Buradasınız

ÇALIŞMA YAŞAMINDA FARKLIKLARIN YÖNETİMİ UYGULAMALARININ İŞ DOYUMUNA ETKİSİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ALAN ARAŞTIRMASI

THE EFFECT OF JOB SATISFACTION TO APPLICATIONS DIVERSITY MANAGAMENT IN THE BUSINESS LIFE: TEXTILE INDUSTRY FIELD RESEARCH

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Basics of which were laid in the 1990s in America is described as a new understanding of the diversity management; it is a comprehension that aim to seeing as a part of company from them even if value-added factors at company how to give an equal opportunity to the all employees, respect to the diversity of employees (language, religion, origin, sex, age, etc.).Different kinds of individuals who can contribute to the culture of the company was discussed and accepted with to the appear of new ideas and practices in administration perceptions. To the appear diversity in management processes must be managed and contributing to the aims of the company. In this observation, job satisfaction of employees in the textile industry operating in Kahramanmaraş, its aim to determine that implemented of companies about the management of diversity and whether the employees effect of the amenities they offer.The scales used in this observation, were subjected to reliability testing, regression models were used for the relationship between the variables. According to the findings of the observation, the demographic segmentation and diversity management practices affect job satisfaction.
Abstract (Original Language): 
Temelleri 1990'lı yıllarda Amerika'da atılan ve yenibir yönetsel anlayış olarak nitelendirilen farklılıkların yönetimi; tümçalışanlara eşit fırsatlar yaratmayı, çalışanlarınsahip oldukları farklılıklara [dil, din, köken, cinsiyet, yaş, vb.)saygı duyarak, onları işletmenin parçası olarak hatta işletmeye değer katan unsurlar olarak görmeyi amaç edinmiş bir anlayıştır. Yönetim anlayışlarında ortaya çıkan yeni fikirler ve uygulamalar ile, farklı tarzda olan bireylerin işletme kültürüne katkı sağlayabileceği tartışılmış ve kabul görmüştür. Yönetim süreçlerinde ortaya çıkan farklılıklar yönetilmeli ve işletme amaçlarına katkı sağlayıcı hale getirilmelidir. Bu araştırmada, Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren tekstil sektöründe çalışan personelin iş doyumuna, farklılıkların yönetimi konusunda işletmelerin uyguladıkları ve çalışanlara sundukları olanakların etkisinin olup olmadığının tespiti amaçlanmaktadır. Araştırmada kullanılan ölçekler, güvenirlilik testine tabi tutulmuş, değişkenler arasındaki ilişki için regresyon modeli kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, çalışanların demografik özellikleri ve farklılıkların yönetimi uygulamalar iş doyumunu etkilemektedir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

ALLEN, N.J, MEYER J.P. (1993), OrganizationalCommitment: evidence of
CareerStageEffects, Journal of BusnessResearch, Vol:26, No:l, 49-61. ALLEN,P.(1998), Miinizing Employee Layoff While Downsizing: Employer Practices That
Work, International Journal of Manpawer, Vol:18, No:7,576-596. ASHKANASY, N. M., HARTEL, C. E. J., ve DAUS, C. S. (2002), Diversityandemotion:
Thenewfrontiers in organizationalbehaviorresearch. Journal of Management.
28(3):307-338.
ARGÜDEN, Y. (2007), Dünya Vatandaşlığı ve Farklılıkların Yönetimi.Önce Kalite Dergisi: 18-22.
BALAY, R. (2000), Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık. Nobel Yayın Dağ. Ankara BARON, J. N., KREPS, D.M. (1999). Strategic Human Resources. New York: John Wiley&Sons, Inc.
BOOTH, C. (2006). ManagingDiversityandMainstreamingEquality: Reflections On
initiatives İn The Planning Inspectorate: Planning Theory& Practice.7(l):47-62. BUCHANAN, B., (1974) "BuildingOrganizationalCommitment: TheSocialization Of
Managers in WorkOrganizations", AdministrativeScienceQuarterly, V.19. 533-546. DOV, E. ve M. KOSLOVSKY, ValuesandOrganizationalCommirment, Internatonaljorunal
of Manpower, Vol:22, No:7, 593-599. ESTY, K.; R. GRIFFIN ve M. S. HIRSCH (1995), WorkplaceDiversity: A Manager's Guide
toSolvingProblemsandTurningDiversityinto a Competetive Advantage, Adams
Media Corporation, Avon, Massachusetts. GILBERT, J.A, STEAD, B.A. and IVANCEVICH, J.M. (1999), Diversity Management: A New
OrganizationalsParadigm, Jorunal of Business Ethics, 21:61-76. GROSCHL, S. ve DOHERTY, L. (1999), Diversity Management In Practice, International
Journal Of Comtempoary Hospitality Management, ll(6):262-268. GÜMÜŞ, M, HAMARAT, B. ve ERDEM, H. (2003), "Örgütsel Bağlılığın İş Mükemmelliği ile
İlişkisinin Otel İşletmelerinde Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma". ll.Ulusal
Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yayınları, 22-24. Afyon. IVERSON, R. D. ve DEERY, M. A. (1997), "TurnoverCulture in theHospitalitylndustry".
Human Resource
Managemen
t Journal.Vol: 7, No: 4: 71- 82. İŞCAN, Ö. F. ve NAKTİYOK, A. (2004), "Çalışanların Örgütsel Bağdaşımlarının
Belirleyicileri Olarak Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Adalet Algıları", Cilt 59, Sayı 1. JANSSENS, M., ZANONİ, P. (2005), ManyDiversitiesforMany Services:
TheorizingDiversity (management) in Service Companies. Human Relations.
58(3):311-340.
LAWSON, G. (2001), Diversity Management for the 21st Century. DesMoines:
GaryLawson&Associates. MEYER, J. P., ALLEN, N. J. (1997), Commitment in theWorkplace, Theory, Researchand
Application, Sage Publications Inc., London. MILLER, G. E. and ROWNEY, J. I. A. (2001), One Step Forward, orTwoStepsBack?
Diversity Management andGender in Organizational Analysis
(Erişim:www.mngt.waikato.ac.nz/ejrot/cmsconference/2001/Papers/Gender/Mil
ler.pdf, 07.06.2012).
MOGHADDAM, F. M. (2006), CatastrophicEvolution, CultureandDiversity Management
Policy. CulturePsychology. 12(4):415-434. PALMER, G. (2003), Diversity Management, Past, PresentandFuture, AsiaPasificJournal
of Human Resources, 41(l):13-24. PITTS, D. M. (2006), Modeling The Impact Of Diversity Management. Review of Public
Personnel Administration. 26(3):245-268. POINT, S., SINGH, V. (2003). Defininganddimensionalisingdiversity:
Evidencefromcorporatewebsitesacross Europe. European Management Journal.
21(6):750-761.
Çalışma Yaşamında Farklıkların Yönetimi Uygulamalarının İş Doyumuna Etkisi: Tekstil Sektöründe Alan Araştırması I I 1 87 1
SCHNEIDER, S. K., NORTHCRAFT, G. B. (1999). Three SocialDilemmas of
WorkforceDiversity in Organizations: A SocialidentityPerspective. Human
Relations. 52(11):1445-1467. STOCKDALE, M. S., CAO, F. (2004). LookingBackandHeadingForward: MajorThemes of
ThePsychologyand Management of WorkplaceDiversity. ThePsychologyand
Management of WorkplaceDiversity(ss. 299-316) (Editörler: Stockdale, M.
S.,Crosby, F. J.). USA: Blackwell Publishing. THIEDERMAN,S. (2003). MakingDiversityWork. USA: Kaplan Publishing. TRUCKENBRODT, Y. B. (2000) "TheRelationshipBetweenLeader-Member Exchange
andCommitmentandOrganizationalCitizenshipBehavior".
AcquisitionReviewQuarterly-Summer, 4/5:234-235. WEAVER, P., WILBORN, L., MCCLEARY, K. and LEKAGUL, A. (2003), Diversity Training
Management Initiatives in theLodginglndustry: An Exploratory Analysis of
UnderlyingDimensions, Tournal of Hospitality&TourismResearch, 27(2):237-253. WONG, Y, NGO, H., WONG, C. (2002), Affective Organizational Commitment of Wokers In
Chinese Joint Ventures, Journal of Managerial Psychology, Vol.17, No:7,580-598.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com