Buradasınız

İLKÖĞRETİM 6. SINIF FEN BİLGİSİ DERSİNDE DUYU ORGANLARI KONUSUNUN İŞLENMESİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI VE TUTUM ÜZERİNDE ETKİSİ

THE EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING ON PUPILS’ SUCCESS AND ATTITUDES AGAINST SCIENCE AND TEACHING SENSORY ORGANS AT 6th GRADE

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this research, teaching through Cooperative Learning Methodology and Teacher Central Teaching Methodology are compared and analyzed in terms of their effect on the 6th class elementary education students’ academic performance in Science Courses and their attitudes in the lectures. The sample set of the research is composed of the 6th class students of Prof. Bahri Savcı Elementary Education School in the Osmancık district of Çorum province. One of the 6th degree classes of the school is selected as the experiment group for experimental purposes, and another 6th degree class is selected as control group of the research. In both classes, the issue of “Sense organs” is covered, which is among the issues of the 6th degree class Science Course’s curriculum. In the experiment group, the lectures are covered through the use of Cooperative Learning Methodology’s Ask Together - Learn Together technique. Through the research, both experiment and control groups are evaluated through Science Courses Success Test and Science Courses Attitude Survey, as part of the pre and final tests accordingly. The analysis of the data is made with Arithmetical Medium, by using t-test for each of dependent and independent groups. According to the statistics gathered according to the results of the analysis of the research, Cooperative Learning Methodology practiced on the experiment group resulted in higher improvement in the success level of the students in Science Courses, compared to Teacher Central Teaching Methodology that is practiced on the control group in the school. In terms of the students’ attitudes in experiment and control groups towards Science Courses, in the group practicing Cooperative Learning methodology the attitudes towards Science Courses are developed in a positive direction, whereas in the control group, such a significant change and/or development is not noticed.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada; İşbirlikli Öğrenme Yöntemi ve Öğretmen Merkezli Öğretim Yöntemleri ile ders işlemenin, İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersindeki akademik başarıları ve tutumlarına etkileri karşılaştırılarak incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, Çorum İli Osmancık İlçesi Çampınar Köyü Prof. Bahri Savcı İlköğretim Okulu 6. sınıfta okuyan öğrenciler oluşturmuştur. İlköğretim 6. sınıf şubelerinden rasgele bir sınıf deney, bir sınıf kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Her iki grupta da 6.sınıf Fen Bilgisi Müfredatında yer alan Duyu organları konusu ele alınmıştır. Deney grubunda dersler İşbirlikli Öğrenme Yöntemi’nin Birlikte Soralım Birlikte Öğrenelim Tekniği ile işlenmiştir. Araştırmada deney ve kontrol grubuna Fen Bilgisi Başarı Testi ve Fen Bilgisi Tutum Anketi, ön test-son test olarak uygulanmıştır. Verilerin analizi; aritmetik ortalama, bağımlı gruplar için t-testi ve bağımsız gruplar için t-testi kullanılarak yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; fen bilgisi dersinde deney grubuna uygulanan İşbirlikli Öğrenme Yöntemi’nin, kontrol grubuna uygulanan Öğretmen Merkezli Öğretim Yöntemi’ne göre akademik başarı düzeylerini arttırmada daha etkili olduğu istatistiki olarak belirlenmiştir.Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin fen bilgisine karşı tutumlarına bakıldığında; işbirlikli öğrenme yöntemi ile ders işleyen deney grubunun görüşlerinde olumlu yönde bir gelişme olduğu, kontrol grubunda ise anlamlı bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
211-220

REFERENCES

References: 

1. Erdoğan, Z. (2003). Fen Bilgisi Öğretiminde, Öğretmenlerin Kullandıkları
Öğretim Yöntemlerinin İncelenmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
2. Açıkgöz, K.Ü. (2002). Aktif Öğrenme: Dünya Öğreniminde Yeni Yöneliş.
Cumhuriyet Bilim Teknik, (822), 172.
3. Büyükkaragöz, S. S. (1997). Program Geliştirme Kaynak Metinler. Konya:
Kuzucular Ofset, 132-134.
4. Fenton, C.A. (1992). Cooperative Learning: A view from the inside.
Contemporary Education. 63 (3), 207-209.
5. Açıkgöz, K.Ü. (1993). İşbirliğine Dayalı Öğrenme ve Geleneksel Öğretimin
Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarısı, Hatırda Tutma Düzeyleri ve
Duyuşsal Özellikleri Üzerindeki Etkileri. Eğitim Bilimleri 1. Ulusal Kongresi:
Bildiriler I. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
6. Açıkgöz, K.Ü. (2004). Aktif Öğrenme. İzmir: Kanyılmaz Matbaası, 141-219.
7. Kasap, H. (1996). İşbirlikli Öğrenme, Fen Başarısı, Hatırda Tutma, Öğrenci
Yüklemeleri ve İşbirlikli Öğrenme Gruplarındaki Etkileşim. İzmir: Dokuz Eylül
Üniversitesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
8. Taşdemir, A. (2004). Fen Bilgisi Öğretmenliği Kimya Laboratuarı Dersinde Çözeltiler
Konusunun Öğrenilmesinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Etkileri. Ankara: Gazi
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
9. Pomplun, M. (1996). Cooperative groups: Alternative assessment for students with
disabilities? The Journal of Special Education, 30 (1). 1-17.
10. Koprowskı, J. L. and Perıgo, N. (2000). Cooperative learning as a tool to teach
vertebrate anatomy. The American Biology Teacher. 62 (4), 282-284.
11. Kurt, I. (2001). Fen Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin
Başarısına, Kavram Öğrenmesine ve Hatırlamasına Etkisi. İstanbul: Marmara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
12. Karaca, Ş. (2005). İşbirlikli Öğrenme İle Geleneksel Öğretim Yaklaşımının Lise 1.
Sınıf Öğrencilerinin Maddenin Sınıflandırılması Konusunu Anlamalarında ve
Akademik Başarılarına Etkisi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
13. Günay, E. (2002). Geleneksel Öğretim Yöntemleri İle İşbirlikli Öğrenmenin
Öğrenci Başarısı ve Hatırda Tutma Üzerindeki Etkileri. Denizli: Pamukkale
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
14. Özgiresun, A. (2005). İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin İkinci Kademe Fen Bilgisi
Dersindeki Öğrencilerin Başarılarına, Sosyal Etkileşimlerine ve Derse Karşı
Tutumların Etkisi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
220 Hüseyin ŞENOL, Şenol BAL, Halil İbrahim YILDIRIM
Mart 2007 Cilt:15 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi
15. Altıparmak, M. (2001). Biyoloji Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin
Laboratuara Yönelik Tutum ve Başarı Üzerine Etkisi. İzmir: Dokuz Eylül
Üniversitesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
16. Gök, Ö. (2006). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Basınç Konusunu
Anlamalarında İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Ankara:
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi).
17. Korkmaz, H. (2002). Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenmenin Yaratıcı Düşünce,
Problem Çözme ve Akademik Risk Alma Düzeylerine Etkisi, Ankara: Hacettepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmış Doktora Tezi).
18. Akın, S. (1996). Geleneksel Öğretim Yöntemleri İle İşbirlikli Öğrenme
Yönteminin Fen Bilgisi Öğretimi Üzerindeki Etkileri. İzmir: Dokuz Eylül
Üniversitesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
19. Ertekin, B. (2001). Geleneksel Öğretim Yöntemleri İle İşbirlikli Öğrenme
Yönteminin Fen Bilgisi Öğretimi Üzerindeki Etkileri. Denizli: Pamukkale
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
20. Nakipoğlu, C. (2001). Maddenin Yapısı Ünitesinin İşbirlikli Öğrenme Yöntemi
Kullanılarak Kimya Öğretmen Adaylarına Öğretilmesinin Öğrenci Başarısına
Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 21 (3), 131-143.
21. Yıldırım, H.İ. (2001), İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Elektrik
Konusunda Sahip Oldukları Yanlış Kavramların Tespiti Üzerine Bir Araştırma,
G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com