Buradasınız

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ENERJİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

THE VIEWS OF 8th GRADE STUDENTS ABOUT ENERGY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The research is aimed to find out the students’ conceptions about energy who followed primary school program during eight years. By this way, it will be possible to see to what extent the primary education is able to prepare the students to an upper educational level about energy which is a critical subject regarding both its relation to daily life and construction process in students’ minds. Therefore, 8th grade students attending primary schools were interviewed by using semi structured interview form. The results show that students have incomplete and alternative conceptions about energy that is an important and abstract subject while constructing in their minds.
Abstract (Original Language): 
Araştırmada, ilköğretim programında sekiz yıl süresince öğrenim gören öğrencilerin enerji konusundaki kavramalarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu yolla, temel öğretim sürecinin öğrencileri bir üst öğrenme yaşantılarına “enerji” gibi kritik bir konuda gerek alan bilgisini günlük yaşamla ilişkilendirebilme ve gerekse kavramı doğru yapılandırabilme açısından ne kadar hazırlayabildiği görülebilecektir. İlköğretim öğrenimleri süresince enerji konusunu nasıl algıladıklarını ortaya çıkarmak amaçlandığı için ilköğretim sekizinci sınıf öğrencileriyle yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile çalışılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin enerji gibi önemli ve soyut bir konuyu zihinlerinde yapılandırmalarında eksiklikler ve alternatifler olduğu görülmüştür.

REFERENCES

References: 

1. Dykstra, D. (1986) Science Education in Elementary School: Some Observations .
Journal of Research in Science Teaching. 23, 9, 853-856.
2. Warren, J. W. (1983) Energy and Its Carriers: A Critical Analysis. Physics
Education, 18, 209-212.
3. Ogborn, J. (1990). Energy, Change, Difference and Danger. School Science
Review, 72(259), 81-85.
4. Gürdal, A.; Bayram, H.; Şahin, F. (1999). İlköğretim Okullarında Enerji
Konusunun Entegrasyon ile Öğretilmesi. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi
Sempozyumu. Ankara.
5. Konuk, M. ve Kılıç, S. (1999). Fen Bilimleri Öğrencilerinde Bitki ve
Hayvanlardaki Enerji Kaynağı Konusundaki Kavram Yanılgıları. III. Ulusal
Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Ankara.
6. Özmen, H.; Dumanoğlu, F. Ve Ayas, A. (2000). Ortaöğretimde Enerji
Kavramının Öğretimi ve Enerji Eğitimi. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi,
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara, 508-512.
7. Stylianidou, F.; Ormerod, F. ve Ogborn, J. (2002). Analysis of Science Textbook
Pictures about Energy and Pupils’ Readings of Them. International Journal of
Science Education, 24, 3, 257-283.
8. Patton, M. Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. Sage
Publications.
9. Solomon, J. (1982). How Children Learn About energy or Does The First Law
Come First? School Science Review, 63(224), 415-422.
10. Ellse, M. (1988). Transferring not Transforming Energy. School Science Review,
69, 427-437.
11. Stylianidou, F. (1997). Children’s Learning About Energy and Processes of
Change. School Science Review, 79(286), 91-97.
12. Trumper, R. (1998). A Longitudinal Study of Physics Students’ Conceptions on
Energy in Pre-Service Training for High School Teachers. Journal of Science
Education and Technology, Vol. 7, No. 4, 311-318.
13. Balcı, A. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler.
Pegem/A Yayıncılık. 3. Baskı.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com