Buradasınız

ÖN ÖRGÜTLEYİCİLER VE ÖĞRETİMDE KULLANIMLARI

ADVANCE ORGANIZERS AND EMPLOYMENT IN TEACHING

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study aims to present information about advance organizer strategy developed by D. Ausubel, its importance, characteristics and functions in teaching process and its employment in English reading comprehension process. Besides in this study, it is mentioned how advance organizers are prepared and presented, the contributions of advance organizer use in pre-reading activities to reading comprehension process are discussed.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, D. Ausubel tarafından geliştirilen ön örgütleyici stratejisi, öğretimdeki önemi, özellikleri, işlevleri ve İngilizce okuduğunu anlama sürecinde kullanımı hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu çalışmada, ön örgütleyicilerin nasıl hazırlandığı ve sunulduğu üzerinde durulmuş; ön örgütleyicilerin, okuma öncesi etkinliklerde kullanımının anlama sürecine katkıları tartışılmıştır.
11-20

REFERENCES

References: 

1. Altunay, U. (2000). Ön örgütleyicilerin ve öğrenci tutumlarının İngilizce ironik metinlerin anlaşılması üzerine etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
2. Ausubel, D. P. (1968). Educational psychology: A cognitive view. New York: Holt, Rinehart and Winston.
3. Armbruster, B. B. ve Osborn, J. H. (2002). Reading instruction and assessment. Boston: Allyn and Bacon.
4. Badrawi, N. (1992). The reading dilemma: Meeting individual needs. English Teaching Forum, S. 16-17.
20 Dilek ÇAKICI, Uğur ALTUNAY
Mart 2006 Cilt:14 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi
5. Carrell, D. L. (1988). Introduction: Interactive approaches to second language reading Interactive approaches to second language reading ( Ed. P. L. Carrell, J. Devine, D. E. Eskey). Cambridge: Cambridge University Press. S. 1-5.
6. Demirel, Ö. (2003). Yabancı dil öğretimi. Ankara: Pegem A yayıncılık.
7. Grabe, W. ve Stoller, F. L. (2001). Reading for academic purposes: Guidelines for the ESL/EFL teacher. Teaching English as a second or foreign language ( Ed. Celce- Murcia). Heinle&Heinle. S.187-203.
8. Grabe, W. ve Stoller, F. L. (2002). Teaching and researching reading. London: Pearson Education.
9. Groller, K. L., Kender, J. P. ve Honeyman, D. S. (1991). Does instruction on metecognitive strategies help students use advance organizers? Journal of Reading, 34 6). S. 470-475.
10. Joyce, B.,Weil, M. ve Showers, B. (1992). Models of teaching. Londra: Allyn and Bacon.
11. McInerney, D. M. ve McInerney, V. (2002). Educational psychology: Constructing learning. Australia: Pearson Education.
12. Mirhassani, A. (2003). Theories, approaches and methods in teaching English as a foreign language. İran: Diba Kitabevi
13. Moorman, G. B. ve Blanton, W. E. (1990). The information test reading activity. Engaging students in meaningful learning. Journal of Reading, 34. S. 174-183.
14. Özdemir, E. (1995). Okuma sanatı. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
15. Richek, M. A., Caldwell, J. S., Jennings, J. H. ve Lerner, J. W. (2002). Reading problems: Assessment and teaching strategies. Boston: Allyn and Bacon.
16. Ruddell, R. B. (2002). Teaching children to read and write. Boston: Allyn and Bacon.
17. Senemoğlu, N. (2003). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi.
18. Smith, F. (1985). Reading. Cambridge: Cambridge University Press.
19. Smith, F. (1988). Understanding reading: A psycholinguistic analysis of reading and learning to read. Hillsdale: NJ: Erlbaum.
20. Smith, B. D. (1993). Bridging the gap, college reading. New York: Harper Collins College Publishers.
21. Strickland, H. “Advance Organizers” http://www.auburn.edu.academic/education/eflt/ao.html. (Son erişim: 02.01.2004)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com