Buradasınız

PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI

PEDAGOGICAL FORMATION PROGRAM STUDENTS ‘ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Pedagogical skills subjects have started to given to the students at the Faculty of Arts and Sciences again in order to gain the teaching knowledge and skills since 2010-2011 education years. Thus, two resources have been appeared and this has led to various discussions. One of the topics for discussion is the attitudes of students at the Faculty of Arts and Sciences towards the teaching profession. In this context, this research was done to provide scientific data to these discussions. Faculty of Arts and Sciences students’ step of learning, gender, education department, graduated high school, residence before coming to the university and choosing the education faculty at his/her university choices or not and such variables like this and including 38 proposals “ Teaching Profession Attitude Scale” with attitudes towards teaching profession were determined. The research scope was consisted of 214 graduated students at third grade had pedagogical formation subjects in 2010-2011 years fall semester at Kırıkkale University. In the statistical analysis determined that the students’ attitudes were differed in various variables.
Abstract (Original Language): 
Fen-edebiyat fakültesi öğrencilerine öğretmenlik bilgi ve becerisi kazandırmak amacıyla pedagojik formasyon dersleri 2010-2011 öğretim yılından itibaren tekrar verilmeye başlamıştır. Böylece öğretmen yetiştirmede iki kaynak oluşmuş ve bu durum da çeşitli tartışmalara yol açmıştır. Bu tartışma konularından biri de Fen-edebiyat fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarıdır. Araştırmanın amacı, bu konudaki tartışmalara paralel olarak fen-edebiyat fakültesi öğrencilerinin öğrenim basamağı, cinsiyet, öğrenim görülen bölüm, mezun olunan lise, üniversiteye gelmeden önce yaşanılan yerleşim birimi ve üniversite tercihinde eğitim fakültesinin yer alması veya almaması gibi değişkenler ve 35 önermelik “Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği” ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2010–2011 öğretim yılı güz döneminde pedagojik formasyon dersleri alan 214 öğrenci oluşturmuştur. Yapılan istatistiksel analizlerde öğrenci tutumlarının çeşitli değişkenlerde farklılaştığını saptanmıştır.
427-438

REFERENCES

References: 

1. Aiken, R. L. (2000). Psychological Testing and Assessment, Tenth Edition. Allyn and Bacon,
Boston.
2. Ajzen I. (2001). Nature And Operation Of Attitudes. Annual Review Of Psychology, 52, 27-58. 3. Ajzen, I. & Fishbein, M. (1977). Attitude-behavior relations: A theoretical analysis and review
of empirical research. Psychological Bulletin, 84(5), 888-918.
4. Akyüz, Y. (2006) Türk Eğitim Tarihi M.Ö. 1000 – M.S. 2006, Pegama Yayıncılık, Ankara.
5. Aysu, B. (2007) Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının
İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi Ana
Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara
6. Budak, S. (2005) Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara
7. Gündüz, H. B. (2003) Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Editör: Mehmet Durdu Karslı, Pegema
Yayınları, Ankara
8. Gürbüz, H. ve Kışoğlu, M. (2007) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden fenedebiyat
fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, Erzincan Eğitim
Dergisi, Cilt:9, Sayı: 2
9. Kağıtçıbaşı, Ç. (1988). İnsan ve İnsanlar, Evrim Basım Yayım, İstanbul.
10. Karasar, N.(1998) Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara, 1998.
11. Kavcar,C.(2002) Cumhuriyet döneminde dal öğretmen yetiştirme, Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 32, Sayı:1-2
12. Kavcar, C.(1998) Türkçe eğitimi ve sorunları, Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, 65.
13. Kuzgun, Y. (2000). Meslek Danışmanlığı (2. Baskı) Ankara: Doğuş Matbaacılık
14. Şenel, H.G., Demir,İ., Sertelin, Ç. ve diğerleri. (2004) Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum
ve kişilik özellikleri arasındaki ilişki, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15.
15. Şimşek, H. (2005) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına devam
eden öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi,
Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi 2(1)
16. Yanıkkerem, E., Altınparmak, S. ve Karadeniz, G. (2004). Gençlerin meslek seçimini etkileyen
faktörler ve benlik saygıları. Nursing Forum Dergisi.7(2):61- 62.
17. Tambağ, H. (2007) Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam
Eden Öğrencilerin Bu Programa İlişkin Görüşleri Nelerdir? Yıldız Teknik Üniversitesi,
Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
18. Temizkan M. (2008) Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları
üzerine bir araştırma, Türk Bilimleri Dergisi 6(3).
19. Yüksel, S. (2004) Tezsiz yüksek lisans programının öğrencilerin öğretmenlik mesleğine
ilişkin tutumlarına etkisi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 17, Cilt: 2.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com