Buradasınız

ANKARA’DAKİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME BİÇİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

RESEARCH ON SPENDING THE LEISURE TIME OF LECTURERS WORKED IN SCHOOLS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN ANKARA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The subject of this study is about the variety of instruction staff’s leisure time employed at Physical Training and Sports Academy in Ankara. The media of this study includes 103 staffs chosen with the fortuitous epitome method from Gazi University, Ankara University, Middle East Technical University Physical Training and Sport Academy and Hacettepe University Physical Training and Sport Academy; and a 20 questions test is applied. Data received from the tests are interpreted with SPSS statistics programme and percentage, frequency dispersion and X² are applied on this data. In accordance with the study data %62.1 of instruction stuff is research personnel and % 77.7 of them are male. %65 of instruction staff is married and %70 of them are employed. While %38.8 of instruction staff joins the daily leisure time actions, %72.8 of them indicated that they want more daily leisure time. In conclusion, it is figured out that the instruction staffs are spending their leisure time at sportive facilities and outdoors, playing sportive games, watching sportive competitive, reading books, magazines and papers. It is observed that playing sportive games on free times is recreational and good for health. The reasons of not to join the leisure time activities are figured out as people don’t have enough time or lack of money. It is observed that for them of people, partipiciating leisure time activities benefit their business effectiveness.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı; Ankara ilinde bulunan beden eğitimi ve spor yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının boş zamanlarını nerelerde, nasıl değerlendirdiği ve boş zamanlarını değerlendirmenin iş verimlerini ne şekilde etkilediğini belirlemeye yöneliktir. Bu çalışmanın evreni; Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları ve Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nda görev yapan öğretim elemanları içerisinden random (yansız örneklem) metodu ile seçilen 103 kişi araştırma kapsamına alınmış, 20 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS 10.0 istatistik programı kullanılarak yüzde, frekans dağılımları ve bazı sorulara X² uygulanmıştır. Sonuçların yorumunda p<0.05 anlamlılık derecesi kabul edilmiştir. Araştırma bulgularına göre; öğretim elemanlarının %62.1’inin araştırma görevlisi, %77.7’sinin erkek olduğu tespit edilmiştir. Öğretim elemanlarının %65’i evli ve %70’inin eşleri çalışmaktadır. Öğretim elemanlarının günlük boş zaman faaliyetlerine %38.8’i 2 saat katılırken, %72.8’i daha fazla boş zamana sahip olmak istediklerini belirtmişlerdir. Sonuç olarak; öğretim elemanlarının boş zamanlarını daha çok açık alanda ve spor tesislerinde değerlendirdikleri tespit edilmiş, boş zamanlarında spor yaparak, spor müsabakaları izleyerek, televizyon seyrederek, kitap, dergi ve gazete okuyarak geçirdikleri görülmektedir. Boş zamanlarında spor yapmanın dinlendirici olduğu ve sağlığa olumlu etki yaptığı gözlenmiştir. Boş zaman faaliyetlerine katılamama nedenleri ise yeterli vakitlerinin olmadığı ve ekonomik yetersizlik olduğu tespit edilmiştir. Boş zaman faaliyetlerine katılımlarının iş verimlerini olumlu yönde etkilediği görülmüştür.
285-298

REFERENCES

References: 

1. Batlaş, A., Batlaş, Z., Stres ve Başaçıkma Yolları. Remzi Kitapevi,18. Basım, İstanbul, 1998.
2. Tezcan, M., Boş Zaman Değerlendirilmesi Sosyolojisi. Atilla Kitabevi, Ankara, 1994.
3. Yetim, A, A., Sosyoloji ve Spor. Topkar Matbaacılık, Ankara, 2000.
4. Efbesler, A., İşgücünün Zaman Kullanımı ve İş Verimliliğini Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler. Milli Prodükdivite Merkezi Yayınları; 350, Ankara, 1987.
5. Karaküçük, S., Rekreasyon : Boş Zamanları Değerlendirme. 3. Baskı, Bağırgan Yayımevi, Ankara, 2001.
6. Aydın, M., Kurumlar Sosyolojisi. Vadi Yayınları, Ankara, 1997.
7. Erkal, M, E., Sosyolojik Açıdan Spor. Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara, 1986.
8. Güven, Ö., Türklerde Spor Kültürü. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Türk Kültüründen Görüntüler Dizisi, Sayı: 16, Ankara, 1990.
9. Afyon, Y. A., Hazar, F. C., Saygın, Ö., “Öğretim Elemanları ve Öğretmenlerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Biçimlerinin Araştırılması”, 1.Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi 2.Cilt (26-27 Mayıs 2000, Gazi Üniversitesi, Ankara), Sim Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, 2000, s.161-168.
10. Pulur, A., ‘‘Üniversitede Görev Yapan Öğretim Elemanları ve İdari Personellerin Boş Zamanlarının Sporla Değerlendirme Eğilimlerinin Araştırılması (Kırıkkale Örneği)’’, Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi Bildiriler Kitabı (10-11 Ekim 2003, Gazi Üniversitesi Ankara), Sim Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, 2003, s. 427-433.
298 H. Alper GÜNGÖRMÜŞ, A. Azmi YETİM, Cemal ÇALIK
Mart 2006 Cilt:14 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi
11. Özdemir, Ç., Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanlar Profili. s.123, Ankara, 2003.
12. Çubuk, M., Turizmin Dinlenme-Eğlenme ve Boş Zamanları Değerlendirme İle Bütünleşmesi, Yeniden Tanım Denemesi ve Turizm Planlamasında Sistemli Bir Yaklaşım. Mimar Sinan Üniversitesi Yayını, İstanbul, 1984.
13. Erkal, M, E., Güven, Ö., Ayan, D., Sosyolojik Açıdan Spor. Der Yayınları, İstanbul, 1998.
14. Çubuk, M., Karabey, H., Seymen, Ü., ‘‘2000 Yılına Doğru Sanatlar Sempozyumu 1977. Gelecek İçin Çevreselci Bir Düşünce Gerçekliliği’’, Turizmin Dinlenme-Eğlenme ve Boş Zamanları Değerlendirme İle Bütünleşmesi, Yeniden Tanım Denemesi ve Turizm Planlamasında Sistemli Bir Yaklaşım. Editör: Çubuk, M., Mimar Sinan Üniversitesi Yayını,İstanbul, 1984, s. 55-89.
15. İmamoğlu, A. F., “İki binli yıllara doğru Türk Sporu üzerine bazı gözlemler”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C: 8, (1): s. 9-19, 1992.
16. İkizler, H, C., Sporda Sosyal Bilimler. Alfa Yayınları, İstanbul, 2000.
17. Ergin, G., ‘‘Çalışma ve Çalışma Dışı Zamanın Planlanması Seminer Sonuçları’’, OTDÜ, Ankara, 1973, s. 29
18. Gökçe, B., Orta Öğretim Gençliğinin Beklenti ve Sorunları. M.E.B Yayını, Ankara, 1984.
19. Müftügil, S., ‘‘Dinlence ve Turizm İlişkisi’’, Derleyen: Ş. Yarcan, Seyahat Yönetimi. Boğaziçi Üniversitesi Yayını, İstanbul, 1993.
20. Aslantürk, Z, Amman T., Sosyoloji. Kaknüs Yayınları, 1. Basım, İstanbul, 2000.
21. Genç, D, A., Spor Hukuku. Alfa Yayınları, İstanbul, 1998.
22. Öztürk, F., Toplumsal Boyutlarıyla Spor. Bağırgan Yayımevi, Ankara, 1998.
23. Ekici, S., Soyer, F., Özmaden, M., “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders Dışı Etkinlikleri Üzerine Bir Araştırma” 1.Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi 2.Cilt (26-27 Mayıs 2000, Gazi Üniversitesi, Ankara), Sim Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, 2000, s.169-181.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com