their responsibilities about occupational health and safety issue (p<0,05). While nurses working at internal diseases or emergency unit state that the employers do not fulfill their responsibilities, the nurses working at surgical unit and the other nurses exhibit a hesitant attitute. Result: It is determined that in fulfilling the responsibilities about OHS the employees were graded more positively when compared to the employers.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Sağlık işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile ilgili işveren ve çalışanların yükümlülüklerini ne ölçüde yerine getirdiğinin, çalışanlar açısından değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Araştırma Konya ilinde merkez ilçe sınırları dışındaki 5 ilçe hastanesinde çalışan 228 hemşireye uygulanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında “Sağlık İşletmelerinde İSG” ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin İSG’ni sağlamada işverenin ve çalışanların yükümlülükleri ile ilgili boyutları için Cronbah Alpha katsayıları sırasıyla; 0,97 (p=0,000<0,05) ve 0,89 (p=0,000<0,05) olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin genel güvenilirliği için hesaplanan Cronbah Alpha katsayısı 0,94 (p=0,000<0,05) olarak bulunmuştur. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler için frekans analizi, ölçeğin güvenilirliğini belirlemek için güvenilirlik analizi, ölçeğin ikili karşılaştırmaları için varyans analizi ve ölçeklerin frekansları belirtilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılanların meslekte çalışma süreleri ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda işverenlerin yükümlülüklerini ne derecede yerine getirdiği düşüncesi puan ortalaması arasında anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir (p<0,05). 18-23 yıl çalışanların işverenin yükümlülüğünü yerine getirdiğini söylerken 1 yıldan az ve 1-5 yıl arası çalışanlar kararsız bir tutum segilemişlerdir. Araştırmaya katılanların çalışılan birim ile İSG konusunda işveren yükümlülüklerini ne derecede yerine getirdiği düşüncesi puan ortalaması arasında anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür (p<0,05). Dahili birim ve acil servis birimi hemşireleri; işverenin yükümlülüklerini yerine getirmediğini söylerken, cerrahi birim ve diğer birim hemşireleri ise kararsız bir tutum sergilemişlerdir. Sonuç: Çalışanlar İSG ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmede, işverenlerin sorumluluklarına yerine getirmelerine nazaran daha olumlu puanlama yaptıkları tespit edilmişitir.
123
136

REFERENCES

References: 

Akkaya, G. (2007) Avrupa Birliği Ve Türk MevzuatıAçısından Sağlık Kuruluşlarında İş Sağlığı, İş Güvenliği, Meslek Hastalıkları Ve Bir Araştırma
Aksay, K., Orhan, F., Kurutkan, M.N. (2012) Sağlık Hizmetlerinde Bir Risk YönetimiTekniği Olarak FMEA: Laboratuvar Sürecine Yönelik Bir Uygulama
Aygün, M. (1990) İşgücü Verimliliği Açısından İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sorunları
Bıyıkçı, E.T. (2010) İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Sağlanmasında İş Güvenliği Uzmanlığı
Durdu, A. (2006) İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Düzenlemeleri İle İlgili İşgörenlerin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Devebakan, N. (2007) Özel Sağlık İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Doktora Tezi, Dokuz eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı,2007.
Özel, S. (2009) İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Cezai Sorumluluğu
Öztürk, H., Babacan, E., Özdaş Anahar,E. (2012) Hastanede Çalışan Sağlık Personelinin İş Güvenliği
Temel, Ö. (2004) İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Konusunda İşverenin Genel Yükümlülükleri
Yaman, H. (2011) Gaziantep’teki Meksa-Gesop Çıraklık Eğitim Merkezindeki Kursiyerlerin İş Sağlığı Ve İş Güvenliğine Bakışının Değerlendirilmesi
Yavuz, E. (2009) Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Durumlarının İncelenmesi
Yılmaz, E., Özkan S. (2006) Bir İlçede Çalışan Hemşirelerin Sağlık Sorunları ve Yaşam Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com