Buradasınız

FEN VE SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDE MÜKEMMELİYETÇİLİK, BENLİK SAYGISI VE LİDERLİK ÖZELLİKLERİ

PERFECTIONISM, SELF ESTEEM AND LEADERSHIP IN SCIENCE AND SOCIAL SCIENCES HIGH SCHOOL GIFTED STUDENTS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Gifted students have the multi-potential. Therefore, the success of their performance in different areas is very high. Science and social sciences to high school students in this school are important to demonstrate multi-potential. A short history of social sciences in our country high schools and science high school compared with less number. Some students with high academic performance in recent years of high school science high school social sciences prefer instead. According to the traditional perspective of the gifted in general prefer the science field. In this study of science and social science students in high school, perfectionism, self-esteem and leadership is intended to review the difference between features. Research 391 students (Sciences High School = 217, Social Sciences High School = 174) was performed on. Minnesota Counseling Inventory data of the leadership sub-scale, multi-dimensional Perfectionism and Self Esteem Inventory with Inventory assertion was collected. The results we obtained from the assertion of scale, the social sciences to high school students against the error of excessive interest and familial criticism from the sub-scale points, scores of students from science high school that has shown significantly higher. Science and social sciences for high school students with leadership features significant difference was observed between self-esteem. The results obtained, science and social science students in high school some of the psycho-social features, there are similarities between the shows.
Abstract (Original Language): 
Üstün yetenekli öğrenciler çoklu potansiyele sahiptirler. Bu nedenle farklı alanlardaki basarı performansları son derece yüksektir. Fen ve sosyal bilimler liseleri öğrencilerin bu çoklu potansiyellerini sergileyebilecekleri önemli okullardır. Ülkemizdeki sosyal bilimler liselerinin geçmisi kısa ve fen liseleri ile karsılastırıldığında sayıları azdır. Yüksek akademik performansa sahip olan bazı öğrenciler, son yıllarda fen liseleri yerine sosyal bilimler liselerini tercih etmektedirler. Geleneksel bakıs açısına göre üstün yetenekliler genelde fen alanlarını tercih ederler. Bu arastırmada fen ve sosyal bilimler liselerinde okuyan öğrencilerin, mükemmeliyetçilik, benlik saygısı ve liderlik özellikleri arasındaki farkların incelenmesi amaçlanmaktadır. Arastırma 391 öğrenci (Fen lisesi=217, Sosyal Bilimler Lisesi=174) üzerinde gerçeklestirilmistir. Veriler Minnesota Danısma Envanterinin liderlik alt ölçeği, Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Envanteri ve Benlik Saygısı Envanteri ile toplanmıstır. Mükemmeliyetçilik ölçeğinden elde edilen sonuçlar, sosyal bilimler lisesi öğrencilerinin hataya karsı asırı ilgi ve ailesel elestiri alt ölçeklerinden aldıkları puanların, fen lisesi öğrencilerinin puanlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğunu göstermistir. Fen ve sosyal bilimler lisesi öğrencilerinin liderlik özellikleri ile benlik saygıları arasında anlamlı farklar gözlenmemistir. Elde edilen sonuçlar, fen ve sosyal bilimler liselerinde okuyan öğrencilerin bazı psiko-sosyal özellikleri arasında benzerlikler olduğunu göstermektedir.
113-122

REFERENCES

References: 

BURAK Ergin - Münire Mehtap: (1995). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Benlik
Kavramlarına İliskin Bir Arastırma. Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, Ankara
Üniversitesi, Ankara.
CHAN David W.: (2007). Perfectionism Among Chinese Gifted Students in
Hong Kong: Relationships to Coping Strategies and Teacher Ratings. Gifted Education
International. 23, 289-300.
CUTTS Norma E. - Moseley Nicholas.: (2001). Üstün Zekalı ve Üstün
Yeteneklilerin Eğitimi (çev.İ. Ersevim). İstanbul: Özgür Yayınları.
DAVASLIGİL Ümit.: (2004). Üstün Çocuklar, Üstün Yetenekli Çocuklar
Seçilmis Makaleler Kitabı, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
DAVIS Gary. A. - Rimm Sylvia. B.: (2004). Education of the Gifted And
Talented, Fifth Edition, Boston: Pearson.
ERSANLI Kurtman: (1996). Benliğin Gelisimi ve Görevleri. Samsun: Eser
Ofset.
ERSOY Özlem - Avcı Neslihan.: (2004). Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli
Çocuklar. Üstün Yetenekli Çocuklar Seçilmis Makaleler Kitabı, İstanbul: Çocuk Vakfı
Yayınları.
GÜRGÜN Musa: (1980). Üstün Beyin Gücü Eğitimi ve Fen Lisesi Tecrübesinin
Sosyo-Ekonomik Bakımdan Değerlendirilmesi. Ankara: Sosyal Planlama ve Arastırma
Dairesi Yayınları.
HOGE. Robert D. - Renzulli Joseph S.: (1993). Exploring the Link Between
Giftedness and Self Concept. Review of Educational Research, 63, 449-446.
KARADUMAN B. Dilek: (1997). Ankara Fen Lisesi Öğrencilerinin Kendini
Kabul Düzeylerinin Bazı Değiskenler Açısından İncelenmesi. Basılmamıs Yüksek
Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
KEMPLE Kristen M.: et al. (1996). Preschoolers’ Creativity, Shyness, And Self-
Esteem. Creativity Research Journal, 9, 317-326.
KREGER Sılverman Linda: (1999). Perfectionism: Tie Crucible of Giftedness.
Advanced Development, 8, 47-61.
MILGRAM Roberta M. - Dunn Rita - Price Gary E. (eds): (1993). Teaching And
Counseling Gifted And Talented Adolescents London: Praeger.
MILGRAM Roberta M. - Dunn Rita.: (1993). Identifying Learning Styles and
Creativity in Gifted Learners: Subjects, Instrumentation, Administration, Reliability,
Validity. R. M. Milgram, R, Dunn, G . E. Price (Ed). Teaching and Counseling Gifted
and Talented Adolescents (pp, 69-87). London: Praeger.
MISIRLI TASDEMİR Özlem: (2003). Üstün Yetenekli Çocuklarda
Mükemmeliyetçilik İle Sınav Kaygısı, Benlik Saygısı, Kontrol Odağı, Öz Yeterlik ve
Problem Çözme Becerileri İliskisinin İncelenmesi. Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi,
KTÜ, Trabzon.
PARKER Wayne D.- Adkins. Karen K.: (1995). Perfectionism and the Gifted.
Roeper Review, 13, 3.
PARKER Wayne D. - Mills Carol. J.: (1996). The Incidence of Perfectionist in
Gifted Students. Gifted Child Quarterly 40, 194-200.
SIEGLE Del - Schuler Patricia. A.: (2000). Perfectionism Differences in Gifted
Middle School Students. Roeper Review, 23, 39-44.
VON KAROLYI Catya- Ramos-Ford. Valerie. & Gardner Howard.: (2003).
Multiple Intelligences: A perspective on Giftedness. N. Colengelo and G.A. Davis, G.
(Eds). Handbook of Gifted Education, Third Edition, Boston: A and B.
ZIEGLER Albert - Heler Kurt. A.: (2000). Conceptions of Giftedness From a
Meta-Theoretical Perspective. K. A. Heler, F. J. Mönks, R. J. Strenberg, R. F. Subotnik
(Ed). International Handbook of Giftedness and Talent (pp, 565-607), 2nd Edition. New
York: Elsevier.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com