Buradasınız

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ BEKLENTİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ : Ç.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLG. VE ÖĞRT. TEKN. EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ

INVESTIGATION OF PROFESSIONAL EXPECTATIONS OF TEACHER CANDIDATES FROM THE DEPARTMENT OF COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES: THE EXAMPLE OF CUKUROVA UNIVERSITY, FACULTY OF EDUCATION, DEPARTMENT OF COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The main purpose of this research is investigating professional expectations of the Informatics Technologies Teacher candidates who attend to Cukurova University, Department of Computer Education and Instructional Technology in terms of different variables. In order to accomplish this purpose, “the professional expectations form” which wss developed by Erdogan (2008) was applied to 171 students who attend to the department and who were selected via convenient sampling technique. In the analysis of data, Chi-square (χ2) test was conducted. As a results of analysis, it was revealed that the professional expectations of the students vary according to their gender, class level and the former academic achievement.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın temel amacı; Üniversitelerin, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinde öğrenim gören Bilişim Teknolojileri Öğretmeni adaylarının mesleki beklentilerini belirlemek ve bu durumu yaş, sınıf, cinsiyet ve akademik başarı gibi değişkenler açısından incelemektir. Bu temel amaca ulaşabilmek için, “uygun örneklem” tekniğiyle belirlenen sözü edilen bölümde öğrenim görmekte olan 171 lisans öğrencisine, Erdoğan (2008) tarafından geliştirilen “Mesleki Beklenti Formu” anketi uygulanmıştır. Verilerin analizinde Ki-Kare (χ2) tekniği uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerinin mesleki beklentilerinin cinsiyetlerine, öğrenim görmekte oldukları sınıf düzeyine ve daha önceki akademik başarılarına bağlı olarak değiştiği belirlenmiştir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

1. 1Albion, P. (2000). Preliminary İnvestigation Of Someİnfluences On StudentTeachers’ Self EfficacyForTeachingWithComputers.
AACE, 76(4), 569-582.
2. Akkoyunlu, B.,Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı ve Bilgisayar
Öz-Yeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
24, 1-10. http://193.140.216.63/200324BUKET%20AKKOYUNLU.pdf, 21 Temmuz-2008.
3. Bitter, G.G.,Pierson, M.E., (2005). Using Technology in theClassroom, Sixth Edition, PearsonEducationInc.
Boston, USA.
4. Erdoğan, Y. (2008).Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Mesleki
Beklentilerinin İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 27, 135-144.
5. Forcier, R.C.,Descy, D.E.(2002). TheComputer as an EducationalTool, Productivity and Problem
Solving, UpperSaddleRiver, NJ.
6. İpek, İ.(2001). Bilgisayarlarla Öğretim, Tasarım-Geliştirme ve Yöntemleri. Tıp Teknik Kitapçılık
Ltd, Şti. Ankara.
7. Kurt. B., Sular E. (2011). Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin
Mesleklerine İlişkin Önyargıları, Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi,2,2.
8. Maddux, C.D.;, Johnson, D.L.,Willis, J.W.( 1996). Educational Computing-Learning
withTomorrow’s Technologies, Allyn&Bacon, Boston.
9. Smaldino, S.E.\Russell, J.D.\Heinich, R.\Molenda, M.(2005). InstructionalTechnolgyand Media
forLearning,Eight Edition, PearsonEducationInc. UpperSaddleRiver, NJ. USA.
10. Şahin, Y.T.\ Yıldırım, S.(1999). Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Kılavuzu, Anı Yayıncılık,
Ankara.
11. Şimşek, A. (1999). Okulların Yeniden Yapılandırılmasına Teknoloji Politikaları Açısından Bir
Yaklaşım, Kurgu\Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16\ 195-202.
12. Okçabal, R.\ Gök, F. (1999). Öğretmen Profili Araştırma Raporu, 75. Yılda Eğitim. İstanbul:
Tarih Vakfı Yayınları.
13. Orhan, F.\Kayak, S. (2010). Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Görev Yaptıkları Okullarda
Üstlendikleri Sorumlulukların İncelenmesi, I.Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları.
Kongresi, http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdfkitap/pdf/560.pdf, 2 Mart 2011
14. Roblyer, M.D.;\Edwards, J. (2000). IntegratingEducationalTechnologyintoTeaching, Second
Edition, Prentice-HallInc.Columbus, Ohio, USA.
15. Uşun, S. (2004). Bilgisayar Destekli Öğretimin Temelleri, Nobel Yayın-Dağıtım, Ankara.
16. Yüksel, Ö.(1998). Öğrenme ve Öğretme, İkinci Baskı, Pegem, Ankara.
17. Yükseköğretim Kurulu (YÖK). (2007). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Lisans Programı, http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/bilgisayar_ogretim.doc, 31 Ekim
2008.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com