Buradasınız

5-6 YAŞ ÇOCUKLARINA YÖNELİK HAZIRLANAN RİTM EĞİTİMİ PROGRAMININ ÇOCUKTA RİTM DUYUSUNUN GELİŞİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

THE EFFECT OF RHYTHM EDUCATION PROGRAM DESIGNED FOR 5-6 YEAR OLD CHILDREN ON THEIR RHYTHMIC SENSE DEVELOPMENT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Today music, an area of education, is an important influence in an individual’s personal development and has an effect in terms of socializing skills in each individual. Children receive music education because music is an important element in developing a healthy individual. During pre-school (5-6 year olds) listening, paying attention to sounds and giving appropriate reactions are important points in music education. Due to this, developing education programs related to rhythm, one of the basic music elements, are important. Based on this, the purpose of this research was to observe if “Rhythm Education Program” when tested on 5-6 year olds in pre-school, had an effect on their rhythmic sense development. With this purpose an experimental design, “Rhythm Education Program”, developed by the researcher was used to test the effect of rhythmic development on 5-6 year olds pre-school children. They were preand post tested. For this research 30 children were involved. They were divided into 2 groups of 15 children. Children in the second group were those when tested with questions made by the researcher had higher scores than children in the first group. Children in the first group were those who achieved lower scores than children in the second group. Children in the first group received the “Rhythm Education Program” everyday for six weeks. In this program plays including rhythm patterns, developed by the researcher, were applied. According to the results obtained from this research, rhythmic performances of the children in the first group involved in the “Rhythm Education Program” had reached the level of the second group not involved in the educational program by the end of this research. “Rhythm Education Program” therefore has an effect on and has been found to improve rhythmic sense development in children.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde müzik eğitiminin bireylerin kişilik gelişimine ve sosyalleşmesine katkıda bulunduğu gerçeği giderek daha çok kabul gören bir alandır. Çocuğun müzik yoluyla eğitilmesi, sağlıklı birey yetiştirmenin en önemli araçlarından biridir. Okulöncesi dönemde, özellikle 5–6 yaş grubundaki çocuklar için müzik eğitiminde en önemli noktalar duymak, dinlemek, dikkatini seslere yoğunlaştırabilmek ve uygun tepkiyi verebilmektir. Bu yüzden müziğin temel unsurlarından biri olan ritm eğitimi ile ilgili programların geliştirilmesi son derece önemlidir. Buna dayanarak bu çalışmada okul öncesi dönemi 5–6 yaş çocuklarına yönelik hazırlanan “Ritm Eğitimi Programı” uygulanarak çocuklarda ritm duyularının gelişimi üzerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, araştırmacı tarafından geliştirilmiş ve okul öncesi 5–6 yaş grubuna uygulanan “Ritm Eğitimi Programı”nın çocuklarda ritm duyusunun geliştirmesine etkilerini incelemek için ön-test ve son-test kontrol gruplu deneysel araştırma modelli bir araştırma yürütülmüştür. Araştırmaya birinci grupta 15, ikinci grupta 15 olmak üzere 30 çocuk katılmıştır. İkinci grup, araştırmacı tarafından geliştirilmiş test sorularından aldıkları puana göre daha yüksek puan alan çocuklardan seçilmiştir. Birinci gruba ise daha düşük puan alan çocuklar alınmıştır. Birinci gruptaki çocuklar, 6 hafta süresince her gün “Ritm Eğitimi Programı”na katılmıştır. Araştırmacı, ritm kalıplarını konu alan oyunlarla bu programı uygulamıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda “Ritm Eğitimi Programı”na katılmış olan birinci gruptaki çocukların ritm becerilerinin eğitime katılmamış olan ikinci gruptaki çocukların seviyelerine ulaştığı görülmüştür. “Ritm Eğitimi Programı”nın çocukların ritm duyularının gelişmesini sağladığı ve etkili olduğu bulunmuştur.

REFERENCES

References: 

1. Akkaş, S. (1993). Okul Öncesi Eğitimde Müzik. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi,
Ankara
2. Campbell, P. S. (2005). Musical Meaning for Children and Those Who Teach Them.
The American Music Teacher; Oct/Nov 2005; 55, 2; Academic Research Library pg.26
3. Cutietta, R.A.(2003). Raising Musical Kids : A Guide for Parents. Cary, NC, USA:
Oxford University Pres, İncorporated.
4. Davidson, L., Colley, B. (1987). Children’s Rhythmic Development from Age 5-7:
Performance, Notation, and Reading of Rhythmic Patterns. In J.C. Peery, LW. Peery
& T.W. Draper (Eds.) Music and Child Development (p. 107-136). New York: Springer-
Verlag
5. David, D., Wade-Wolley, L., Kirby, J. R ve Smithrim K. (2007), Rhythm
and Readıng Development in School-Age Children : a longitudinal study,
Queen’s University at Kinston, Journal of Research in Reading, ISSN 0141-0423
DOI: 10.1111/j.1467-9817.2006.00323.x Volume 30, Issue 2, 2007, pp 169–183
6. Kantrowitz, Barbara, Leslie, ve Connie (1997), Readin’, Writin’, Rhythm. Newsweek,
00289604, Vol. 129, Issue 15, Academic Search Complete
7. Mertoğlu, E. (2002), Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam eden 5-6 Yaş Grubundaki
Çocukların Ritm Algılamalarının İncelenmesi. Sanatta Yeterlik Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
8. Morgül, M. (1995). Yaratıcı Drama ile Oynayarak Yaşayarak Öğren. İstanbul: Ya-Pa
9. Ömeroğlu, E., Ersoy, Ö., Şahin, F.T., Kandır, Ad. ve Turla, A. (2003). Müziğin Okul
Öncesi Eğitimde Kullanılması. Ankara: Kök Yayıncılık. 10. Öztürk, A. (2004). Okul Öncesi Eğitmde Müzik. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları
11. Pollatou, E., Karadimou, K. ve Gerodimos, V. (2005), Gender differences in musical
aptitude, rhythmic ability and motor performance in preschool children, University
of Thessaly, Greece, Early Child Development and Care, Vol. 175, No. 4, May 2005, pp.
361–369, 2005 Taylor & Francis Group Ltd.
12. Rainbow, E. (1981). A Final Report on a Three-Year Investigation of the Rhythmic
Ability of Pre-School Aged Children. Bulletin of the Council for Research in Music
Education, No. 66-67 (Spring/Summer, 1981), 69-73
13. Raisner, J.C. (2002), The Effect of Rhythmic Music Activities upon Language Acquistion
with Four-Year-Old Children, Temple University Doctoral Dissertation
14. Yavuzer, H. (2004). Çocuğu Tanımak ve Anlamak. (Dördüncü Basım). İstanbul: Remzi
Kitabevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com