Buradasınız

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

RELATIONSHIP BETWEEN THE ATTITUDES OF CANDITATE MUSIC TEACHERS TOWARDS MUSIC TEACHING AS A PROFESSION AND THEIR SELF-ESTEEM

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine the relationship between the attitudes of music teacher candidates towards their occupation and their self-esteem. Furthermore, the attitudes of music teacher candidates towards teaching occupation and their self respect were examined in terms of various variables. The sample group of the study was composed of the first grade (n=42) and fourth grade (n=40) students of Marmara University Music Teaching Department. The data of the study were determined by the Attitude Scale towards Music Teacher Occupation and Rosenberg Self-Esteem Scale. As a result of the study, it is found that music teacher candidates’ attitudes toward their occupation are positive, female students develop more positive attitudes than male students do, first grade students have more positive attitudes than the fourth graders have and graduates of general high schools develop more positive attitudes than do the graduates of music high school. It is also determined that self-esteem points of music teacher candidates do not differ according to gender, first graders have higher self-esteem points than the fourth graders and graduates of general high school develop higher self-esteem compared to graduates of music high school. Moreover, a positive significant relationship was found between attitudes toward music teacher occupation and self-esteem.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının müzik öğretmenliğine yönelik tutumları ile benlik saygıları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Ayrıca, müzik öğretmeni adaylarının müzik öğretmenliğine yönelik tutumları ve benlik saygıları çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı birinci (n=42) ve dördüncü (n=40) sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ile belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, müzik öğretmeni adaylarının müzik öğretmenliğine yönelik tutumlarının olumlu olduğu, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha olumlu tutumlar geliştirdiği ve birinci sınıf öğrencilerinin dördüncü sınıf öğrencilerine göre daha olumlu tutuma sahip oldukları, genel lise mezunu öğrencilerin müzik lisesi mezunu öğrencilerine göre daha olumlu mesleki tutuma sahip oldukları saptanmıştır. Müzik öğretmeni adaylarının benlik saygısı puanlarının cinsiyetlerine göre farklılık göstermediği, birinci sınıf öğrencilerinin dördüncü sınıf öğrencilerine göre daha yüksek benlik saygısına sahip oldukları, genel lise mezunu öğrencilerin, müzik lisesi mezunu öğrencilere göre daha yüksek benlik saygısı geliştirdikleri belirlenmiştir. Ayrıca müzik öğretmenliğine yönelik tutum ile benlik saygısı arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır.

REFERENCES

References: 

1. Aytekin, A., Meslek Seçimini Etkileyen Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Faktörler: Isparta Örneği,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Isparta, 2005.
2. Tan, H., Psikolojik Danışma ve Rehberlik, (1. Baskı), Milli Eğitim Basımevi, İstanbu, 1986.
3. Pişkin, M., Özsaygı Geliştirme Eğitimi, Y. Kuzgun (Ed.), İlköğretimde Rehberlik. Nobel
Yayınları, Ankara, 2003.
4. Kuzgun, Y., Benlik ve İdeal Benlik Kavramlarının Tercih Edilen Meslek Kavramı İle İlişkisi,
1985, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/513/6321.pdf 31.05.09’da alındı. 5. Yağışan, N., Sünbül, A. M. ve Yücalan, Ö. B., Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar ve diğer
bölüm öğrencilerinin benlik imgesi ve denetim odaklarının karşılaştırılması, Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 17, Sayfa: 595-607, Konya, 2007.
6. Semerci, N. ve Semerci, Ç., Türkiye’de öğretmenlik tutumları, Fırat Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 1, Sayfa: 137-146, Elazığ, 2004.
7. Tufan, E. ve Güdek, B., Müzik öğretmenliği mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi.
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, Sayfa: 25-40, Ankara, 2008.
8. Karasar, N., Bilimsel Araştırma Yöntemi, (7. Baskı), 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık
Ltd., Ankara, 1995.
9. Gün, E., Spor Yapanlarda ve Yapmayan Ergenlerde Benlik Saygısı, Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adana, 2006.
10. Güdek, B., Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin
Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutumlarının Öğrenciye Ait Farklı Değişkenler
Açısından İncelenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Ankara, 2007.
11. Sağlam, A. Ç., Müzik Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik
tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, Sayfa: 59-69,
Van, 2008.
12. Onuk, Ö., Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Öğretmenliğe Güdülenmeleri
İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2007.
13. Arıcak, T. ve Onur, V., Sınıf Öğretmeni Adayı Üniversite Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine
İlişkin Görüşleri ve Çeşitli Değişkenler Açısından Benlik Saygısı Düzeyleri Arasındaki
Farkın İncelenmesi, IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri, Anadolu Üniversitesi,
Eskişehir, 1999.
14. Karadağ, G. ve diğerleri., Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu öğrencilerinin benlik
saygıları, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 7, Sayfa: 29-42, Elazığ, 2008.
15. Kayacı, S., Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Ebelik Mesleğini Seçmelerini
Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 2006.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com