Buradasınız

BATININ KİMLİK İNŞASINDA ÖTEKİNİN YERİ

OTHER'S PLACE İN VVEST'S CONSTRUCTION OF IDENTITY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
İn terms of its formation and development, identity is both a natural process and a political construction. İn the process that began after the birth of man, social and psychological relationships that man established with others determine what/who he is. The primary determinant is determined as cultural and traditional as well as psychological. İn the case of VVestern communities in the construction of identity, relationship especially established with other is effective. İn the identity shaped on the other's mirror, there is a glorifying identity that prevails but in the case of other, there is an insulting manner and attitude towards the other. İn this context, the relationship between the other and VVestern-centered identity will be studied in our article.
Abstract (Original Language): 
Kimlik, oluşum ve gelişimi bakımından hem tabii bir süreç hem de siyasî bir inşadır. İnsanın doğumundan itibaren başlayan süreçte başkalarıyla kurduğu sosyal ve psikolojik ilişkiler kendisinin ne/kim olduğunu belirlemektedir. Asli belirleyicinin ne olduğu psikolojik olduğu kadar kültürel ve geleneksel olarak da belirlenmektedir. Batı toplumları söz konusu olduğunda kimlik inşasında özellikle öteki ile kurulan ilişki etkilidir. Ötekinin aynasında şekillenen kimlikte kendisine dair yüceltici, ötekine yönelik ise aşağılayıcı bir tutum ve davranışın hâkim olduğu görülür. Bu çerçevede makalemizde batı merkezli kimlik-öteki ilişkisi incelenecektir.

REFERENCES

References: 

ASSMANN Jan: (2001). Kültürel Bellek, Eski Yüksek Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik, (çev.: A. Tekin), İstanbul, Ayrıntı Yay.
BACON Francis: (2001). Denemeler, (çev.: A. Göktürk), İstanbul, Yapı Kredi Yay.
BARTOLOME DE LAS CASAS: (1999). Kızılderililer Nasıl Yokedildi?, (çev.: M. Ural), İstanbul.
BAUMAN Zygmunt: (2000). Siyaset Arayışı, (çev.: T. BİRKAN), Metis Yay., İstanbul.
BİLGİN Nuri: (2007). Kimlik İnşası, İzmir, Aşina Kitaplar-Turmaks Yay.
CESAIRE Aime: (2005). Fransız İrkçılığının Fikri Temelleri, Sömürgecilik Üzerine Söylev, (çev.: G. Ayas), İstanbul, Doğu Kütüphanesi Yay.
CHAMBERS Lain: (2005). Göç, Kültür, Kimlik, (çev.: İ. Türkmen - M. Beşikçi), İstanbul, Ayrıntı Yay.
CONOLLY Vvilliam E.: (1995). Kimlik ve Farklılık, Siyasetin Açmazlarına Dair Demokratik Çözüm Önerileri, (çev.: F. Lekesizalın), İstanbul, Ayrıntı Yay.
COŞKUN Recai - Doğruyol Adnan: (2011). "Küreselleşmenin Zihniyet Arkaplanı ve Batı Üçlemesinde Evrenselliği Arayış: Totus Genum Humanum", Türk Yurdu, c. 31, S. 291, Kasım. s. 85-95.
DURALI Ş. Teoman: (2006). Çağdaş Küresel Medeniyet, İstanbul, Dergah Yay.
FENTON Steve: (2001). Etnisite, İrkçılık, Sınıf ve Kültür, (çev.: N. Şad), Ankara, Phoenix Yay.
GRAY John: (1999). Sahte Şafak, (çev.: G. Ç. Güven), İstanbul.
HALL Stuart: (1998). "Eski ve Yeni Kimlikler, Eski ve Yeni Etniklikler", Kültür, Küreselleşme ve Dünya-Sistemi, (der.: A.D. KING; çev.: G. Seçkin -Ü. H. Yolsal), Ankara, s. 63-96.
KRİSTOF KOLOMB: (1999). Seyir Defterleri, (çev.: S. Maden), Çekirdek Yay.
101
KARADENİZ
(Black Sea-HepHoe Mope) Sosyal Bilimler Dergisi-4 (14)
KURTKAN BİLGİSEVEN Amiran: (2006). Genel Sosyoloji, İstanbul, Filiz Kitabevi.
KURTKAN BİLGİSEVEN Amiran: (1989). İslâmiyet'in Kültürel Özellikleri ve İslâmî Kavramlar İ, İstanbul, Filiz Kitabevi.
MORLEY David - Robins Kevin: (1997). Kimlik Mekanları, Küresel Medya, Elektronik Ortamlar ve Kültürel Sınırlar, (çev.: E. Zeybekoğlu), İstanbul.
POOLE Ross: (1993). Ahlâk ve Modernlik, (çev.: M. Küçük), İstanbul.
RATTANSİ Ali: (1997). "Postmodern" Bir Çerçevede "Batı" Irkçılıkları, Etniklikler ve Kimlikler", İrkçılık, Modernite ve Kimlik, (hzl.: A. Rattansi - S. Westwood; çev.: S. Akyüz), İstanbul, Sarmal Yay, s. 25-109.
SAİD Edward W.: (2008). Şarkiyatçılık, Batı'nın Şark Anlayışları, (çev.: B. Ülner), İstanbul, Metis Yay.
SCHNAPPER Dominique: (2005). Sosyoloji Düşüncesinin Özünde Öteki ile İlişki, (çev.: A. Sönmezay), İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yay.
102

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com