Buradasınız

TIMSS-R FEN BAŞARISI VE DUYUŞSAL ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MODELLENMESİ VE MODELİN CİNSİYETLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

MODELING THE REALITIONSHİP BETWEEN TIMSS-R SCIENCE ACHIEVEMENT AND AFFECTIVE CHARACTERISTICS AND COMPARING THE MODEL ACCORDING TO GENDER

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to investigate and to model the factors that are related to students’ science achievement and to investigate the differences and similarities between affective factors of students across gender. This study examined the TIMSS data for Turkish students with the sample size of 7841 through the analysis of Structural Equation Modeling (SEM).First, it is designed a model over the factors from student questionnaire affecting student’s science achievement with Structural equation modeling. It was understood that the designed model’s goodness fit index output is good.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada öğrencilerin fen başarısına etki eden duyuşsal faktörler ile ilişkilerinin modellenmesi ve modellemede yeralan değişkenler açısdından cinsiyet grupları için farklılıklar bulunup bulunmadığı araştırılmıştır. Bu çalışmanın örneklemini 7841 büyüklüğünde olan TIMSS Türkiye verileri oluşturmuştur. Veriler yapısal eşitlik modellemesi (YEM) tekniğini kullanarak analiz edilmiştir. Her iki alt grup için elde edilen LISREL çıktıları, standart değerlerden yola çıkılarak uyum değerleri bakımından karşılaştırılmış ve elde edilen değerlerin uyumlu olduğu görülmüştür. Özyeterlik her iki grupta fen başarısı üzerinde en olumlu etkiye sahiptir.

REFERENCES

References: 

1. International Study Center (2000b) TIMSS 1999 (TIMSS-R) Released science items.
http://isc.bc.edu/timss1999i/study.html (Ağustos, 2002)
2. 2.TIMSS 1999 (TIMSS-R) International science report. http://isc.bc.edu/timss1999i/publications.
html (Ağustos, 2002)
3. Hoyle, R.H. (1995). Structural Equation Modeling: Concept, Issues And Application
4. Güzeller C.(2006).Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavının Türkçe Dil Yeterlilikleri
Açısından Modellenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2): 403-412
5. Schermelleh, Engel, K., Moosbrugger, H. (2003). Evaluating The Fit Of Structural Equation
Models: Tests Of Significance And Descriptive Goodness-Of-Fit Measures. Methods
Of Psychological Research Online, 8 (2), 23-74.
6. Nazlıçiçek N. Ve Erktin E. (2002). İlköğretim matematik öğretmenleri için kısaltılmış matematik
tutum ölçeği. V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresine Sunulmuş
Bildiri 7. Simpson, R.D. & Oliver, J.S. (1990). A Summary of Major Influences on Attitude Toward
and Achievement in Science Among Adolescent Students. Science Education, 74(1),
1-18.
8. Kalender ve arkadaşları. (2005). Bilgisayar Destekli Kavram Haritaları Yöntemiyle Fen
Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi
9. MEB. (2003). ÖBBS 2002 Durum Belirleme Raporu; Eğitimsen (2007). 2007-2008
Eğitim-Öğretim Yılı Başında Eğitimin Durumu
10. Yaman,S., Öner F. (2006) İlköğretim Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Bakış
Açılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma; Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1),
339-346

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com