Buradasınız

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL MÜDÜRLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ

AN INVESTIGATION OF CONFLICT MANAGEMENT STRATEGIES OF THE PRINCIPALS AS PERCEIVED BY PRIMARY SCHOOL TEACHERS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to evaluate teachers’ opinions on primary school principals management styles and how frequently the principles use conflict solving skills in case of conflicts in schools. In this context, answers to the following questions were sought: what is the usage degree of school principals’ skills like integrating, compromising, dominating and avoiding; whether there is meaningful difference according to teachers’ perceptions school principal’s marital status, gender and principals’ experience. The design of the study is descriptive and 28-item Conflict Management Styles Survey was applied to 142 teachers. The results of the study revealed that according to the teachers, school principals use ‘integration’ skill more than other skills; according to the gender and marital status variable there is no meaningful difference among the teachers perceptions; according to principals’ experience variable there is meaningful difference concerning ‘domination’ style of the principals.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında çalışan okul müdürlerinin, okullarında ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık ve çatışma durumunda çatışma yönetim stillerinden hangilerini ne sıklıkta kullandıklarını öğretmen görüşlerine göre değerlendirmektir. Bu kapsamda okul müdürlerinin çatışmaları yönetirken tümleştirme, ödün verme, uzlaşma, hükmetme ve kaçınma stillerini ne derece kullandıkları; öğretmenlerin cinsiyet, medeni durumu ve yöneticilik görevi değişkenlerine göre bir farklılık oluşturup oluşturmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Betimsel nitelikle olan bu araştırmada 142 öğretmene 28 maddelik ‘Çatışma Yönetim Stilleri Anketi’ uygulanmıştır. Araştırmada öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin “tümleştirme“stilini daha çok kullandıkları; cinsiyet ve medeni durum değişkenlerine göre öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir fark olmadığı; yöneticilik deneyimi değişkenine göre “hükmetme” stilinde öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
555-570

REFERENCES

References: 

Açıkalın, A. (2002). İnsan Kaynağının Yönetimi Geliştirilmesi, Ankara: Pegem A Yayıncılık,
Ankara.
Akkirman, A.,D. (1998). “Etkin Çatısma Yönetimi Ve Müdahale Stratejileri”
D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi, 13(2):1-11. Asplund, G.(1988). Women managers : Changing Organizational Cultures. New York: Wiley,
Chichester.
Aydın, M. (1994). Eğitim Yönetimi. Hatipoğlu Yayınevi, Ankara.
Başaran, İ. E.(1991). Örgütsel Davranış. İnsanın Üretim Gücü. Ankara. İkinci baskı. (1997).
Yönetimde İnsan İlişkileri.Aydan Web Tesisleri, Ankara.
Bozdoğan, Z. (2004) Etkili Öğretmenlik Eğitimi. Nobel Yayıncılık, Ankara.
Brewer, N., Mitchell, P. ve Weber, N. (2002). Gender Role Organizational Status, And
Conflict Management Styles, The International Journal of Conflict Management, 13(1),
78-94.
Bursalıoğlu, Z. (2002). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. PegemA Yayıncılık, Ankara.
Elma, C. (1998) “İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Çatışmayı Yönetme Yeterlilikleri.” Ankara:
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi
Eren, E. (1998). Örgütsel davranış ve Yönetim Psikolojisi. Beta Basım Yayım, Genişletilmiş
Beşinci Baskı, İstanbul.
Fairman, M. & Clark, E. (1983). Commonsence strategies for managing conflicts. National
Association of Secondary School Principals Bulletion, 67(9) 93-102.
Gedikli, N. ve Balcı, V. (2005) “Doğa Sporları Kulüplerinde Örgütsel Çatışmanın Nedenleri
ve Kullanılan Çatışma Yöntemi Stratejileri”. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri
Dergisi, 3 (1), 35–45.
Gümüşeli A. İ. “İzmir Ortaöğretim Okulları Yöneticilerinin Öğretmenler İle
Aralarındaki Çatışmaları Yönetme Biçimleri,” Yayınlanmamış Doktora Tezi. A.Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsü, 1994
Hellriegel, D. (1986). Organizational Behavior. Newyork: West Publishing Company.
Karip, E. (2000) Çatışma Yönetimi. Pegem Yayıncılık, 2. baskı, Ankara.
Karatas, S. (2007). “Afyonkarahisar İli Merkez İlköğretim Okullarında Görev Yapan Sınıf
Ve Branş Öğretmenlerinin Kurum İçi Çatışmaları Yönetim Biçemine İlişkin Görüşleri”,
Üniversite ve Toplum Bilim Eğitim Düşünce Dergisi, 7(2).
Kılıç, M. (2001). Yönetim ve Organizasyon, (Ed: S. Güney). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Koçel, T.(1998). İşletme Yöneticiliği: Yönetim ve Organizasyonlarda Davranış Klasik-Modern-
Çağdaş Yaklaşımlar. Beta Yayınları, İstanbul.
Kılıç, M. (2001). Yönetim ve Organizasyon, (Ed.) S. Güney,Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kılıç, S. (2006). Özel Okul Öğretmenlerin Çatışma Yaklaşımları İle Çatışmayı Yönetme Stilleri.
Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim
Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı.
Lawrence, P. R., Lorsch, J.W., “Differantation and Integration in Complex Organizations”,
Administrative Science Quarterly, Vol:12, pp.1-47, 1967.
Mayer, R. (1990). Conflict Management-The Courage to Conflict, Ohio:Battle Memorial İnstitute.
Mills, A.J. (1996). Organizational Culture, Women and Work : A Reader (ed. Dubeck&Borman),
New York : Garland Pub. Mullins, J. L(2002). Management And Organisational Behaviour. Sixth Edition. Harlow: FT
Prentice Hall.
Oğuz, Y. (2007). Okul müdürlerinin demografik değişkenler ve kişilik özellikleri ile çatışma
yönetimi stili tercihleri arasındaki farklılıklar ve ilişkiler. Yüksek Lisans Tezi. Yıldız
Teknik Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve
Ekonomisi Bilim Dalı.
Özmen, F.(1997). Fırat ve İnönü ÜniversitelerindeÖrgütsel Çatışmalar ve Çatışma Yönetimi
Yaklaşımları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi,
Elazığ.
Öztürk, A.(1992). “Örgütlerde Çatışma ve Yönetimi: İsletme Yönetiminde Güncel Konular”,
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İsletme Bölümü Yayınları,
No:1, ss. 35- 40
Rahim, M. A. (1983).Organizaional Conflict Inventories:Profesional Manual.Palo
Alto,Ca:Consulting Psychologists Pres.
Schein, E. (1978). Örgüt Psikolojisi.Çev: M. Tosun, TODAİE Yayınları, Ankara.
Slaikeu, K.A. & Hasson, R. H. (1998). Controlling the cost of conflict: How to design asystem
for your organization. San Francisco CA:Jossey-Bars.
Tjosvold,D. (1991). The Conflict-Positive Organization-Stimulate Diversty and Create Unity.
Newyork: Addison-Wesley Publushing Company.
Tosi, Henry L., J. R. Rizzo, S. J. Carroll (1986), Managing Organizational Behavior, USA:
Ballinger Publishing Company, A Subsidary of Harper & Row Publishers
Uğurlu, F. (2001). “İlköğretim Okulu Müdürlerinin Çatışma Yönetme Stilleri.” İzmir: Dokuz
Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Ural, A. (1997). “İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretmenlerle Aralarındaki Çatışmaları
Yöneltme Yöntemleri”., Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış
Doktora Tezi
Yağcıoğlu, B. D. (1997). Örgütlerde çatışma düzeyleri ve çatışmanın ele alınış stilleri. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Psikoloji
Anabilim Dalı, İzmir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com