Buradasınız

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK PROFİLLERİ: YOZGAT İLİ ÖRNEĞİ

MUSICAL PROFILES OF SECOND LEVEL STUDENTS IN PRIMARY EDUCATION: SAMPLE OF YOZGAT CITY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Examining musical profiles of second level students in primary education at Yozgat province and recommendations on the existing situation are aimed in this study. Sample group of the research consists of 417 students currently attending to second level of a private primary education school and a state-owned primary education school at Yozgat provincial center and of a state-owned primary education school far from provincial center. Results obtained in the study includes findings such as most of the students enjoy listening music in their daily lives and listen to music for entertainment purposes, that in general they prefer music genres and artists which are produced by popular culture, that they consider the artists they listen and like as models, that musical activities are not held regularly in the area they live, that there is a difference between their musical preferences and those of their families, and that most of them follow video clips and music competitions from music programmes on television and radio.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, Yozgat ilindeki ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin müzik profillerinin incelenmesi ve mevcut duruma yönelik öneriler sunulması amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu Yozgat il merkezinde bulunan özel bir ilköğretim okulu ve bir devlet okulu ile il merkezinden uzakta bulunan bir devlet okulunun ikinci kademesinde öğrenim gören 417 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin çoğunluğunun günlük hayatında müzik dinlemeyi sevdiği ve eğlenme amacıyla müzik dinledikleri, genel olarak popüler kültürün ürünü olan müzik türleri ve sanatçılarını dinledikleri, dinledikleri ve sevdikleri bu sanatçıları kendilerine örnek aldıkları, yaşadıkları çevrede müziksel etkinliklerin düzenli şekilde yapılmadığı, kendi müzik tercihleri ile ailesinin müzik tercihlerinin farklı olduğu, çoğunluğunun televizyonda ve radyoda müzikle ilgili programlardan klipleri ve müzik yarışmalarını takip ettiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

1. ALTAY, E., Yozgat İlindeki İlköğretim Düzeyi Öğrencilerinin Müzik Profillerinin İncelenmesi,
Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,
Kayseri, 2009.
2. BULUT, D., İlköğretim II. Kademe Müzik Öğretmenlerinin Geleneksel Müziklerimizin
Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi,
Mayıs 2008, Cilt:32, No:1
3. DİNÇER, İ., Çocuk Gelişimi ile İlgilenenler İçin Müzik El Kitabı, Ya-Pa Yayınları, İstanbul,
1992.
4. DOĞAN, İ., Sosyoloji Kavramlar ve Sorunlar, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1996.
5. EROGLU, F., Davranış Bilimleri, Beta Yayınları, İstanbul, 2000.
6. KAPLAN, Ayten; Kültürel Müzikoloji, Bağlam Yayıncılık, İstanbul 2005.
7. OKTAY, A., Türkiye’de Popüler Kültür, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1997.
8. PAŞAOGLU, S., Bulgaristan, Macaristan ve Türkiye’de Okutulan İlköğretim Müzik Dersi
Kitaplarında Halk Kültürlerinin Yeri, Müzik Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi, Nisan 14–16, Kayseri, 2005. 9. SUN, M., KATOĞLU, M., Türk Kalarak Çağdaşlaşma, Türkiye’nin Kültür Sanat Sorunları,
Müzik Ansiklopedisi yayınları, Ankara, 1993.
10. UÇAN, A., İnsan ve Müzik, İnsan ve Sanat Eğitimi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara,
1996.
11. UÇAN, A., Geçmişten Günümüze Günümüzden Geleceğe Türk Müzik Kültürü, Evrensel
Müzikevi, 2. Basım, Ankara, 2005.
12. YURTSEVEN, G., Türkiye’de Müzik Eğitimi ve Müziko-Kültürel Kimlik, Toplum Bilim
Dergisi, İstanbul, 2000.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com