Buradasınız

KATILIM BANKACILIĞININ GELİŞİMİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

BARRIERS TO THE GROWTH OF PARTICIPATION BANKING: AFIELD STUDY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Participation banks operating in banking sector that is of great importance in Turkish financial system have an increasing role and importance since 1980's in an effort to meet the capital needs in the banking sector. Although participation banks have more significance in both Turkey and the other countries in which they are operating, these banks still do not have as high market share and customer base as deposit banks as well as investment and development banks. In this study, the barriers to the growth of participation banking have been identified with a view of participation bank and deposit bank employees. In the context of this study, a survey was conducted to 324 bank employees working in İzmir, İstanbul, Kahramanmaraş and Gaziantep provinces. As a result, the findings show that questions with respect to the barriers to the growth of participation banking significantly differ depending on bank type as well as the gender, age, and education of the survey participants.
Abstract (Original Language): 
Katılım bankaları 1980'li yıllardan itibaren flnansal kurum ve araçların çeşitlendirilmesi ve finansal sisteme derinlik kazandırılması amacına paralel olarak 1980'li yıllardan itibaren bankacılık sistemi içinde yer almaya başlamış finansal kurumlardır. Katılım bankalarının sunduğu çağdaş finansman modeli işlevselliği nedeniyledir ki yalnızca İslam ülkelerinde değil, bir çok ABD ve AB bankalarının özel birimlerinde de kendine yer bulmuştur. Katılım bankacılığına verilen önem her ne kadar artmış olsa da bu bankalar klasik bankacılık anlayışını benimseyen mevduat bankaları kadar yüksek bir sektör payına ve müşteri kitlesine sahip bulunmamaktadır. Bu çalışmada, katılım bankacılığının gelişiminin önündeki engeller İzmir, İstanbul, Kahramanmaraş ve Gaziantep illerindeki 324 katılım ve mevduat bankası çalışanının bakış açısıyla anket uygulaması ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, banka çalışanlarının başta banka türü olmak üzere cinsiyet, yaş ve eğitim durumu faktörlerine göre katılım bankalarının gelişimindeki engellerle ilgili önermelere katılım düzeylerinin farklılık gösterdiği belirlenmiştir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

ABDULLAH, M.,
OMAR
, M.A. (2012). Islamic-Bank Selection Criteria in Malaysia: An AHP
Approach. Business Intelligence Journal, July, 5(2): 271-281. ABDUL-MAJID, M., SAAL, D.S. and BATTISTI, G. (2010). Efficiency in Islamic and
Conventional Banking: An International Comparison. Journal of Productivity
Analysis, 34(1): 25-43. ABDULLAH, N. I., DUSUKI, A. W. (2007). Why do Malaysian Customers Patronise Islamic
Banks?.International Journal of Bank Marketing, 25:142-160. AKBULAK, Y. ve AKBULAK, S. (2005). Türkiye'de Reel ve Mali Sektör. Istanbul: Beta
Yayınevi.
ALASRAG, H. (2010). Global Financial Crisis and Islamic Financial System. MPRA Paper No: 22167.
AL-AJMI, J., HUSSAIN, H. A., and AL-SALEH, N. (2009). Clients of Conventional and
Islamic Banks in Bahrain: How They Choose Which Bank to Patronize.
International Journal of Social Economics, 36:1086-1112. AL-JARHI, M. A. ,IQBAL, M. (2001). Islamic Banking: Answers to Some Frequently Asked
Questions. Islamic Development Bank Islamic Research and Training Institute,
Occassional Paper No: 4. AMİN, H., ABDUL RAHMAN, A. R., HWA, A. M. and SONDOH Jr., S. L. (2011). Determinants
of Customers' Intention to Use Islamic Personal Financing: The case of Malaysian
Islamic Banks. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 2(1): 22-42. ARAS, O. N., ÖZTÜRK, M. (2011). Reel Ekonomiye Katkıları Bakımından Katılım
Bankalarının Kullandırdığı Fonların Analizi. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 3(2), ISSN:
1309-8020 (online).
AWAN, H.M., BUKHARİ, K.S. (2011). Customer's Criteria for Selecting an Islamic Bank:
Evidence from Pakistan. Journal of Islamic Marketing, 2(1): 14-27. BASHİR, A.M. (2001). Assessing the Performance of Islamic Banks: Some Evidence from
the Middle East, American Economic Association Annual Meeting. BASHİR, A., SAJİD, M.J. and IQBA1, S. (2011). Barriers to Islamic Banking Growth-Bank
Employees' Perspective from Pakistan. Asian Journal of Finance & Accounting, 3(1)
E4: 56-71.
CAN
BAŞ
, S., DOĞUKANLI, H. (2009). Finansal Pazarlar, Finansal Kurumlar ve Sermaye
Pazarı Analizleri. Adana: Karahan Kitabevi. CHONG, B.S., LIU, M. (2009) "Islamic Banking: Interest-free or Interest-based?", Pacific-Basin Finance Journal, 17(1): 125-144. DOĞAN, S. (2008). Katılım Bankaları ve Ekonomiye Katkıları: Türkiye Örneği. Yüksek
Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Anabilim Dalı, Kahramanmaraş.
HAQUE
, A. Osman, ]., İSMAİL, A.Z. (2009). Factor Influences Selection of Islamic Banking:
A Study on Malaysian Customer Preferences. American Journal of Applied
Sciences, 6(5): 922-928. HİDAYAT, S.E., AL-BAWARDİ, N.K. (2012). Non-Muslims' Perceptions Toward Islamic
Banking Services in Saudi Arabia. Journal of US-China Public Administration, 9(6):
654-670.
KABİR,
M.R.
, ULLAH, Md. H., KHAN, Md. M. (2012). Comparative Analysis of Profit Rate of Islamic Banks on Investment (ROI) and Fixed Rate of Interest on Loan of Conventional Banks in Bangladesh. World Journal of Social Sciences, 2(6): 39 - 48.*
KHAN, M.Y. (2001). Banking Regulations and Islamic Banks in India: Status and Issues. International Journal of Islamic Financial Services, 2(4).
KHATTAK, N.A., UR-REHMAN, K. (2010) Customer satisfaction and awareness of Islamic Banking System in Pakistan. African Journal of Business and Management, 4: 662¬671.
136
Yücel AYRIÇAY, Şebnem ADA, Ahmet KAYA
LEE, K.H., ULLAH, S. (2011). Customers' Attitude Toward Islamic Banking in Pakistan. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 4(2): 131-145.
MANSOUR, W., ABDELHAMİD, M.B., MASOOD, O., NIAZI, G.S.K. (2010). Islamic Banking and Customers' Preferences: The Case of the UK. Qualitative Research in Financial Markets, 2:185-199.
MCKINSEY, (2008). The World Islamic Banking Competitiveness Report 2007-08:
Capturing The Trillion Dollar Opportunity. Mckinsey and Company. MOIN, M.S. (2009). Performance of Islamic Banking and Conventional Banking in
Pakistan: A Comparative Study. Master Degree Project in Finance Advance
Level/15p ECTS Spring Term. MUSA, H., OBADI, S.M. (2009). Islamic Financial Systems. Studia Universitatis "Vasile
Goldiş" Arad Economic Sciences, 1(1): 124-130. ÖZGÜR, E. (2007). Katılım Bankalarının Finansal Etkinliği ve Mevduat Bankaları İle
Rekabet Edebilirliği. DoktoraTezi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
ÖZTOP, F. (2006). Özel Finans Kurumlarının Vergilendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi,
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. ÖZULUCAN, A., ÖZDEMİR, F.S. (2010) Katılım Bankacılığı (Muhasebe Organizasyonu,
Uygulamalar, FinansalTablolar & Bağımsız Tablolar). Ankara: Türkmen Kitabevi. ÖZULUCAN, A., DERAN, A. (2009). Katılım Bankacılığı İle Geleneksel Bankaların
Bankacılık Hizmetleri Ve Muhasebe Uygulamaları Açısından Karşılaştırılması.
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11): 85-108. RAMMAL, H., ZURBRUGG, R. (2007). Awareness of Islamic Banking Products Among
Muslims: The Case of Australia. Journal of Financial Services Marketing, 12: 65-74. RASHID, M., HASSAN, M.K. (2009). Customer Demographics Affecting Bank Selection
Criteria, Preference, and Market Segmentation: Study on Domestic Islamic Banks in
Bangladesh. International Journal of Business and Management, 4(6): 131-146. SALEH, A.S., ZEİTUN, R. (2006). Islamic Banking Performance in The Middle East: A Case
Study of Jordan. University of Wollongong Economics Working Paper Series, Vol:
21, No: 2.
SUBHANI, M.I., HASAN, S.A., RAFIQ, M.F., NAYAZ, M., OSMAN, A. (2012). Consumer Criteria for the Selection of an Islamic Bank: Evidence from Pakistan. International Research Journal of Finance and Economics, 94:114-122.
ŞAHİN, E. (2007). Türkiye'de Dünden Bugüne Katılım Bankaları. Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
YILMAZ, O. N. (2010). Faizsiz Bankacılık İlkeleri ve Katılım Bankacılığı. TKBB Eğitim Ders Notları, Eğitim No 2009/2010-51,
http://www.tkbb.org.tr/download/faizsiz_bankacilik_onyilmaz.pdf
http:/
/www.tkbb.org.tr
http://www.tkbb.org.tr/download/KATILIM_BANKACILIGI.pdf http: //www.j urnal.net/ ekonomi/2012/06/02/ turkiye -islami-bankacilikta-one-cikiyor.htm

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com