Buradasınız

ERGENLERİN BENLİK ALGILARININ YORDAYICILARI OLARAK: AKADEMİK ÖZ-YETERLİK İNANCI VE AKADEMİK BAŞARI

ERGENLERİN BENLİK ALGILARININ YORDAYICILARI OLARAK: AKADEMİK ÖZ-YETERLİK İNANCI VE AKADEMİK BAŞARI

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The main aim of this study was to investigate the effects of academic self-efficacy, academic achievement, age, gender and boarding school on adolescents’ self-perceptions. In addition, in this study, differences in the self-perceptions of adolescents based on school type, socio-economic level and chosen academic area were investigated. The sample of the study consisted of 382 (F=196, M=186) high school students. The data of the study was obtained with information gathering form, Piers Harris Children’s Self Concept Scale and the Academic Self-Efficacy Scale. As a result of multiple regression analysis, the selected variables were explained 11% of adolescents’ self-perceptions. Also, adolescents’ self-perceptions did not differ according to socio-economic level but according to type of school and chosen academic area were showed a significant difference. Results of the study were discussed with in the light of the current literature.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın temel amacı, akademik öz-yeterlik inancı, akademik başarı, yaş, cinsiyet ve okulda yatılı olma değişkenlerinin, ergenlerin benlik algıları üzerindeki etkilerini incelemektir. Çalışmada ayrıca ergenlerin benlik algılarının okul türü, sosyo-ekonomik düzey ve seçilen akademik alana göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Araştırma grubu 382 (K=196, E=186) ortaöğretim öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri Bilgi Formu, Piers Harris Çocuklar İçin Benlik Kavramı Ölçeği ve Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği ile elde edilmiştir. Yapılan çoklu regresyon analizi sonucunda seçilen değişkenlerin ergenlerin benlik algılarının %11’ini açıkladığı görülmüştür. Ayrıca ergenlerin benlik algılarının sosyo-ekonomik gelir düzeyine göre farklılık göstermediği buna karşılık okul türü ve seçilen alana göre anlamlı düzeyde faklılaştığı tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar literatür bulguları ışığında tartışılmıştır.

REFERENCES

References: 

1. Budak, S. (2003). Psikoloji Sözlüğü (2. Basım), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
2. Woolfolk, A. E. (1998). Educational Psychology (Seventh Edition), Boston: Allyn& Bacon.
3. Carroll, A., Houghton, S., Wood, R. et al. (2007). Multidimensional self-concept age and
gender differences in Australian high school students involved in delinquent activities.
School Psychology International, 28, 237–256.
4. Swan, W.B., Chang-Schneider, C. & Larsen McClarty, K. (2007). Do people’s
self-views matter? Self-concept and self esteem in everyday life. American
Psychologist, 62, 84-94.
5. Eggen, P. & Kauchak, D. (1997). Educational Psychology Windows on Classrooms (Third
Edition), New Jersey: Prentice-Hall Inc.
6. Schunk, D. H. (2009) Öğrenme Teorileri: Eğitimsel Bir Bakışla (5. Basım), M. Şahin (Çev.
Ed.), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
7. Baumeister, R. F., Campbell, J., Krueger, J. I. et al. (2003). Does high self-esteem cause beter
performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles? Psychological
Science in the Public Interest, 4, 1-44.
8. Yenidünya, A. (2005). Lise Öğrencilerinde Rekabetçi Tutum, Benlik Saygısı ve Akademik
Başarı İlişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Enstitüsü.
9. Pehlivan, H. & Köseoğlu, P. (2010). Ankara Fen Lisesi öğrencilerinin biyoloji dersine yönelik
tutumları ile akademik benlik tasarımları arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 225-235.
10. Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs in academic settings. Review of Educational Research,
66, 543- 578.
11. Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist,
37, 122-147.
12. Bandura, A. (1999). Exercises of personal and collective efficacy in changing societies”,
Albert Bandura (Ed.) Self-Efficacy in Changing Societies (Third Edition), (pp.1-45),
Cambridge University Press.
13. Pajares, F. ve Johnson, M. J. (1996). Self-efficacy beliefs in writing of high school students:
A path analysis. Psychology in the Schools, 33, 163-175.
14. Telef, B.B. (2011). Öz-Yeterlikleri Farklı Ergenlerin Psikolojik Semptomlarının İncelenmesi.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitsü.
15. Öner, N. (1997). Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testler (3. Basım), İstanbul: Boğaziçi
Üniversitesi Yayınları.
16. Kemer, G. (2006). The Role of Self-Efficacy, Hope, and Anxiety in Predicting University
Entrance Examination Scores of Eleventh Grade Students, Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi. 17. Pajares, F. & Schunk, D. H. (2001). Self-beliefs and school success: Self effıcacy, selfconcept,
and school achievement, R. Riding & S. Rayner (Eds.), Perception (pp. 239-
266), London: Ablex Publishing.
18. Schunk, D. H. & Pajares, F. (2005). Competence perceptions and academic functioning,
Andrew J. Eliot & Carol S. Dweek (Ed.), Handbook of Competence and Motivation, (p.
85-105), New York: The Guilford Press.
19. Bong, M. & Skaalvik, E. M. (2003). Academic self-concept and self-efficacy: How different
are they really? Educational Psychology Review, 15 (1),1-40.
20. Hermann, K. S. (2005). The Influence of Social Self-efficacy, Self-esteem and
Personality Differences on Loneliness and Depression. Unpublished Doctoral
Dissertation. Ohio State University.
21. Marsh, H. W. & Shavelson, R. J. (1985). Self-concept: Its multifaceted, hierarchical structure.
Educational Psychologist, 20, 107-125.
22. Wylie, R. C. (1979). The-Self Concept: Theory and Research on Selected Topics, Volume
2, University of Nebreska Press.
23. Güven, M. (1996). Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda ve Ailesinin Yanında Okuyan Öğrencilerin
Benlik Kavramı Düzeyleri. Yayınlanmamış Doktora Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
24. Halıcı, P. (2005). Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna Devam Eden ve Ailesi ile Birlikte Yaşayan
12-14 Yaş Grubu Çocukların Saldırganlık Eğilimleri İle Benlik Kavramlarının İncelenmesi.
Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
25. Loeb, R. C. & Jay, G. (1987). Self-concept in gifted children: Differential impact in boys
and girls”, Gifted Child Quarterly, 31, 9-14.
26. Coleman, J. M. & Fults, B. A. (1982). Self-concept and the gifted classroom: The role of
social comparisons. Gifted Child Quarterly, 26, 116-20.
27. Hoogeven, L., van Hell, J. G., & Verhoeven, L. (2009). Self-concept and social status of
accelerated and nonaccelerated students in the first 2 years of secondary school in the
Netherlands. Gifted Child Quarterly, 53, 50-67.
28. Marsh, H. W. & Hau, K. (2003). Big-Fish-Little-Pond Effect on academic self-concept:
A cross cultural (26-country) test of negative effects of academically selective schools.
American Psychologist, 58, 364-376.
29. Zeidner, M. & Schleyer, E. J. (1998). The Big-Fish–Little-Pond Effect for Academic
Self-Concept, Test Anxiety, and School Grades in Gifted Children. Contemporary Educational
Psychology, 24, 305–329.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com