Buradasınız

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDAKİ YABANCI DİL EĞİTİMİNE İLİŞKİN ANNE-BABA VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

A STUDY OF PARENTS’ AND TEACHERS’ OPINIONS ON THE FOREIGN LANGUAGE EDUCATION AT THE PRE-SCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The objective of the research is to analyze the opinions of the parents and teachers on foreign language education at the pre-school education institutions. This study analyzes the opinions of 350 parents and 140 teachers on the foreign language education at the pre-school education institutions via survey research. The data of the survey was analyzed by the SPSS computer program and descriptive statistics. Approximately, the half of the mothers (% 48.6) indicated that the age for the inception of the foreign language education is 3-4 years old and the half of the fathers (% 47.3) indicated the age as 7-8 years old. The beginning of the foreign language education at the early ages was indicated by % 44 of the mothers and % 60 of the fathers. Also, more than half of the teachers (% 64, 3) answered that the beginning of the foreign language education at early age has positive effects on the child’s cognitive-language development and skills. Consequently, the parents and teachers strongly supported the idea that there is a need for the foreign language education at the pre-school education. In contrast to the general belief, if the children are taught a foreign language before they adequately learn their mother tongues, their personality and social development would be negatively affected.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarında verilen yabancı dil eğitimi hakkında anne, baba ve öğretmenlerin görüşlerinin bazı değişkenlere göre incelenmesidir. Bu araştırmada, okulöncesi eğitim kurumlarında verilen yabancı dil eğitimine ilişkin 350 anne-baba ve 140 öğretmen görüşleri anket yoluyla incelenmiştir. Elde edilen veriler, SPSS paket programı ve tanımlayıcı istatistik kullanılarak analiz edilmiştir. Yabancı dil öğrenimine başlama yaşını annelerin yaklaşık yarısı( % 48, 6), üç-dört yaş, babaların yarısı (% 47, 3) yedi-sekiz olarak bildirmişlerdir. Çocuğunun okul öncesi eğitimde yabancı dil öğrenmesini istemesindeki en önemli nedeni olarak, annelerin % 44’ü ve babaların yarısından çoğunun yani % 60’ının yabancı dil öğrenimine küçük yaşta başlanılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Yabancı dil eğitimine erken yaşta başlanılmasını öğretmenlerin yarısından çoğu (%64, 3) çocuğun zihin-dil gelişimini olumlu yönde etki yapacağını belirtmişlerdir. Sonuç olarak, anne-babalar ve öğretmenlerin büyük çoğunluğunun okul öncesi yabancı dil öğretimi yanlısı olduğu görülmektedir. Bu genel görüşün aksine, çocuklara kendi anadillerini tam öğrenmeden yabancı dil öğretilmesi çocukların kişilik yapısı ve toplumsal gelişimlerine de olumsuz etkileri olacağı düşünülmektedir.

REFERENCES

References: 

1. AKSAN, Doğan.(2000) Her Yönüyle Dil, Türk Dil Kurumu Yayınları:439:55.
2. BJORKLUND, David F. (2000) Children’s Thinking. Wadsworth, United states
of America.
3. CAN, M., Jqrgensen, J.N. ve HOLMEN, A., (1999) “Danimarka’daki Türk İlk
Sınıf Öğrencilerinin İkinci Dil Kavramı” Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, 566,
91-102.
4. CATELL, Ray.(2000) Children’s Language, New York: Casell, 83.
5. CÜCELOĞLU, Doğan.(1991) İnsan Davranışı. Remzi Kitapevi, İstanbul.
6. DÖNMEZ, B, Necati. (1986). Çocuklarda Dilin Kazanılması. 4. Ya-pa Okul
öncesi Eğitimi. ve Yaygınlaştırılması Semineri. 90
7. ELLIOT, Alison J. (1981) Child Language. The Press Syndicade of The
8. Universty of Cambridge, New York.
9. FİSCHER, Susan D. L. (1994)The Study of Sign Linguistic Theory. Noam
Chomsky (Edit. Carlod P. Otero) london: Routledge, 583.
10. GÖNEN, Mübeccel. (1988) Anaokuluna Giden Dört-Beş Yaş Çocuklarına
resimli Kitaplarla Yapılan Eğitim Dil Gelişimine Etkisinin İncelenmesi.
Ankara:Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsi (Yayınlanmamış Doktora
Tezi).
11. HETHERINGTON, E. Mavis ve PARKE, Ross D. (1993) Child Psychology.
McGraw-Hill, Inc, New York.254.
12. KOTİL, Çiğdem. (2002) “Yabancı Dil Eğitimi” Çocuk ve Aile Dergisi. 47:11-13.
13. KÖKSAL, A.(2000). Yabancı Dilde Öğretim. Öğretmen Dünyası Yayınları,
Ankara.
14. MEECE, Judıth L. (1997) Child and Adolescent Development for Educators.
The McGraw-Hill Companies. Universty of North Carolina.
15. MOSKOWITZ, Breyne A. (1991). Edit. WANG, William S-Y. The Acguisition
of Language. The Emergence of Language Development and Evolution, W. H.
16. Freeman anD Company, New York.:133.
30 Abide GÜNGÖR AYTAR, Ayşe Dilek ÖĞRETİR
Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi
17. MUSSEN, P.H., CONGER, J.J., KAGAN, J (1979). Child Development and
Personality. Harper Row, New York.
18. OĞUZKAN, Şükran ve ORAL, Gürel (1989). Okul öncesi Eğitimi, Milli Eğitim
Basımevi, Ankara.
19. SAĞLAM, Mustafa.(1991) Almanyada’ki Türk Çocukları İçin Anadilli
Öğretiminin Önemi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4:1-2, 89-
101.
20. SANTROCK, John W.ve YUSSEN, Steven R.(1992) Child Development. Wm.
C. Brown Publishers, United states of America.335.
21. SMİTH, Neil. (1999) Chomsky Ideas and Ideas. United Kingdom: Cambridge
UniversityPress, 117-118.
22. SİNANOĞLU, Oktay. (2002) Bye Bye Türkçe, Otopsi Yayınevi, İstanbul.
23. ÜLGEN, Gülten ve FİDAN, Emel.(1991) Çocuk Gelişimi. Milli Eğitim Basımevi,
İstanbul, 151-154.
24. TAŞER, Selma. (1996). “Kopenhag`taki (Danimarka) okul öncesi eğitim alan
Türk çocuklarının ebeveynlerinin bu eğitim hakkındaki görüş ve düşünceleri
üzerine bir araştırma”, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü
(Yayınlanmamış Master Tezi).
25. TEMEL, Z.F. ve YAZICI, Z.(2000). “İki Dilli ve Çok Kültürlü Ortamlarda
Yetişen Çocuklar İçin Ana Dilinin Gerekliliği” Ankara: Gazi Üniversitesi
Sosyal Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Master Tezi).
26. YAYLA, Şehnaz. (2003) Alt Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Ailelerden Gelen 60-
72 Aylar Arasındaki Çocuklara Uygulanan Dil Eğitim Programının
Çocukların Dil Gelişimine Etkisinin İncelenmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Master Tezi)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com